Protocollen NVZ en NFU

Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2018

COPRO heeft het Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2018 beoordeeld. Het protocol sluit aan op de Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2018 van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel, dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

oranje-lijn.png

Protocol Convenant Finale FB afwikkeling

COPRO heeft het protocol beoordeeld dat als bijlage is toegevoegd aan het Convenant Finale afwikkeling FB systeem.

Oordeel COPRO

Volgens COPRO is sprake van een onvolledig protocol, waarin een juiste verwijzing naar Standaard 4400 ontbreekt en ten onrechte wordt gesproken over controlewerkzaamheden. Daarom adviseert COPRO het model voor het rapport van feitelijke bevindingen te hanteren dat door NBA sectorcommissie Coziek is opgesteld.