NBA-handreiking 1143

article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Volledige naam : NBA-handreiking 1143 - Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij (her)verzekeraars
Tijdslijn : januari 2021 - juli 2021
Status : definitief

Doelstelling

De actuele handreiking (d.d. maart 2019) aanpassen naar aanleiding van wijzigingen en onduidelijkheden in de regelgeving.

Het betreft geen grote herziening van de handreiking maar vooral verduidelijking en vermelding van enkele recente ontwikkelingen.

Doelstelling oorspronkelijk

De bestaande handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector is geüpdatet en opgesplitst in handreikingen voor de vier belangrijkste soorten instellingen/sectoren:

 • beleggingsinstellingen en -ondernemingen (asset management)  (= concept handreiking 1104A & latere definitieve NBA-handreiking 1142);
 • verzekeraars (= concept handreiking 1104B & latere definitieve NBA-handreiking 1143);
 • pensioenfondsen (= concept handreiking 1104C & latere definitieve NBA-handreiking 1144);
 • banken (= concept handreiking 1104C & latere definitieve NBA-handreiking 1145).

De handreikingen zijn bedoeld om accountants in de financiële sector inzicht te geven in de voor hen relevante toezichtwetgeving, met name vanwege de meldplicht en andere specifieke verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Wijzigingen in specifieke wet- en regelgeving voor financiële instellingen (o.a. Wet op het financieel toezicht (Wft) en Pensioenwet, maar ook internationale regelingen zoals CRR/CRD IV en Solvency II) maken een actualisatie van NBA-handreiking 1104 nodig. De wetgeving van de verschillende sectoren loopt (deels) uiteen. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid te vergroten is daarom besloten om vier individuele handreikingen op te stellen. Waar mogelijk zijn ze gelijk, waar nodig verschillen ze.

» Projectplan

 • Juli 2021: SCA, ACB en het bestuur geven akkoord voor de herziene NBA-handreiking. De definitieve handreiking wordt medio juli 2021 op de website geplaatst.
 • Mei 2021: Ter verduidelijking en voor de consistentie met andere handreikingen en verwijzingen zijn tekstuele aanpassingen. De enige inhoudelijke aanpassing in dit kader is de verwijdering van de verwijzing naar de DNB-validatieregels.
 • Tenslotte is een globale toets gedaan op de gehele tekst van de handreiking, hieruit kwamen geen andere aanpassingen dan al meegenomen bij de verwerking van de reacties op de consultatie.
 • April 2021: Naar aanleiding van de consultatie zijn twee schriftelijke reacties ontvangen; van het Verbond van Verzekeraars en van PwC. Daarnaast is overleg met DNB geweest over een verwijzing naar de DNB-validatieregels die niet moest worden opgenomen.
 • Maart 2021: De herziening van NBA-handreiking 1143 wordt geconsulteerd. De consultatieperiode loopt van 15 maart tot 2 april 2021.
 • Februari 2021: Na afstemming met o.a. de AFM wordt de herziene handreiking aan het NBA-bestuur voorgelegd voor accordering om aan de leden ter consultatie voor te leggen.
 • Eind 2020: Tekstvoorstellen voor de herziening van de handreiking worden binnen de SCA en het ACB besproken.
 • Januari 2019: Na verwerking van de consultatiereacties worden de definitieve handreikingen opgesteld en door het bestuur geaccordeerd.
 • November 2018: Negen consultatiereacties komen binnen op de gezamenlijke consultatie. De reacties lopen deels in elkaar over.
 • September 2018: De consultatie van de vier handreikingen start op 14 september en loopt tot 5 oktober met de mogelijkheid een reactie in te sturen voor 26 oktober (mits aangekondigd voor 5 oktober).
 • Juli 2018: De concept tekstvoorstellen voor de vier handreikingen worden tijdens de bestuursvergadering van 4 september geaccordeerd.
 • Juni 2018: De eerste conceptversies van de sectoren Asset management en Pensioenfondsen worden ook besproken in de SCA en het ACB. De conceptversie van de sector Banken volgt korte tijd later.
 • Maart 2018: De eerste conceptversie, die van de sector Verzekeringen, is gereed. Aan de hand van het commentaar van de SCA en het ACB werkt de werkgroep verder aan een definitieve conceptversie.
 • Oktober 2017: Vier werkgroepen zijn geformeerd en zijn gestart met de nadere deeluitwerking.
 • September 2017: Het ACB is akkoord met de opsplitsing in de volgende vier sectoren: banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsfondsen.
 • Mei 2017: Het projectplan is voorgelegd aan de SCA met het voorstel om de oude handreiking 1104 op te spitsen in vier deelhandreikingen (met mogelijkheid ze eventueel in later stadium weer samen te voegen).
 • Maart 2017: Het project is in de opstartfase: er wordt geschreven aan een projectplan en er wordt gezocht naar geschikte teamleden.