Accountantsprotocol Stichting Halt

COPRO heeft het Accountantsprotocol Stichting Halt van het Ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeeld (versie 2019). Het protocol beschrijft de accountantswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden ten aanzien van de subsidieverantwoording van Stichting Halt in het kader van de Regeling Halt 2019.

Het Ministerie wil het protocol van Halt als model gebruiken voor de protocollen die gaan gelden voor ZBO’s met rechtspersoonlijkheid / RWT’s die conform begroting jaarlijks een bijdrage (of subsidie) ontvangen. Daarom heeft COPRO het protocol met extra aandacht beoordeeld, in nauw overleg met het Ministerie. Uiteindelijk zijn twee discussiepunten overgebleven:

  • COPRO is van oordeel dat het algemene financiële rechtmatigheidskader in het protocol moet worden uitgewerkt in een specifiek, openbaar toegankelijk toetsingskader, dat op de website van Halt staat of dat eventueel in de jaarverantwoording wordt vermeld.
  • COPRO is eveneens van oordeel dat de in het protocol beschreven Standaard 4400N werkzaamheden meer in detail uitgewerkt zouden kunnen worden.

Het Ministerie heeft aangegeven het niet nodig te achten om een specifiek toetsingskader voor de accountant uit te werken. COPRO beschouwt dit echter als een voorwaarde voor een goede afbakening van de accountantswerkzaamheden. Wat betreft de Standaard 4400N werkzaamheden heeft het Ministerie aangegeven, na 1 jaar een evaluatie met Halt en haar openbaar accountant te gaan uitvoeren. COPRO kan instemmen met de gekozen oplossing voor de invulling van de Standaard 4400N werkzaamheden, maar adviseert om deze werkzaamheden uit te werken in de opdrachtbevestiging en het rapport van feitelijke bevindingen.

Oordeel COPRO

Gezien bovenstaande overwegingen acht COPRO het Accountantsprotocol Stichting Halt uitvoerbaar onder voorbehoud. Het voorbehoud betreft de uitwerking van een specifiek toetsingskader voor de financiële rechtmatigheidscontrole door de accountant.

Het protocol kan worden opgevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.