Publicaties over duurzaamheid

De NBA doet samen met andere organisaties doorlopend onderzoek naar de impact van het streven naar duurzaamheid op het werk van accountants en financials. Bekijk op deze pagina acuele publicaties. 

 

MAB-special De controle verklaard over ESG en Sustainability

White paper CCA: Making cycling circular - The case of Swapfiets

In het rapport Making Cycling Circular: the case of Swapfiets bestudeert de CCA het Fiets-as-a-Service’-bedrijf Swapfiets. Aan de hand van deze case study analyseert CCA hoe het huidige wetgevings- en financieringssysteem circulaire bedrijven belemmert, terwijl het lineaire bedrijven bevoordeelt.

Zowel het fiscale landschap als traditionele boekhoudpraktijken beperken de financiële levensvatbaarheid van circulaire Product-as-a-Service-bedrijven (PaaS). Bedrijven die hier omheen navigeren, worden gestimuleerd om hun circulaire ambities los te laten.

Roadmap 'De financiële sector als aanjager van de circulaire transitie'

De Nederlandse regering streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. De financiële sector speelt hierbij een cruciale rol. De werkgroep Circulaire economie van het Platform voor Duurzame Financiering, waarvan ook de NBA deel uitmaakt, publiceerde in februari 2022 een roadmap met concrete acties om de financiële sector te versterken als aanjager van de circulaire economie.

Rapport 'Financiële verantwoording in de circulaire economie'

Boekhouding en financiering zijn drijvende krachten in de circulaire transitie. Het herdefiniëren van waarde, impact en risico’s is nodig om de winstgevendheid aan te tonen van bedrijven die behoud en hergebruik van materialen voorop stellen. Dat concludeerde een samenwerkingsverband van financiële experts, de Coalitie Circulaire Accounting (CCA), in het rapport 'Financial Accounting in the Circular Economy - Redefining Value, Impact, and Risk to Accelerate the Circular Transition'. De CCA is opgericht door Circle Economy en NBA en wordt ondersteund door Invest-NL.

Onderzoek 'CO2 onder controle?' 

De NBA onderzocht samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in hoeverre externe accountants betrokken zijn bij het realiseren van minder CO2-uitstoot. De belangrijkste conclusies tonen dat accountants zich nog beperkt bezighouden met klimaatvraagstukken. Het onderwerp CO2-uitstoot wordt door driekwart van zowel cliënten als hun accountants niet geagendeerd. Meer dan de helft van cliënten heeft geen CO2-beleid. Vertaling van CO2-beleid naar doelen, meten en rapporteren wordt door respondenten nauwelijks waargenomen. De meeste accountants zijn persoonlijk bezorgd over klimaatverandering. Een minderheid is voorstander van verplichte rapportage en assurance van CO2-uitstoot. De helft vindt CO2-beprijzing een geschikt instrument voor terugdringing van deze uitstoot.

Publieke Managementletter 'Klimaat is financieel'

De in januari 2020 verschenen publieke managementletter (PML) van de NBA met als titel 'Klimaat is financieel' benadert de klimaatproblematiek vanuit het perspectief van de accountant. De hoofdboodschap van de PML is eenvoudig: klimaat is financieel. Geen aandacht besteden aan de effecten van klimaatverandering levert financiële risico's op.