(Inter)nationale consultaties Gedrags- en beroepsregels

Deze pagina bevat een overzicht van (inter)nationale consultaties op het gebied van Gedrags- en beroepsregels en de reacties die de NBA hiervoor heeft ingestuurd. 

IAASB-consultaties

Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCE)

Gepubliceerd: juli 2021
Due date: januari 2022

 

Fraud and Going Concern in an Audit of Financial Statements

De IAASB heeft in september 2020 een discussion paper uitgebracht Fraud and Going Concern in an Audit of Financial Statements. De IAASB vraagt daarin om een reactie van belanghebbenden over deze onderwerpen.

Gepubliceerd: september 2020
Due date: 1 februari 2021 (verlengd)

 

Exposure Draft of the Revised ISA 600 Special Considerations - Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors) and Conforming Amendments

Onderwerp: NBA response to the Exposure Draft of the Revised ISA 600 Special Considerations - Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors) and Conforming Amendments

Gepubliceerd: 27 april 2020
Due date: 2 oktober 2020

Deze consultatie van de IAASB betreft aanpassingen van ISA 600 / Standaard 600 Bijzondere overwegingen – Controles van financiële overzichten van een groep (inclusief de werkzaamheden van accountants van groepsonderdelen)

 

IAASB Public Consultation on Proposed Guidance: Extended External Reporting (EER) Assurance

Onderwerp: Nadere guidance inzake assurance-opdrachten bij EER rapportages op basis van Standaard 3000. Denk hierbij aan duurzaamheidsverslagen.

Gepubliceerd: maart 2020
Deadline: 13 juli 2020

 

IAASB Exposure Draft (ED), Proposed Changes to the IAASB International Standards as a Result of the Revised IESBA Code

Onderwerp: IAASB International Standards

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft een exposure draft uitgebracht met voorstellen tot wijzigingen binnen de Standaarden naar aanleiding van de herziening van de Code of Ethics.

Gepubliceerd: 15 november 2019   
Deadline: 10 januari 2020

 

IAASB Discussion Paper, Audits of Less Complex Entities (LCE)

Onderwerp: Audits of less complex entities

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft een discussiepaper uitgebracht over de audit van minder complexe entiteiten. U kunt reageren via de website van de IAASB of via de Nederlandstalige enquête hieronder.

Gepubliceerd per: 29 april 2019   
Deadline: 12 september 2019

 

IAASB Consultation Paper Extended External Reporting (EER) Assurance

Onderwerp: Extended External Reporting

Gepubliceerd per: 28 februari 2019   
Deadline: 21 juni 2019

 

The IAASB's Exposure Drafts for Quality Management – Covering Memo

Gepubliceerd per: 8 februari 2019
Deadline: 1 juli 2019

 

Exposure Draft, International Standard on Quality Management 1, Quality Management for firms that perform audits or reviews of Financial Statements, or other assurance of related services engagements

Gepubliceerd per: 8 februari 2019
Deadline: 1 juli 2019

 

Exposure Draft, International Standard on Quality Management 2, Engagement Quality Reviews

Gepubliceerd per: 8 februari 2019
Deadline: 1 juli 2019

 

Exposure Draft, Quality Management Standards – ISA 220

Gepubliceerd: 8 februari 2019
Deadline: 1 juli 2019

 

IAASB Proposed Strategy for 2020-2023 and Work Plan for 2020-2021

Gepubliceerd per: 4 februari 2019   
Deadline: 4 juni 2019

 

IAASB Discussion Paper, Audits of Less Complex Entitites (LCE)

Gepubliceerd per: 29 april 2019
Deadline: 12 september 2019

 

IAASB Exposure Draft ISA 315

Gepubliceerd per: november 2018

 

IAASB Envision the Future – Survey on the IAASB Future Strategy

Gepubliceerd per: 27 juni 2018
Deadline: 24 juli 2018

 

IAASB exposure draft ISRS 4400 (revised), Agreed-Upon Procedures Engagements

  • Gepubliceerd: 15 november 2018
  • Deadline: 15 maart 2019
 

IAASB's Request for Input: Exploring the Growing Use of Technology in the Audit, with a Focus on Data Analytics

Gepubliceerd per 1 september 2016
Deadline: 15 februari 2017

 

IAASB Discussion Paper Credibility and Trust

Gepubliceerd per: 15 augustus 2016
Deadline: 3 februari 2017

 

IAASB exposure Draft - Proposed International Standard on Auditing 540 (Revised), Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures

Gepubliceerd: april 2017
Deadline: 1 augustus 2017

 

IESBA-consultaties

Proposed Revisions to the Code Relating to the Definition of Engagement Team and Group Audits

Gepubliceerd: februari 2022
Deadline: 31 mei 2022

 

IESBA ED - Proposed Revisions to the Definitions of Listed Entity and Public Interest Entity in the Code

Gepubliceerd: januari 2021
Deadline: 3 mei 2021

 

IESBA ED - Proposed Revisions to the Fee-related Provisions of the Code

Gepubliceerd: januari 2020
Deadline: 4 mei 2020

 

IESBA ED - Proposed Revisions to the Non-assurance Services Provisions of the Code

Gepubliceerd: januari 2020
Deadline: 4 mei 2020

 

Proposed Revisions to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants - Exposure Draft

Gepubliceerd: juli 2019
Deadline: 31 oktober 2019

 

IESBA Professional Skepticism Meeting Public Expectations - Consultation Paper

Gepubliceerd per: 15 juni 2018
Deadline: 15 augustus 2018

 

IESBA Proposed Strategy and Work Plan 2019-2023

Gepubliceerd per: april 2018
Deadline: 16 juli 2018

 

IESBA Fees Questionnaire

Gepubliceerd per: 28 februari 2018
Deadline: 1 maart 2018

 

IESBA Exposure Draft: Proposed Revisions to the Code Pertaining to the Offering and Accepting of Inducements

Gepubliceerd: september 2017
Deadline: 8 december 2017

De NBA heeft IESBA laten weten de reactie van Accountancy Europe volledig te onderschrijven en geen aanvullende opmerkingen te hebben. De opmerkingen die de NBA eerder had op een conceptversie zijn allemaal verwerkt in deze definitieve reactie. 

 

IESBA Exposure Draft - Proposed Application Material Relating to Professional Skepticism and Professional Judgment

Gepubliceerd: 11 mei 2017
Deadline: 25 juli 2017

 

IESBA Exposure Draft - Proposed Revisions Pertaining to Safeguards in the Code—Phase 2 and Related Conforming Amendments

Gepubliceerd: 24 januari 2017
Deadline: 25 april 2017

 

IESBA exposure draft - Proposed Revisions to Clarify the Applicability of Provisions in Part C of the Extant Code to Professional Accountants in Public Practice

Gepubliceerd: 24 januari 2017
Deadline: 25 april 2017

 

IESBA exposure draft - Improving the Structure of the Code of Ethics for Professional Accountants - Phase 2

Gepubliceerd: 24 januari 2017
Deadline: 25 mei 2017

 

Nederlandse wet- en regelgeving - consultaties

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies 

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze verplichting vloeit voort uit de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn.

Gepubliceerd: 17 april 2020
Deadline: 15 mei 2020

 

Wetswijziging Financiële Verhoudingswet, gemeentewet en provinciewet

Gepubliceerd: 1 april 2020

Met ingang van het verslagjaar 2021 gaan colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten en colleges van gedeputeerde staten van provincies en dagelijkse besturen van gemeenschappelijke regelingen zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen, die opgenomen zal worden in de jaarrekening. Hiermee leggen decentrale overheden zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

 

Internetconsultatie Algemene Leidraad Wwft en SW 1977

Gepubliceerd per: 22 december 2019
Deadline: 3 februari 2020

 

Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang in de zin van de Wta 

Gepubliceerd per: 4 april 2017
Deadline: 1 mei 2017

 

Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Gepubliceerd per: 11 april 2017
Deadline: 9 mei 2017

 

Europese wet- en regelgeving - consultaties

Cogito Paper Accountancy Europe 'Interconnected standard-setting for corporate reporting'

Gepubliceerd: 1 april 2020

In haar Cogito Paper 'Interconnected Standard Setting for Corporate Reporting' introduceert Accountancy Europe (december 2019) negen criteria voor het proces van NFI-standard-setting en deze worden toegepast op vier mogelijke benaderingen voor standardsetting voor bedrijfsrapportages.

 

Fitness check on the EU framework for public reporting by companies

Gepubliceerd: 26 juli 2018
Deadline: 21 juli 2018

NBA heeft gereageerd op de EU-Fitness Check consultatie eindigend 21 juli 2018. NBA is intensief betrokken geweest bij de respons van Accountancy Europe en die van de RJ. Op hoofdlijnen sluit de reactie van NBA aan bij deze responses. De EU heeft de consultatie geinitieerd gericht op het evaluaren van de regelgeving (EU-Richtlijnen) voor corporate reporting.

NBA is positief over het initiatief om het complex van EU-regelgeving te evalueren op relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid en evenwichtigheid in kosten/baten van de regelgeving waarin de EU-Richtlijnen in samenhang worden beschouwd. De volgende Richtlijnen/regels zijn: Accounting Directive, IAS-regulation, Sectoral Accounting Directives (banken/verz.mijen), NFI-Directive, Digitalisering (ESEF).

NBA is voorstander voor het zoveel mogelijk stroomlijnen van de samenhang van de in de loop der jaren uitgebrachte Richtlijnen, w.o. ook de recent uitgebrachte Richtlijn voor Niet-Financiele Informatie (NFI).

NBA is geen voorstander van hervormingen die tot gevolg hebben dat de EU naar eigen inzicht IFRS kan aanpassen door zogenaamde 'carve-ins'. De EU heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de wereldwijde acceptatie van IFRS. Het is ongewenst dat individuele landen afwijken. De rol van de EU in het goedkeuringsproces van nieuwe IFRS zal kleiner worden als EU-wensen op EU-niveau, in afwijking van de wereldwijde standaard, toch nog kunnen worden doorgevoerd.