Consultatie NBA-handreiking 1124 Wwft

De Wwft wordt gezien als een belangrijk middel tegen het witwassen van gelden en het financieren van terrorisme. Accountants spelen een belangrijke rol hierbij. De regelgeving verandert en het is belangrijk dat accountants de regelgeving snel goed toepassen. Middels de richtsnoeren (handreiking) ondersteunt de NBA accountants bij de toepassing.

Consultatiegegevens

Volledige naam NBA-handreiking 1124: Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor accountants en belastingadviseurs
Consultatiedocument Download consultatiedocument (pdf)
Tijdslijn  19 april 2023 - 31 mei 2023
E-mailadres consultatiereacties consultaties@nba.nl
Status definitief

Consultatiefase

Leden en belanghebbenden hebben tot en met 31 mei 2023 kunnen reageren op de herziene concept-Handreiking 1124 Richtsnoeren Wwft. De nu nog geldende versie van de handreiking (versie 8 december 2020) bevatte een aantal ‘losse eindjes’ die in de nieuwe conceptversie zijn opgelost, na afstemming met de ministeries van Justitie & Veiligheid en Financiën. In de herziene versie zijn ook de laatste wetswijzigingen verwerkt.

Belangrijkste aanpassingen

Naast verwerking van de ‘losse eindjes’ worden in de concepthandreiking ook een aantal andere zaken verduidelijkt:

  • wie als client van een component auditor kwalificeert;
  • of het nexus-vereiste geldt;
  • of een instelling over een bewijs van registratie van de UBO’s (ultimate beneficial owner) moet beschikken;
  • en of er meldplicht is bij herstel.

Een andere belangrijke reden om de Handreiking aan te passen lag in het feit dat vanuit de (mkb-) praktijk veel vragen over de Wwft werden gesteld. In verband hiermee zijn in de herziene concepthandreiking enkele onderwerpen verder uitgewerkt, toegelicht of verrijkt met beslisbomen. Hiermee zijn de richtsnoeren nu beter toe te passen in de praktijk.

Voorbeelden hiervan zijn: uitwerking van wie de UBO is bij een stichting administratiekantoor (STAK) en hoe om te gaan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor beleidsbepalers (en medewerkers).

In hoofdstuk 11 van de Handreiking vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van 8 december 2020.

Consultatievragen

Wij vernemen graag uw reactie, waarbij wij de volgende specifieke consultatievragen aan u willen voorleggen:

  1. Is de toelichting op artikel 1a lid 4 Wwft inzake forensische accountancy (hoofdstuk 4.1.2) helder en praktisch toepasbaar?
  2. Is de aangereikte beslisboom (hoofdstuk 4.1.3) voor u toereikend en goed toepasbaar in uw beroepspraktijk?
  3. Zou u behoefte hebben aan een uiteenzetting van andere manieren om de identiteit van vertegenwoordigers te kunnen verifiëren (hoofdstuk 6.8.5)?
  4. Bent u het eens met de uitleg over de meldplicht bij herstel (hoofdstuk 7.4.5)?
  5. Heeft u nog andere adviezen ter verbetering van deze handreiking?
  6. De Wwft is nogal dynamisch, denk aan de opschorting van toegang tot het UBO register en het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. De Handreiking behandelt inhoudelijk alleen (de vertaling en uitleg van) de nu van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hoe zou u bij voorkeur over wetsvoorstellen of gevolgen van tijdelijke maatregelen willen worden geïnformeerd door uw beroepsorganisatie? Zou u daartoe (tijdelijke) aanpassing van de Handreiking 1124 wenselijk achten?

Consultatiereacties

Leden en belanghebbenden konden tot en met 31 mei 2023 reageren en er zijn 10 reacties op de concept-handreiking ingestuurd. 

Definitief

Op 18 december 2023 heeft de NBA de definitieve versie van Handreiking 1124 gepubliceerd.