Fraude en Continuïteit in de Controleverklaring

article image

Op deze projectpagina wil de NBA informeren over regelgeving die (mogelijk) wordt herzien, of waarvan de toepassing of uitwerking wordt onderzocht. Bekijk op deze pagina alle verordeningen, nadere voorschriften en handreikingen die op dit moment onder handen zijn, of die worden geconsulteerd. 

 

Projectnaam : Fraude en Continuïteit in de Controleverklaring
Volledige naam : Verplichte rapportering over Fraude en Continuïteit in de Controleverklaring
Tijdslijn : november 2020 - december 2021
Status : definitief

Doelstelling

Het nagaan welke aanpassingen in de controlestandaarden nodig zijn alsmede het aanpassen van de NBA-voorbeeldteksten om verplichte rapportage over fraude en continuïteit te kunnen implementeren.

  • December 2021 - Het NBA-bestuur heeft op 8 december de wijzigingen in Standaard 700 met betrekking tot de verplichte rapportering over continuïteit en fraude in de controleverklaring goedgekeurd.
  • Oktober 2021 - Gezien de reacties is besloten de consultatietermijn met een week te verlengen, tot en met 1 november 2021.
  • September 2021 - Publicatie van de consultatieversie. De consultatietermijn loopt tot 25 oktober 2021.
  • Augustus 2021 - De conceptversie van de handreiking wordt door het bestuur goedgekeurd om ter consultatie aan de leden voor te leggen.
  • Juni 2021 - Een eerste concepthandreiking wordt beoordeeld door het ACB en het bestuur.
  • Maart 2021 - Op verzoek van het bestuur wordt het project opgesplitst in twee deelprojecten: Fraude en Continuïteit.
  • Januari 2021 - Een projectplan is uitgewerkt en er is een aanvang gemaakt binnen het projectteam.
  • November 2020 - Het ACB is gevraagd dit project op te nemen in haar jaarplan voor 2021.
  • 23 september 2020 - De NBA heeft de Vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om verplicht te rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring.

Het bestuur heeft op 8 december de wijzigingen in Standaard 700 met betrekking tot de verplichte rapportering over continuïteit en fraude in de controleverklaring goedgekeurd. In de eerste week van januari 2022 volgde goedkeuring op een tekstuele wijziging in paragraaf 29A.

Links

Naar aanleiding van vragen geeft het NBA-bestuur, via een column van voorzitter Kris Douma, een nadere toelichting op de besluitvorming rondom het verplicht rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring: