Doelstelling

Modernisering van het regelgevend proces d.m.v. allereerst een strategische verkenning naar de toekomstige positionering, opzet en invulling van het beroepsreglementeringsproces in Nederland. Daarna volgt een concreet voorstel om de modernisering te realiseren: meer betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders, een onafhankelijker positie van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) en meer transparantie binnen het proces van de totstandkoming van regelgeving.

Planning

  • April 2022 - De consultatietermijn is verlengd tot 23 mei 2022, 14.00 uur.
  • Februari 2022 - Het rapport 'Beter geregeld' wordt aan de leden ter consultatie voorgelegd. De consultatietermijn is extra lang, namelijk tot 1 mei 2022, om het gesprek aan te kunnen gaan met leden en belanghebbenden over de voorstellen in het rapport.
  • Januari 2022 - Naar aanleiding van het definitieve rapport wordt een consultatiedocument opgesteld en besproken met het bestuur.
  • November 2021 - Definitief rapport 'Beter geregeld' wordt besproken binnen het bestuur.
  • September 2021 - Conceptrapport 'Beter geregeld' is gereed en wordt voorgelegd aan het bestuur en het ACB.
  • Maart 2021 - Martin Hoogendoorn, met input van Janine van Diggelen en Tjalling Tiemstra (voorzitter auditcommissie ABN Amro) en medewerking van Jan Thijs Drupsteen en Kristel Middel-Vork, werkt aan een voorstel voor de concretisering van de modernisering van het regelgevend proces. Drie aanbevelingen uit het rapport van Janine van Diggelen dienen als basis: 1. meer betrokkenheid maatschappelijke belanghebbenden; 2. versterking onafhankelijkheid ACB; 3. meer transparantie en communicatie, inclusief publieke verantwoording over de totstandkoming van beroepsreglementering.
  • December 2020 - Het NBA-bestuur wil de strategische richting van het rapport volgen en heeft Martin Hoogendoorn (hoogleraar Financial Accounting, oud-voorzitter RJ) gevraagd om een en ander verder uit te werken.
  • Oktober 2020 - De strategische verkenning heeft geresulteerd in een rapport 'Adviesrapport Strategische Verkenning'. De aanbevelingen in dit rapport richten zich op meer betrokkenheid van maatschappelijke belanghebbenden bij de totstandkoming van de beroepsreglementering, versterking van de onafhankelijkheid van het ACB en meer transparantie en communicatie, inclusief publieke verantwoording over de totstandkoming van beroepsreglementering.
  • Begin 2020 - het NBA-bestuur vraagt Janine van Diggelen (oud-voorzitter IFIAR, oud-AFM-medewerker en thans lid van de PIOB) om een strategische verkenning te doen naar de toekomstige positionering, opzet en invulling van het beroepsreglementeringsproces in Nederland.

Consultatiefase

Consultatietermijn: 25 februari – 23 mei 2022 (einddatum is verlengd van 1 mei naar 23 mei, 14.00 uur).

Reageren op de consultatie kan tot 23 mei 2022 14.00 uur, via consultaties@nba.nl. Naast de schriftelijke inbreng wil de NBA ook via bijeenkomsten, stellingen en andere vormen van interactie de discussie opzoeken over het regelgevend proces.

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. In principe worden reacties daarom openbaar gemaakt. Wij vragen u om bij de indiening van uw reactie aan te geven of u akkoord bent met openbaarmaking. Zodra reacties binnenkomen worden ze door ons geplaatst.

Consultatiedocumenten
Consultatiereacties

Definitief

Op de Ledenvergadering van 13 juni 2022 worden de uitkomsten van deze discussie, voorzien van aanbevelingen van het bestuur, met de leden besproken. Bij voldoende draagvlak worden de aanbevelingen uitgewerkt in verordeningen, die aan de leden worden voorgelegd in de ALV van december 2022.