Geïnteresseerd in regelgeving? Het Adviescollege voor beroepsreglementering is op zoek naar nieuwe leden!

Bent u geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen binnen het beroep en zou u in teamverband willen meewerken aan de totstandkoming van regelgeving en de uitleg daarvan, dan horen wij graag van u.

Wij zijn op zoek naar:

  • 1x accountant in business
    (lidmaatschap ACB)
  • 1 x openbaar accountant – middelgroot kantoor (lidmaatschap SCE)

Vacature handen schudden

Profiel van de kandidaten

Benoeming als lid van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB), de subcommissie Assurance (SCA) of Ethiek (SCE) is op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van de organisatie waarbij u werkzaam bent. Het gaat om de persoonlijke ervaring en de bagage die u meeneemt uit de praktijk. Voor een maximaal effect zoeken we naar een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende focusgebieden binnen accountancy en gezien de maatschappelijke rol van de NBA wordt gestreefd naar diversiteit binnen het ACB en de subcommissies.

Wat bieden wij?

Een gecommitteerde groep accountants die samenwerken aan projecten rondom beroepsreglementering om een goede beroepsuitoefening door accountants te bevorderen. Dit alles in het maatschappelijk belang. Het ACB en de subcommissies bieden een verbinding tussen de praktijk en de beroepsregelgeving. Het verrijkt uw netwerk en vergroot uw zichtbaarheid binnen de beroepsgroep. Een vacatievergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Tijdsbesteding

Het ACB en de subcommissies vergaderen een dagdeel per maand (afwisselend telefonisch of op locatie). Daarnaast vragen wij ca. 4 uur voorbereidingstijd voor de vergaderingen, deelname aan (tijdelijke) projectgroepen, incidenteel tussentijdse schriftelijke inbreng en/of een extra telefonisch overleg.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats door het NBA-bestuur op voordracht van de benoemingscommissie voor een periode van 3 jaar met een mogelijke verlenging van 3 jaar. Beoogde leden committeren zich voor een actieve betrokkenheid en worden geacht bij elke vergadering aanwezig te zijn.

Wie zijn wij?

Adviescollege voor Beroepsreglementering 
Het ACB adviseert het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) gevraagd en ongevraagd over vaktechnische zaken en regelgeving inzake de beroepsuitoefening. Het ACB wordt hierbij geholpen door de subcommissies. Deze subcommissies bereiden onder andere de vaktechnische uitingen voor. Medewerkers van de NBA ondersteunen het ACB en de subcommissies.

Het ACB maakt jaarlijks, na consultatie van belanghebbenden en in afstemming met het bestuur, een strategisch jaarplan zodat de leden, ledengroepbesturen en andere belanghebbenden weten welke activiteiten zij van het ACB mogen verwachten:

  • het voorbereiden van verordeningen, nadere voorschriften, NBA-handreikingen en NBA-Alerts;
  • het adviseren van het bestuur met betrekking tot het bevorderen van de goede beroepsuitoefening en daaraan verbonden thema's zoals SBR, data analyse, de NOW-regelgeving en nieuwe assurance services;
  • het mede met bestuur en directie stimuleren van communicatie met het maatschappelijk verkeer;
  • het vertegenwoordigen van de beroepsorganisatie op vaktechnisch gebied in internationale context.

Kijk op de pagina van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) voor de huidige samenstelling.

Subcommissie Assurance

De SCA houdt zich met name bezig met het schrijven van beroepsregels en het geven van uitleg daarover. Daarbij volgt zij de ontwikkelingen op Europees niveau en binnen de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). De SCA is momenteel betrokken bij projecten over de kwaliteitsbeheersing, de OKB en de uitleg rondom het rapporteren over fraude en continuïteit.

Kijk op de pagina Subcommissie Assurance (SCA) voor de huidige samenstelling.

Subcommissie Ethiek

De SCE houdt zich met name bezig met het schrijven van gedragsregels en onafhankelijkheidsregels en het geven van uitleg daarover. Daarbij volgt zij ontwikkelingen op Europees niveau en binnen de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). De SCE bereidt momenteel een wijziging van de ViO voor naar aanleiding van wijzigingen in de International Independence Standards van IESBA. De SCE is ook bezig om de Toelichting op de VGBA te verduidelijken. Daarnaast lopen nog enkele andere projecten op het terrein van ethiek.

Kijk op de pagina Subcommissie Ethiek (SCE) voor de huidige samenstelling.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen hun interesse per e-mail melden aan Henk Strating, secretaris van het ACB, via het e-mailadres: Vacatures-ACB@NBA.nl.

Graag ontvangen wij een duidelijke motivatie, vergezeld van een CV.

Verdere verloop procedure

Na sluiting van de aanmeldingstermijn vinden gesprekken plaats met kandidaten op basis van een voorselectie. 

De benoemingscommissie draagt vervolgens het beoogde lid voor aan het NBA-bestuur.

Nadere informatie

Nadere informatie kunt u opvragen bij Anton Dieleman RA (anton.dieleman@mazars.nl  / 06-53741550) voorzitter van het ACB.