In de voorbeeldteksten gegenereerd via de NBA-verklaringengenerator gaat het om de volgende wijzigingen. 

Sectie I Brieven

In de Engelse brieven (hoofdstukken 1, 6 en 7) is de aanduiding van de VGBA aangepast, deze luidt nu: Dutch Code of Ethics for Professional Accountants.

D opdrachtbevestiging voor een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is onder handen en vooralsnog alleen beschikbaar via een Word-document buiten de NBA-verklaringengenerator.

Sectie II Voorbeeldrapportages

Bij controleverklaringen met oordeelonthouding is de formulering van vragen en bijbehorende antwoorden over de paragrafen controleaanpak frauderisico’s en continuïteit aangepast: bij wettelijke controles in het geval van een oordeelonthouding blijven deze paragrafen namelijk achterwege.

Controleverklaringen bij staten
In de NBA-verklaringengenerator zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd in de controleverklaringen bij staten van kredietinstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen (subhoofdstukken 1.11, 1.12, 1.14, Nederlands en Engels):

  • De controleverklaringen bij staten van kredietinstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen zijn aangepast aan de gewijzigde procedure voor het rapporteren ervan aan De Nederlandsche Bank.
  • In de paragraaf over 'andere informatie' in de controleverklaring bij staten van verzekeraars is het geldende stelsel inzake financiële verslaggeving voor die andere informatie toegevoegd.
  • In de paragraaf over 'andere informatie' in de controleverklaring bij staten van pensioenfondsen is verduidelijkt dat de werkzaamheden voor 'andere informatie' niet dezelfde diepgang hebben als de controlewerkzaamheden bij de gecontroleerde staten.
  • In de controleverklaring bij staten van pensioenfondsen zijn de geldende voorschriften toegevoegd voor een bedrijfspensioenfonds en een premiepensioeninstelling (PPI).

Controleverklaringen van oordeelonthouding
In de paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant in de Engelse voorbeeldrapportages in subhoofdstukken 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14 en 1.2.20 is de aanduiding van Burgerlijk Wetboek aangepast, deze luidt nu: Dutch Civil Code.

Beoordelingsverklaringen
In de paragraaf over de 'verantwoordelijkheden van de accountant' is in de Engelse nieuw-format-beoordelingsverklaringen (hoofdstuk 2A) de term ‘review engagement’ in de plaats gekomen van ‘limited assurance engagement’.

In de paragraaf over de 'verantwoordelijkheden van het bestuur' is in de Engelse nieuw-format-beoordelingsverklaringen een dubbel voorkomend woord 'and' geschrapt.

In de nieuw-format-beoordelingsverklaringen bij tussentijdse informatie (hoofdstuk 2A, subhoofdstuk 2.4) is de onderzoeksperiode opgenomen in de paragraaf voor de conclusie (Nederlands en Engels).

In de beoordelingsverklaringen bij tussentijdse informatie op basis van IAS 34 (Internationaal Accounting Standard 34) (voorbeeldrapportages 2.4.1.1, hoofdstukken 2A en 2B) is de beschrijving van de tussentijdse informatie voor het onderdeel toelichting in lijn gebracht met IAS 34. Gebruik van deze andere beschrijving is verplicht voor verslagperioden per 1 januari 2023, eerdere toepassing is mogelijk.

De bovenstaande aanpassingen gelden alleen voor rapportages op basis van NBA Taxonomie 2.1.

Controleverklaringen en samenstellingsverklaringen
Op diverse plaatsen heeft de NBA in de Engelse teksten in de NBA-verklaringengenerator de term 'article' gekozen voor een wettelijk voorschrift.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA heeft in onderzoek om de aanduiding van de International Financial Reporting Standards in de NBA-verklaringengenerator aan te passen aan een publicatie van de IASB en de IFRS Foundation;
  • De NBA werkt aan de opname in de NBA-verklaringengenerator van de opdrachtbevestiging voor de opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden;
  • Verder werkt de NBA aan de omzetting van controleverklaring naar assurance-rapport van de rapportages 17.1 en 17.2.
Downloads