Het consultatiedocument 'Beter geregeld' gaat in eerste instantie uit van verbetering van het regelgevend proces binnen de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet op het accountantsberoep (Wab).

De laatste jaren worden vragen gesteld over de toereikendheid van het huidige model van beroepsregelgeving. Met name de borging van het publiek belang is daarbij een punt van aandacht, evenals de rol van de minister van Financiën. Gelet op de noodzaak van een onvoorwaardelijk maatschappelijk vertrouwen in de kwaliteit van de beroepsregelgeving is besloten om de ideeën over een toekomstbestendig proces van regelgeving in Nederland te inventariseren.

Strategische verkenning

Gestart is met een strategische verkenning naar de toekomstige positionering, opzet en invulling van het beroepsreglementeringsproces in Nederland. Het 'Adviesrapport Strategische Verkenning' werd eind 2020 uitgebracht door Janine van Diggelen (oud voorzitter IFIAR, oud AFM-medewerker en thans lid van de PIOB).

De aanbevelingen in dit rapport richten zich op meer betrokkenheid van maatschappelijke belanghebbenden bij de totstandkoming van de beroepsreglementering, versterking van de onafhankelijkheid van het ACB en meer transparantie en communicatie, inclusief publieke verantwoording over de totstandkoming van beroepsreglementering.

Het NBA-bestuur wil deze strategische richting volgen en heeft Martin Hoogendoorn (hoogleraar Financial Accounting, oud-voorzitter RJ) gevraagd om een en ander verder uit te werken. In zijn rapport 'Beter geregeld' zijn die aanbevelingen, met input van Janine van Diggelen en Tjalling Tiemstra (voorzitter Audit Commissie ABN Amro) verwerkt.

Consultatie

In de komende maanden wil het NBA-bestuur in gesprek gaan met leden en belanghebbenden over de voorstellen in het rapport 'Beter geregeld' en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Uitgangspunt daarbij is dat de accountant primair het maatschappelijk belang moet dienen en daarmee de belangen van alle betrokken partijen (gebruikers, accountants en verstrekkers).

Reageren op de consultatie kan tot 1 mei 2022, via consultaties@nba.nl. Naast de schriftelijke inbreng wil de NBA ook via bijeenkomsten, stellingen en andere vormen van interactie de discussie opzoeken over het regelgevend proces.

Op de Ledenvergadering van 13 juni 2022 worden de uitkomsten van deze discussie, voorzien van aanbevelingen van het bestuur, met de leden besproken. Bij voldoende draagvlak worden de aanbevelingen uitgewerkt in verordeningen, die aan de leden worden voorgelegd in de ALV van december 2022.

In verband met de ronde-tafel hierover op 16 mei, wordt de einddatum van de consultatie regelgevend proces 23 mei, 14:00 uur (dit was 1 mei).

Downloads