Protocollen Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19

COPRO heeft de protocollen van het Ministerie van LNV beoordeeld die betrekking hebben op de Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 voor de eerste, tweede en derde openstelling.

Alle protocollen hebben betrekking op aanvragen vanaf € 125.000. Voor niet-controleplichtige ondernemingen geldt een aan assurance verwante opdracht (samenstellingsverklaring volgens Standaard 4416N) en voor controleplichtige ondernemingen geldt een opdracht tot overeengekomen specifieke werkzaamheden (rapport van feitelijke bevindingen 4400N).

Oordeel COPRO

De protocollen zijn onder nauwe samenwerking met COPRO zodanig herschreven, dat de administratieve lasten voor de ondernemer zo beperkt mogelijk blijven. Ook de bijbehorende modelrapporten van de accountant zijn op advies van COPRO aangepast. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat de protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

 

Handreiking beoordeling accountantsprotocollen ZBO’s (EZK en LNV)

COPRO heeft de Handreiking beoordeling accountantsprotocollen ZBO’s (EZK en LNV) beoordeeld. Deze handreiking is een gezamenlijk initiatief van de Ministeries van EZK en LNV. Het betreft een interne handreiking die EZK en LNV hanteren voor het beoordelen, actualiseren en harmoniseren van (maatwerk)accountantsprotocollen die zij gebruiken bij zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en rechtspersonen met wettelijke taken (rwt’s).

Oordeel COPRO

In nauw overleg met COPRO zijn diverse verduidelijkingen in de Handreiking aangebracht. COPRO acht de Handreiking beoordeling accountantsprotocollen ZBO’s (EZK en LNV) daarom als goed uitgangspunt voor accountantsprotocollen die voor zbo’s en rwt’s worden gebruikt.

Oranje lijn

Protocollen Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers

COPRO heeft vier protocollen van het Ministerie van LNV beoordeeld die betrekking hebben op de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers:

  • Protocol ten behoeve van de aan assurance verwante opdracht, onderdeel sierteelt en voedingstuinbouw
  • Protocol ten behoeve van de aan assurance verwante opdracht, onderdeel fritesaardappelen
  • Protocol ten behoeve van de overeengekomen specifieke werkzaamheden, onderdeel sierteelt en voedingstuinbouw
  • Protocol ten behoeve van de overeengekomen specifieke werkzaamheden, onderdeel fritesaardappelen

Alle vier protocollen hebben betrekking op aanvragen vanaf € 125.000. Voor aanvragen met een lager bedrag geldt een afwijkende procedure: lager dan € 25.000 een eigen verklaring en tussen € 25.000 en € 125.000 een derdenverklaring. Deze verklaringen zijn niet beoordeeld door COPRO en zijn te vinden op de webpagina van RVO.

Oordeel COPRO

Op advies van COPRO heeft het Ministerie de Regeling zo aangepast, dat alleen voor aanvragen vanaf  € 125.000 een verklaring verplicht is. Voor niet-controleplichtige ondernemingen is dit een aan assurance verwante opdracht geworden (samenstellingsverklaring volgens Standaard 4416N) en voor controleplichtige ondernemingen een opdracht tot overeengekomen specifieke werkzaamheden (rapport van feitelijke bevindingen 4400N). De bijbehorende protocollen zijn onder nauwe samenwerking met COPRO zodanig herschreven, dat de administratieve lasten voor de ondernemer zo beperkt mogelijk blijven. Ook de bijbehorende modelrapporten van de accountant zijn op advies van COPRO aangepast.

COPRO heeft daarom als eindoordeel dat bovengenoemde vier protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Oranje lijn

Controleprotocol Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

COPRO heeft het Controleprotocol Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies van het Ministerie van EZK en LNV beoordeeld (versie 2021). Op advies van COPRO zijn in het protocol enkele verbeteringen aangebracht en is de modelverklaring komen te vervallen.

Oordeel COPRO

COPRO heeft vastgesteld dat het controleprotocol een raamprotocol is, waarin uitsluitend de algemene kaders voor de controle zijn vermeld. De feitelijke inhoud en daarmee de uitvoerbaarheid van de controle worden echter bepaald door de eisen die de betreffende subsidiebeschikking stelt. Hoewel het protocol op zich voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017, geeft COPRO daarom geen oordeel over de uitvoerbaarheid van het protocol.

Advies COPRO

COPRO geeft het Ministerie van EZK en LNV het volgende advies:

  • Neem de algemene eisen uit de afzonderlijke subsidieregelingen van EZK en LNV zo veel mogelijk in het protocol zelf op. Individuele beschikkingen zouden alleen in uitzonderingsgevallen voorwaarden moeten bevatten die door accountants gecontroleerd dienen te worden.
  • Betrek accountants via de subsidieaanvrager tijdig in het subsidieproces om vragen achteraf van accountants te voorkomen.
  • Richt een gezamenlijk loket in voor de beantwoording van vragen van accountants over bijvoorbeeld de eisen die aan urenregistraties worden gesteld of wat precies van de accountant verwacht bij de controle op aanbesteding.

Hierdoor is uniformiteit in de uitvoering geborgd en wordt voorkomen dat EZK en LNV subsidievoorwaarden aan bedrijven opleggen die voor accountants niet uitvoerbaar zijn. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van subsidieregelgeving.

Oranje lijn

Accountantsprotocollen OVK 2021

COPRO is nauw betrokken bij de totstandkoming van de accountantsprotocollen voor de ‘Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19’ (OVK). De OVK regeling vormt een aanvulling op de TVL regeling voor land- en tuinbouwbedrijven. Het betreft protocollen voor de vaststelling van MKB en Grote ondernemingen.

Lees verder over de beoordeling