Sectie II Voorbeeldrapportages

De rapportages voor woningcorporaties zijn aangepast (10.7, alleen Nederlands).

In rapportage 10.7a1, controleverklaring voor niet-oob, is in de paragraaf ‘De basis voor ons oordeel’ de verwijzing naar het controleprotocol WNT uit consistentieoverwegingen verbeterd.

In rapportage 10.7a2, controleverklaring voor oob, is de passage over kernpunten consistent gemaakt met andere controleverklaringen voor oob’s.

In rapportage 10.7b, assurance-rapport inzake de dVi, is in de paragraaf voor het oordeel het aantal assurance-onderdelen aangepast naar vijf.

Bij alle benadrukkings- of overige-aangelegenheden-paragrafen is de volzin toegevoegd: ‘Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid (-heden).’

In de paragraaf voor de verantwoordelijkheden van het bestuur is omwille van de consistentie de terminologie voor het weergeven van de assurance-onderdelen door het bestuur aangepast naar ‘nauwkeurig en volledig’.

In rapportage 10.7c is een aanvulling op het accountantsprotocol toegevoegd in de paragrafen voor:

  • het oordeel;
  • de basis voor het oordeel;
  • de verantwoordelijkheden van de accountant voor het onderzoek.

Ook in rapportage 10.7c is bij alle benadrukkings- of overige aangelegen-paragrafen dezelfde wijziging als in rapportage 10.7b verwerkt. Dit geldt ook voor de paragraaf voor de verantwoordelijkheden van het bestuur voor het weergeven van de assurance-onderdelen door het bestuur.

Voorbeeldtekst 16.3 (alleen Nederlands)
In de benadrukkingsparagraaf zijn de juiste controleobjecten opgenomen.

Assurance-rapporten op basis van Standaarden 3000A en 3810N (hoofdstuk 3, alleen Engels)
Het betreft een redactionele aanpassing omwille van de consistentie in de eerste volzin van het oordeel/de conclusie, om de vestigingsplaats van de verantwoordelijke partij aan te kondigen.

NBA-verklaringengenerator

De rapportagedatabases op basis van NBA Taxonomie 2.0 (Nederlands en Engels) zijn buiten gebruik gesteld. Deze taxonomie was voor een overgangstermijn bedoeld voor controle- en beoordelingsverklaringen bij jaarrekeningen over verslagperioden tot en met 2021.

Dit betekent dat controle- en beoordelingsverklaringen die met de resterende rapportagedatabases op basis van NBA Taxonomie 2.1 (Nederlands en Engels) worden gegenereerd in het nieuwe format staan, ook voor jaarrekeningen over verslagperioden vóór 2022.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA heeft in onderzoek om de aanduiding van de International Financial Reporting Standards in de NBA-verklaringengenerator aan te passen aan een publicatie van de IASB en de IFRS Foundation;
  • De NBA werkt aan de omzetting van voorbeeldbrief 1.3.2 en rapportage 4.2 in verband met de Standaard 4400 die in 2024 in werking treedt en Standaard 4400N opvolgt;
  • Verder werkt de NBA aan de omzetting van controleverklaring naar assurance-rapport van de rapportages 17.1 en 17.2.
Downloads