Voorbeeldteksten

Nieuwe voorbeeldteksten | Standaardpassages | Verklaringengenerator en word-versies | Engelstalige voorbeeldteksten  | Duitse voorbeeldteksten | Archief

Op deze pagina staan vooral de Nederlandse en Engelstalige voorbeeldteksten (rapportages en –brieven). 

Deze voorbeeldteksten zijn gebaseerd op de geldende Standaarden. De teksten zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Er is niet voor elke situatie een voorbeeld beschikbaar.

Om de consistentie en uniformiteit te bevorderen beveelt de NBA het gebruik van de voorbeeldteksten van harte aan. De accountant blijft echter zelf verantwoordelijk voor het afgeven van de juiste rapportage en waar nodig dient hij deze af te stemmen op de specifieke situatie.

Standaardpassages in controleverklaring in nieuw format

De accountant kan in zijn nieuwe controleverklaring verwijzen naar de standaardteksten die gaan over zijn verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. Hij kan dit doen door in de controleverklaring een link op te nemen naar een van onderstaande standaardteksten (selecteren > kopiëren > plakken).

Nederlandstalige standaardteksten in controleverklaring in nieuw format vanaf verslagperioden 2016:

Oob-variant
Niet-oob-variant

Engelstalige standaardteksten in controleverklaring in nieuw format vanaf verslagperioden 2016.

Oob-variant
Niet-oob-variant

Oude standaardpassages in oob-verklaring op grond van Standaard 702N, verslagperioden 2014 en 2015

De accountant kan in zijn uitgebreidere controleverklaring over verslagperioden 2014 en 2015 op grond van Standaard 702N en overgangsrecht verwijzen naar de pagina's met standaardteksten over zijn verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. De accountant kan dit bij voorkeur doen door een link toe te voegen aan de controleverklaring.

Nieuwe voorbeeldteksten

De volgende Nederlandse voorbeeldteksten staan nog niet in HRA deel 3 maar kunnen al wel worden gebruikt.

Verklaringen bij samengevatte financiële overzichten

Download Verklaringen bij samengevatte financiële overzichten

Voorbeeldrapportage 10.3 Goedkeurende controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke en semipublieke sector

De controleverklaring bij subsidiedeclaraties geldt voor controleverklaringen bij subsidieverantwoordingen over verslagperioden die zijn geëindigd op of na 15 december 2016.

Download Voorbeeldrapportage 10.3

Samenstelverklaring bij jaarrekening micro-entiteiten 

De NBA komt met een samenstelverklaring voor micro-entiteiten. Deze volgt op één van de adviezen van de tijdelijke commissie Standaard 4410. De verklaring is bijna gelijk aan een normale BW2-verklaring. In de BW2-jaarrekening van een micro-entiteit is geen toelichting gegeven op de informatie in de balans en de winst- en verliesrekening.

Download het voorbeeld voor micro-entiteiten

Voorbeeld-passage over verlicht onafhankelijkheidsregime op grond van ViO

Er is een passage beschikbaar waarmee de rapportage tot uitdrukking komt dat een assurance-opdracht is uitgevoerd onder de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Het gaat hier om het ‘verlichte’ onafhankelijkheidsregime van artikel 3, zevende lid, juncto artikel 8 of artikel 20, tweede lid. Dit regime geldt alleen voor assurance-opdrachten met een nader bepaalde kring van gebruikers.  

Het betreft drie onderdelen van een voorbeeldrapportage bij een assurance-opdracht:

  • De adressering
  • De paragraaf Beperking in gebruik en verspreidingskring
  • De paragraaf Overige aangelegenheden, met uitleg over het verlichte onafhankelijkheidsregime
Download de gepubliceerde passage »

Verklaringengenerator en Wordversies

HRA deel 3 bevat slechts een selectie van alle voorbeeldrapportages. Met de Verklaringengenerator kunt u meer voorbeeldrapportages genereren. De generator en de Wordversies van de verklaringen zijn voor een ieder toegankelijk: leden en niet-leden. Ook heeft de generator een nieuwe look and feel gekregen, meer eigentijds en met kortere responstijden.

> Naar Verklaringengenerator en Wordversies

Engelstalige voorbeeldteksten

De meest gebruikte voorbeeldteksten zijn in het Engels vertaald:

Engelse vertalingen controleverklaringen hoofdstuk 1.1. Engelstalige inbreng-, splitsings- en fusierapportages Engelstalige controleverklaringen in nieuw format en overige voorbeeldrapportages Engelstalige Comfort Letters Engelstalige voorbeeldbrieven

Schema's met beschikbare voorbeeldteksten:

Schema voorbeeldverklaringen en -rapportages Schema beschikbare voorbeeldbrieven

Duitse voorbeeldteksten 

De samenstellingsverklaring en de controleverklaring zijn ook in het Duits vertaald.

Download de Duitstalige samenstellingsverklaring volgens Standaard 4410H Download de Duitstalige controleverklaring

Er worden geen andere vertalingen beschikbaar gesteld.

Archief

In het archief voorbeeldverklaringen- en brieven  staan de oude teksten en eerdere versies van HRA deel 3. voorbeeldverklaringen en-brieven

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Voorbeeldteksten

Annuleren