NBA-handreiking 1143

article image

Volledige naam

Tijdslijn

Status

: NBA-handreiking 1143 - Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij (her)verzekeraars

: januari 2021 – juli 2021

: Consultatiefase

Doelstelling

De actuele handreiking (dd. Maart 2019) aanpassen naar aanleiding van wijzigingen en onduidelijkheden in de regelgeving.

Het betreft geen grote herziening van de handreiking maar vooral verduidelijking en vermelding van enkele recente ontwikkelingen.

Doelstelling oorspronkelijk

De bestaande handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector is geüpdatet en opgesplitst in handreikingen voor de vier belangrijkste soorten instellingen/sectoren:

 • beleggingsinstellingen en -ondernemingen (asset management)  (= concept handreiking 1104A & latere definitieve NBA-handreiking 1142);
 • verzekeraars (= concept handreiking 1104B & latere definitieve NBA-handreiking 1143);
 • pensioenfondsen (= concept handreiking 1104C & latere definitieve NBA-handreiking 1144);
 • banken (= concept handreiking 1104C & latere definitieve NBA-handreiking 1145).

De handreikingen zijn bedoeld om accountants in de financiële sector inzicht te geven in de voor hen relevante toezichtwetgeving, met name vanwege de meldplicht en andere specifieke verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Wijzigingen in specifieke wet- en regelgeving voor financiële instellingen (o.a. Wet op het financieel toezicht (Wft) en Pensioenwet, maar ook internationale regelingen zoals CRR/CRD IV en Solvency II) maken een actualisatie van Handreiking 1104 nodig. De wetgeving van de verschillende sectoren loopt (deels) uiteen. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid te vergroten is daarom besloten om vier individuele handreikingen op te stellen. Waar mogelijk zijn ze gelijk, waar nodig verschillen ze.

» Projectplan

 • April 2021: Consultatietermijn van herziening van NBA-handreiking is verstreken. Er zijn twee consultatiereacties binnen gekomen te vinden onder het tabblad Consultatiefase.
 • Maart 2021: De herziening van NBA-handreiking 1143 wordt geconsulteerd. De consultatieperiode loopt van 15 maart tot 2 april 2021.
 • Februari 2021: Na afstemming met o.a. de AFM wordt de herziene handreiking aan het NBA-bestuur voorgelegd voor accordering om aan de leden ter consultatie voor te leggen.
 • Eind 2020: Tekstvoorstellen voor de herziening van de handreiking worden binnen de SCA en het ACB besproken.  
 • Januari 2019: Na verwerking van de consultatiereacties worden de definitieve handreikingen opgesteld en door het bestuur geaccordeerd.  
 • November 2018: Negen consultatiereacties komen binnen op de gezamenlijke consultatie. De reacties lopen deels in elkaar over.
 • September 2018: De consultatie van de 4 handreikingen start op 14 september en loopt tot 5 oktober met de mogelijkheid een reactie in te sturen voor 26 oktober (mits aangekondigd voor 5 oktober).
 • Juli 2018: De concept tekstvoorstellen voor de 4 handreikingen worden tijdens de bestuursvergadering van 4 september geaccordeerd.  
 • Juni 2018: De eerste conceptversies van de sectoren Asset-management en Pensioenfondsen worden ook besproken in de SCA en het ACB. De conceptversie van de sector Banken volgt korte tijd later.
 • Maart 2018: De eerste concept versie, die van de sector Verzekeringen, is gereed. Aan de hand van het commentaar van de SCA en het ACB werkt de werkgroep verder aan een definitieve conceptversie. 
 • Oktober 2017: Vier werkgroepen zijn geformeerd en zijn gestart met de nadere deeluitwerking.
 • September 2017: Het ACB is akkoord met de opsplitsing in de volgende 4 sectoren: banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsfondsen.
 • Mei 2017: Het projectplan is voorgelegd aan de SCA met het voorstel om de oude handreiking 1104 op te spitsen in 4 deel handreikingen (met mogelijkheid ze eventueel in later stadium weer samen te voegen).
 • Maart 2017: Het project is in de opstartfase: er wordt geschreven aan een projectplan en er wordt gezocht naar geschikte teamleden.

Momenteel wordt gewerkt aan de herziening van de handreiking. Naar verwachting is de herziene handreiking gereed medio 2021.

Gepubliceerd actuele versie: 1 maart 2019

» NBA-handreiking 1143 - Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij (her)verzekeraars