Sectorcommissie Asset Management (SAM)

De Sectorcommissie Banken, Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen (SBB) is per 1 september 2017 opgesplitst in de Sector Commissie Banken (SCB) en de Sectorcommissie Asset Management (SAM). Op deze pagina vindt u de samenstelling van de Sectorcommissie Asset Management en de samenvattingen van de commissievergaderingen.

Nieuwsbrief

De NBA-sectorcommissie wil de informatieverstrekking aan u verbeteren, u daarnaast meer betrekken in de discussies over vaktechnische aangelegenheden en u op de hoogte houden van relevante events. Dit doen we via de Nieuwsbrief asset management waarvoor u zich via onderstaande link kunt aanmelden.

De financiĆ«le sector staat de afgelopen jaren nadrukkelijk in de belangstelling. Ook is het zo dat de sector geconfronteerd wordt met een permanente stroom van (nationale en internationale) wet- en regelgeving. Veranderingen die ook voor u als externe accountant van belang zijn. 

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Samenstelling

 • Drs. S. (San) Croonenberg RA (waarnemend voorzitter, zelfstandig)
 • M. (Maurice) Knijnenburg – EY , associate partner audit FSO
 • T.P. (Theo) de Groot RA - Fact Accountants en Adviseurs
 • drs. L.H.J. (Bert) Vissers RA – EY, senior manager financial services
 • M. (Michel) Bouwens RA, director Deloitte international en financial
 • mr. drs. F.P.D. (Fijtsia) van Pelt - zelfstandig
 • V.W. (Vincent) Wanders RA – zelfstandig via IJmond BV
 • drs. A. (Arno) van der Spek RA – partner PwC
 • drs. A. (Adriaan) Bouw RA CIA – NN Group, audit head corporate audit services (asset management, Banking & Shared services)
 • drs. M.H.T. (Miriam) Hamers-Bodifee RA – partner KPMG Nederland
 • drs. M. (Maurice) Meijer RA -  partner BDO
 • drs. M. (Mark) van Rooijen RA,  Head of Group Internal Audit – Asset Management APG

DUFAS-nieuwsbrief

DUFAS geeft regelmatig nieuwsbrieven uit voor haar leden met informatie die ook voor accountants werkzaam in de Asset Management Sector relevant zijn. 

Kort verslag seminar/webinar Asset Management - impact nieuwe ontwikkelingen

Op vrijdag 21 mei 2021 vond een door de Sectorcommissie Asset Management georganiseerd webinar plaats over de impact van (de uitdagende) ontwikkelingen in de sector van vermogensbeheer.

Kort verslag kennissessie ‘Wet op het financieel toezicht en de controle van de jaarrekening in Asset management’

Vrijdag 15 januari 2021 vond er een webinar/kennissessie (Wft en de controle  van de jaarrekening in asset management) plaats voor met name accountants werkzaam bij de kleinere accountantskantoren die controles uitvoeren bij beleggingsinstellingen (BI’s) en/of beleggingsondernemingen (BO’s) en werkzaam zijn bij de (kleinere) beheerders van BI’s en/of BO’s.

NBA-handreiking 1142, versie maart 2023

NBA-handreiking 1142 is geactualiseerd (vorige versie was van juni 2021) naar de nieuwe regelgeving prudentiële eisen (zie paragraaf 4.4). Met de voorgestelde tekstaanpassingen wordt uitgelegd hoe de accountant om moet gaan met de Investments Firms Regulation (IFR) en de Nederlandse implementatie van de Investments Firms Directive (IFD).

Informatie over meldplicht voor incidenten en informatieplicht

Het gaat om een aanvulling op Handreiking 1142 'Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen' en dan meer specifiek paragraaf 4.1 Meldingen en inlichtingen aan en overleg met toezichthouders (blz. 9).

Rapporteren op sustainability

Op 19 september 2019 gaf Paul Hurks, Manager International accountancy and education NBA, een presentatie over de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de rapportage daarop. Paul Hurks is sinds 2012 voor de NBA werkzaam op het internationale dossier, NFI en integrated reporting en de Groene Brigade in- en extern voor de maatschappelijke relevantie van het accountantsberoep, vanuit NFI en duurzaamheid.

Prospectus abi / icbe

Het overzicht hieronder bevat naar de stand van 1 oktober 2020 de onderwerpen welke zijn op te nemen in een prospectus van een beleggingsinstelling ('Abi (pro)'), een beleggingsinstelling die ook aan particuliere beleggers wordt aangeboden ('Abi (retail)') en voor icbe's. Het overzicht is een hulpmiddel en het is mogelijk dat dit overzicht onvolledig is of wordt op een latere datum. Het overzicht hieronder bevat de vereisten, aanwijzingen van toezichthouders en aanbevelingen. 

Jaarverslaggeving abi / icbe

De Sectorcommissie Asset Management (SAM) heeft bijgevoegd overzicht met specifieke jaarverslaggevingsvereisten voor Nederlandse beleggingsinstellingen (abi) en instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe), die worden aangeboden door een vergunningsplichtige beheerder, opgesteld naar de stand van 31 december 2020. De vereisten voor beleggingsinstellingen die ook aan particuliere beleggers worden aangeboden (‘Abi (retail)’) zijn uitgebreider dan die waarvoor dat niet geldt (‘abi (pro)’) en zijn aanvullend op die voor de abi (pro).

Het overzicht bevat uitsluitend de jaarverslaggevingsvereisten uit Titel 9 BW2 of (EU-)IFRS, inclusief de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die specifiek gelden voor beleggingsentiteiten. Het overzicht is een hulpmiddel en het is mogelijk dat dit overzicht onvolledig is of wordt op een latere datum. Het overzicht bevat vereisten, aanwijzingen van toezichthouders en aanbevelingen.

Nieuwe EU-verordening informatieverschaffing over duurzaamheid in prospectussen en de gevolgen voor assurance-opdrachten

Vanaf 10 maart 2021 is de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) van kracht met aanvullende toelichtingseisen voor het prospectus van beheerders van ICBE’s en beleggingsinstellingen.
De Sectorcommissie Asset Management heeft met het oog hierop de notitie 'Impact Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) op (Fund) Prospectus Assurance engagements' gepubliceerd. In deze notitie wordt uiteengezet wat de impact is van deze aanvullende eisen op het uitvoeren van Assurance engagements welke worden verricht op basis van artikel 4:49 lid 2c van de Wet op het financieel toezicht (Wft) of artikel 115x lid 1e van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Genoemde artikelen vereisen een assurance-rapport van de onafhankelijk accountant voor ieder (nieuw) prospectus van een icbe respectievelijk beleggingsinstelling (die niet uitsluitend aan professionele beleggers worden aangeboden (retail-abi)).
 

GIPS rapporten (13.21 en 13.22 ENG)

Omdat de GIPS-rapporten (13.21 en 13.22 ENG) niet langer zijn opgenomen in de HRA-bundel kunt u deze hieronder downloaden en gebruiken.

SAM publiceert voorbeeldbrieven (controles gerelateerd aan vermogensbeheer)

24 februari 2022 - De Sectorcommissie Asset Management heeft diverse voorbeeldbrieven gepubliceerd verband houdend met specifieke controles gerelateerd  aan vermogensbeheer. Deze brieven omvatten opdrachtbevestigingen, representatiebrieven en publicatiebrieven. Het doel van deze publicatie is het bieden van gestandaardiseerde brieven die voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en die bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van werkzaamheden. Op deze manier geeft de SAM invulling aan de behoefte van accountants actief binnen vermogensbeheer om een meer consistente wijze van rapporteren inzake dit type opdrachten te bewerkstelligen.

Het gaat specifiek om de brieven behorende bij de volgende type opdrachten:

 • Controleverklaring bij jaarrekeningen van beleggingsentiteiten - op basis van standaard controleerklaring – zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar gesteld.
 • Controleverklaring inzake de solvabiliteit – op basis van HRA deel 3 hoofdstuk 13.2 - 13.4 – zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar gesteld.
 • Assurance tav de intrinsieke waarde/NAV – op basis van HRA deel 3 hoofdstuk 13.5 – zowel in het Nederlands als Engels (op opdrachtbrief na) beschikbaar gesteld.
 • Assurance rapport bij inhoud prospectus icbe - artikel 4:49 lid 2 c van de Wet op het financieel toezicht (Wft) - op basis van HRA deel 3 hoofdstuk 13.10 – zowel in het Nederlands als Engels (op opdrachtbrief na) beschikbaar gesteld.
 • Assurance rapport bij inhoud prospectus beleggingsinstelling - artikel 115x lid 1e van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo Wft) - op basis van HRA deel 3 hoofdstuk 13.11 – zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar gesteld.
 • Assurance rapport Fusie ICBE - artikel 4:62f Wft – zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar gesteld.

We hopen dat deze publicatie u helpt in het uitoefenen van uw beroep.