De NBA heeft op 19 december 2023 de herziene handreiking 1124 'Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)voor accountants en belastingadviseurs' gepubliceerd. In deze handreiking wordt de Wwft nader uitgelegd om ervoor te zorgen dat accountants en belastingadviseurs de regels zoveel mogelijk hetzelfde uitleggen.

Eerdere consultatie

De concept NBA-handreiking is in de zomer van 2023 geconsulteerd. Daarop zijn tien reacties ontvangen. Deze betroffen naast antwoorden op de consultatievragen soms ook algemene opmerkingen, suggesties en/of vragen. De consultatiereacties zijn integraal doorgenomen door de betrokken Wwft-experts, waarbij per reactie gemotiveerd en beargumenteerd is bepaald welke reacties in de finale Richtsnoeren Wwft moesten worden opgevolgd en welke niet.

Belangrijkste wijzingen

Nadere uitwerking van de paragraaf ‘Meldplicht bij herstel’ (§7.4.5)
In de consultatieversie van de Richtsnoeren Wwft is het voorbeeld uitgewerkt dat niet suppleren na een, in eerste instantie onbewust onjuiste aangifte omzetbelasting, geen gronddelict voor witwassen kan vormen. Hierbij was niet expliciet aangegeven dat louter sprake was van een voorbeeld en eenzelfde redenatie ook opgaat voor andere belastingen dan de omzetbelasting. In de finale Richtsnoeren Wwft is dit verduidelijkt en is voor meerdere belastingsoorten de redenatie uitgewerkt.

Toevoeging van een nieuwe alinea die ziet op verifiëren van de identiteit van de vertegenwoordiger van een rechtspersoon (§6.8.5)
Op de consultatievraag of er behoefte is aan de uitwerking van alternatieve verificatie-middelen voor de vertegenwoordiger van een cliënt-rechtspersoon heeft 80% van de respondenten bevestigend geantwoord. Zodoende is hiervoor een aanvullende alinea in de finale Richtsnoeren Wwft geschreven; waarbij onder de daar omschreven condities alternatieve verificatiemiddelen zijn toegestaan (via het jaarverslag, de website, LinkedIn etc.). Aan deze nieuwe alinea liggen besprekingen tussen de Wwft experts en Bureau Financieel Toezicht (BFT) ten grondslag. Een afwijkende visie van NOB hierop is in de finale Richtsnoeren Wwft tot uitdrukking gebracht.

Overige wijzigingen

De overige wijzingen in de finale Richtsnoeren Wwft zien op kleinere aanscherpingen en/of aanvullingen, waaronder de nuance op de reikwijdte van preventieve forensische accountancy (zie toegevoegde 'let op' in §4.1.2), de aanvulling met fondsen voor gemene rekening in de alinea die beschrijft wie als UBO van trusts of soortgelijke juridische constructies geldt (zie §6.8.2.7) en de toevoeging van een specifiek voorbeeld dat nog miste in de tabel van §3.3 die gaat over wie als cliënt moet worden aangemerkt. 

In de finale Richtsnoeren Wwft is een herzien standpunt van BFT verwerkt in §7.4.3. BFT is het met de beroepsorganisaties eens dat consolidatie op zich nog geen grondslag is voor het melden van een ongebruikelijke transactie tussen een dochter en een derde, door een accountant / belastingadviseur die de moeder – maar niet de dochter - als cliënt heeft. Een meldplicht is wel aan de orde als de bestuurder van de moeder ook bestuurder bij de dochter is; in dat geval wordt de ongebruikelijke transactie 'toegerekend' aan de moeder en geldt de meldplicht onverkort. 

MKB-perspectief

De handreiking geeft een toelichting op de wettelijke verplichtingen die de Wwft de beroepsgroepen oplegt. Hoewel de Richtsnoeren qua pagina's weliswaar omvangrijk zijn, vormen deze juist voor accountants en belastingadviseurs die werkzaam zijn in de mkb-praktijk een bijzonder nuttig naslagwerk voor vragen met betrekking tot de toepassing van de Wwft.

Resultaat van gezamenlijke actie

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), het Register Belastingadviseurs (RB) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hebben deze richtsnoeren samen geschreven met betrokkenheid van Wwft-experts. De Richtsnoeren Wwft zijn opgezet als naslagwerk met een uitvoerige toelichting op de Wwft. De Richtsnoeren Wwft worden met identieke inhoud gepubliceerd op de websites van de betrokken beroepsorganisaties. 

Vragen en opmerkingen

De NBA realiseert zich dat deze handreiking periodiek zal moeten worden geactualiseerd, zowel op basis van ontwikkeling in de wetgeving alsook op basis van het gebruik ervan in de praktijk. Zij houdt zich dan ook aanbevolen voor vragen en opmerkingen uit de beroepspraktijk bij het gebruik van deze handreiking.

Reacties, vragen of opmerkingen naar aanleiding van de handreiking kunt u sturen aan: fraude@nba.nl.