De Verklaringengenerator (Word en XBRL)

Met behulp van de Verklaringengenerator kunt u:

  • voorbeeldteksten in Word of XBRL-instances genereren aan de hand van een invulmenu;
  • een kant-en-klare Word-voorbeeldtekst vervaardigen en downloaden; of
  • een kant-en-klare XBRL-instance vervaardigen en downloaden.

Alleen de volgende voorbeeldteksten zijn opgenomen in de Verklaringengenerator. Het gaat om voorbeeldbrieven en de voorbeeldrapportages van:

  • controleverklaringen,
  • beoordelingsverklaringen,
  • rapporten van feitelijke bevindingen,
  • samenstellingsverklaringen.

De NBA-verklaringengenerator is toegankelijk voor iedereen: leden en niet-leden.

Voorbeeldteksten uit de Verklaringengenerator (pdf)

Onderstaande voorbeeldteksten in pdf zijn gegenereerd via de Verklaringengenerator. Het betreft de vroegere HRA deel 3. 

NB: Met de NBA-verklaringengenerator kunt u meer voorbeeldteksten genereren dan er in de pdf-bestanden staan.

Downloads

NB. Zie voor een overzicht van de versiehistorie van deze bestanden deze pagina.

Aanvullende voorbeeldteksten (Word)

Onderstaande bestanden bevatten de Word-versies (Nederlands en Engels) van: assurance-rapporten; rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden; rapportages voor specifieke sectoren: publieke sector; banken; beleggingsinstellingen en pensioenfondsen en rapportages rond specifieke onderwerpen: prospectus; inbreng; splitsing, fusies en een rapportage in verband met artikel 2:362 lid 6 BW (hoofdstuk 19, alleen Nederlands).

Waarom staan deze teksten niet in de Verklaringengenerator?

Niet alle voorbeeldteksten zijn opgenomen in de Verklaringengenerator, zoals rapportages waarvoor geen taxonomie en geen XBRL-instances bestaan. Daarnaast kennen sommige verklaringen weinig varianten en daarom heeft het geen zin om ze in de Verklaringengenerator op te nemen.

Downloads

NB. Zie voor een overzicht van de versiehistorie van deze bestanden deze pagina.

Nieuwe voorbeeldteksten (nog op te nemen in de Verklaringengenerator)

De volgende voorbeeldtekst(en) is (zijn) nog niet aangepast in de verklaringengenerator en in het pdf-bestand met NBA-voorbeeldteksten, maar kan (kunnen) al wel worden gebruikt. Download de bestanden hieronder. 

Opdrachtbevestiging op basis van Standaard 4400

Met het oog op de inwerkingtreding in 2024 van de herziene Standaard 4400 is de opdrachtbevestiging op basis van Standaard 4400 beschikbaar (Nederlands en Engels). Op dit moment zijn de teksten alleen in Word beschikbaar.

Samenstellingsverklaring bij jaarrekening micro-entiteiten

De samenstellingsverklaring voor micro-entiteiten is het gevolg van één van de adviezen van de tijdelijke commissie Standaard 4410. De verklaring is bijna gelijk aan een normale BW2-verklaring alleen ontbreekt de verwijzing naar de toelichting op de informatie in de balans en de winst- en verliesrekening, omdat micro-entiteiten die niet hoeven te geven.

Downloads

Illustratieve uitwerkingen paragrafen controleaanpak continuïteit en controleaanpak frauderisico's

Op grond van de aangepaste Standaard 700 moeten accountants in controleverklaringen voortaan een sectie 'Controleaanpak continuïteit' en een sectie 'Controleaanpak frauderisico's' opnemen. In aanvulling op NBA-handreiking 1150 Rapporteren in de sectie 'Controleaanpak frauderisico's' en NBA-handreiking 1151 'Rapporteren over continuïteit in de controleverklaring' heeft de NBA een aantal illustratieve voorbeeldteksten uitgewerkt. Deze staan hieronder.

Downloads

Covid-19-gerelateerde voorbeeldteksten 

De Covid-19-gerelateerde voorbeeldteksten (NOW, TVL) zijn niet opgenomen in de Verklaringengenerator en in de pdf voorbeeldteksten omdat ze van tijdelijke aard zijn. De Wordversies van de Covid-gerelateerde voorbeeldteksten zijn via onderstaande link te benaderen. 

Standaardpassages over verantwoordelijkheden accountants in de controleverklaring

Een accountant kan in de controleverklaring verwijzen naar de standaardteksten die gaan over zijn verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. De accountant kan dit doen door in de controleverklaring een link op te nemen naar de NBA-website. Ga hiervoor naar onderstaande pagina.

Duitstalige voorbeeldteksten

De samenstellingsverklaring en de controleverklaring zijn ook in het Duits vertaald. Er worden geen andere vertalingen beschikbaar gesteld.

Downloads

Overzicht beschikbare teksten

Bekijk hier welke voorbeeldteksten er beschikbaar zijn. 

Downloads

Vragen?

Neem contact op met de helpdesk vaktechniek.

Vragen?