Geïnteresseerd in regelgeving? Het Adviescollege voor beroepsreglementering is op zoek naar nieuwe leden!

Bent u geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen binnen het beroep en zou u in teamverband willen meewerken aan de totstandkoming van regelgeving, dan horen wij graag van u:

  • 2x openbaar accountant - AA of RA - middel/klein kantoor
  • 1x accountant in business

We zijn op zoek naar 1 accountant in business, 1 openbaar accountant, werkzaam bij een middelgroot kantoor en 1 openbaar accountant werkzaam bij een middelgroot of klein kantoor die tevens lid zal zijn van de subcommissie Assurance.

Profiel van de kandidaten

Benoeming als lid van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB), de subcommissie Assurance (SCA) of Ethiek (SCE) is op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van de organisatie waarbij u werkzaam bent. Het gaat om de persoonlijke ervaring en de bagage die u meeneemt uit de praktijk. Voor een maximaal effect zoeken we naar een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende focusgebieden binnen accountancy en gezien de maatschappelijke rol van de NBA wordt gestreefd naar diversiteit binnen het ACB en de subcommissies.

Wat bieden wij?

Een gecommitteerde groep accountants die samenwerken aan projecten rondom beroepsreglementering om een goede beroepsuitoefening door accountants te bevorderen. Dit alles in het maatschappelijk belang. Het ACB en de subcommissies bieden een verbinding tussen de praktijk en de beroepsregelgeving. Het verrijkt uw netwerk en vergroot uw zichtbaarheid binnen de beroepsgroep. Een vacatievergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Tijdsbesteding

Het ACB en de subcommissies vergaderen een dagdeel per maand. Daarnaast vragen wij ca. 4 uur voorbereidingstijd voor de vergaderingen, deelname aan (tijdelijke) projectgroepen, incidenteel tussentijdse schriftelijke inbreng en/of een telefonisch overleg.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats door het NBA-bestuur op voordracht van de benoemingscommissie voor een periode van 3 jaar met een mogelijke verlenging van 3 jaar. Beoogde leden committeren zich voor een actieve betrokkenheid en worden geacht bij elke vergadering aanwezig te zijn.

Wie zijn wij?

Adviescollege voor Beroepsreglementering 
Het ACB adviseert het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) gevraagd en ongevraagd over vaktechnische zaken en regelgeving inzake de beroepsuitoefening. Het ACB wordt hierbij geholpen door de subcommissies. Deze subcommissies bereiden onder andere de vaktechnische uitingen voor. Medewerkers van de NBA ondersteunen het ACB en de subcommissies.

Het ACB maakt jaarlijks, na consultatie van belanghebbenden en in afstemming met het bestuur, een strategisch jaarplan zodat de leden, ledengroepbesturen en andere belanghebbenden weten welke activiteiten zij van het ACB mogen verwachten.

De werkzaamheden van het ACB zijn als volgt samen te vatten:

  • het voorbereiden van verordeningen, nadere voorschriften, NBA-handreikingen en NBA-Alerts;
  • het adviseren van het bestuur met betrekking tot het bevorderen van de goede beroepsuitoefening en daaraan verbonden thema's zoals SBR, data analyse en nieuwe assurance services;
  • het mede met bestuur en directie stimuleren van communicatie met het maatschappelijk verkeer;
  • het vertegenwoordigen van de beroepsorganisatie op vaktechnisch gebied in internationale context.

Kijk op de pagina van het Adviescollege voor Beroepsreglementering voor de huidige samenstelling.

Subcommissie Assurance

De SCA is momenteel betrokken bij projecten over controle grote projecten, de Richtsnoeren en het becommentariëren en vertalen van internationale (concept) standaarden. Vanzelfsprekend volgt de commissie de ontwikkelingen op Europees niveau en binnen de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Kijk op de pagina Subcommissie Assurance voor de huidige samenstelling.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen hun interesse per e-mail melden aan Jan Thijs Drupsteen, secretaris van het ACB, via het e-mailadres Vacatures-ACB@NBA.nl.

Graag ontvangen wij een duidelijke motivatie, vergezeld van een CV. In verband met de coronacrisis worden gesprekken uitgesteld en daarom is de reactietermijn ook verlengd tot 1 maart 2021.

Verdere verloop procedure

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op basis van een voorselectie. Zodra de coronamaatregelen het toelaten worden deze gesprekken weer georganiseerd bij de NBA te Amsterdam.

De benoemingscommissie draagt vervolgens het beoogde lid voor aan het NBA-bestuur. Het gaat om toetreding in de zomer van 2021.

Nadere informatie

Nadere informatie kunt u opvragen bij Anton Dieleman RA (anton.dieleman@mazars.nl  / 06-53741550) voorzitter van het ACB.