Voorbeeld­teksten en -verklaringen

Op deze pagina staan vooral de Nederlandse en Engelstalige voorbeeldteksten (rapportages en voorbeeldbrieven). Deze voorbeeldteksten zijn gebaseerd op de geldende Standaarden. De teksten zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Er is niet voor elke situatie een voorbeeld beschikbaar.

Om de consistentie en uniformiteit te bevorderen beveelt de NBA het gebruik van de voorbeeldteksten van harte aan. De accountant blijft echter zelf verantwoordelijk voor het afgeven van de juiste rapportage en waar nodig dient hij deze af te stemmen op de specifieke situatie.

Direct naar de verklaringengenerator

Download HRA Deel 3 Voorbeeldteksten (versie januari 2018)

Nieuwe voorbeeldteksten

De volgende Nederlandse voorbeeldteksten staan nog niet in HRA deel 3 maar kunnen al wel worden gebruikt.

Voorbeeldrapportage 10.3 Goedkeurende controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke en semipublieke sector

De controleverklaring bij subsidiedeclaraties geldt voor controleverklaringen bij subsidieverantwoordingen over verslagperioden die zijn geëindigd op of na 15 december 2016.

Samenstelverklaring bij jaarrekening micro-entiteiten 

De NBA komt met een samenstelverklaring voor micro-entiteiten. Deze volgt op één van de adviezen van de tijdelijke commissie Standaard 4410. De verklaring is bijna gelijk aan een normale BW2-verklaring. In de BW2-jaarrekening van een micro-entiteit is geen toelichting gegeven op de informatie in de balans en de winst- en verliesrekening.

Passages over verantwoordelijkheden accountants in de controleverklaring

Een accountant kan in zijn controleverklaring verwijzen naar de standaardteksten die gaan over zijn verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. Hij kan dit doen door in de controleverklaring een link op te nemen naar de NBA-website. Ga hiervoor naar onderstaande pagina.

Voorbeeldpassage over verlicht onafhankelijkheidsregime op grond van ViO

Er is een passage beschikbaar waarmee de rapportage tot uitdrukking komt dat een assurance-opdracht is uitgevoerd onder de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Het gaat hier om het ‘verlichte’ onafhankelijkheidsregime van artikel 3, zevende lid, juncto artikel 8 of artikel 20, tweede lid. Dit regime geldt alleen voor assurance-opdrachten met een nader bepaalde kring van gebruikers.  

Het betreft drie onderdelen van een voorbeeldrapportage bij een assurance-opdracht:

  • De adressering
  • De paragraaf 'Beperking in gebruik en verspreidingskring'
  • De paragraaf 'Overige aangelegenheden, met uitleg over het verlichte onafhankelijkheidsregime'

Verklaringengenerator en Wordversies

HRA deel 3 bevat slechts een selectie van alle voorbeeldrapportages. Met de Verklaringengenerator kunt u meer voorbeeldrapportages genereren. De generator en de Wordversies van de verklaringen zijn voor een ieder toegankelijk: leden en niet-leden. Ook heeft de generator een nieuwe look and feel gekregen, meer eigentijds en met kortere responstijden.

Engelstalige voorbeeldteksten

De meest gebruikte voorbeeldteksten zijn in het Engels vertaald.

Duitse voorbeeldteksten 

De samenstellingsverklaring en de controleverklaring zijn ook in het Duits vertaald. Er worden geen andere vertalingen beschikbaar gesteld.

Archief

In het archief staan de oude voorbeeldteksten, eerdere versies van HRA deel 3 en oude voorbeeldverklaringen en-brieven.

Vragen van vaktechnische aard?

Wij helpen je graag! reddinsgboei_oranje.png