Tijdlijn kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole in het Publiek Belang

De NBA werkt samen met de overheid en diverse stakeholders aan de kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. Deze pagina biedt een overzicht van de ontwikkelingen op dit gebied sinds 2014.

Op dit moment wordt er op zes thema's naar kwaliteitsverbetering gestreefd door de Stuurgroep Publiek Belang, onder voorzitterschap van de NBA. Lees meer over actuele ontwikkelingen. 

2022

 • februari - De Werkgroep Fraude publiceert een onderzoek naar de inzet van forensische expertise in de controle
 • februari - Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer de derde voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector aan.
 • maart - De Werkgroep Fraude publiceert twee brochures met aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van fraude.
 • maart - De Werkgroep Continuïteit publiceert een rapport over de rol van de accountant bij bedrijfscontinuïteit.
 • april - Consultatie handreiking rapporteren over controleaanpak frauderisico’s in de verklaring
 • april - Kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn spraken met host Gerrit Heijkoop over de voortgang van de kwaliteitsverbetering in de accountantssector
 • april - Brochure rapporteren over fraude en continuïteit nu ook in het Engels
 • mei - De Werkgroep Kwaliteitsgerichte Cultuur publiceert mailwisseling met voorbeelden van bouwstenen kwaliteitsgerichte cultuur
 • mei - Consultatie nieuwe taxonomie in verband met verplicht rapporteren over fraude en continuïteit
 • juni - Consultatie handreiking rapporteren over continuïteit in de controleverklaring
 • juni - Oorzakenanalyse: Fraude vraagt een meer kritische grondhouding
 • juni - De Werkgroep Continuïteit organiseert het Webinar 'Continuïteit in turbulente tijden’
 • juni - De Stuurgroep Publiek Belang heeft een update gepubliceerd van het Verbeterprogramma 2021-2023 in het kader van de Veranderagenda Audit. Cultuur zal de basis vormen van het programma 2022-2023.
 • juni - Webinar over rapporteren over fraude en continuïteit
 • juli - Consultatie bètaversie NBA Taxonomie 2.1 ivm nieuwe fraude- en continuïteitsparagraaf
 • juli - Wetsvoorstel toekomst accountancysector naar Raad van State
 • juli - NBA publiceert handreiking 1149 over OKB-uitvoering en documentatie
 • juli - Kwartiermakers publiceren vierde voortgangsrapportage
 • juli - Nieuwe paragrafen fraude en continuïteit in opdrachtbrieven. Om beter aan te sluiten op de gewijzigde Standaard 700 heeft de NBA de voorbeeldbrieven van een opdrachtbevestiging voor een controle (brieven 1.1.1. en 1.1.2) aangepast voor de nieuwe paragrafen controleaanpak frauderisico’s en controleaanpak continuïteit in de passage over rapportages van de accountant.
 • augustus - NBA Taxonomie 2.1 gepubliceerd
 • oktober - Webinar Standaard 315. Het Platform reguliere vergunninghouders organiseert in samenwerking met de Faculty Audit & Assurance een webinar. In dit webinar worden de praktische consequenties besproken van de wijzigingen in de Standaard 315. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor de planning en uitvoering van uw controlewerkzaamheden.
 • oktober - Handreiking 1150: Rapporteren ‘Controleaanpak frauderisico’s’. De NBA publiceerde een nieuwe handreiking over rapporteren over Controleaanpak frauderisico’s in de controleverklaring. NBA Handreiking 1150 geeft hierover nadere uitleg.
 • november - NBA publiceert concept van Handreiking 1118 'Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders' voor consultatie.
 • december - De NBA publiceert voorbeelden Fraudesectie controleverklaring. Om accountants te helpen met het formuleren van teksten in de controleverklaringen heeft de NBA voorbeeldverklaringen uitgewerkt. De voorbeeldverklaringen zijn opgesteld door een projectgroep van de NBA met deelnemers van verschillende accountantsorganisaties.
 • december - Accountants die werken bij de Auditdienst Rijk (ADR) of bij vijf accountantsorganisaties hebben over verslagjaar 2021 al vrijwillig een sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ opgenomen in de controleverklaringen. Dit zijn verklaringen van onder andere ministeries en baten- en lastendiensten, gemeenten en niet-oob’s. Deze 'good practices' zijn nu voor iedereen beschikbaar.
 • december - De NBA publiceert handreiking 1151: rapporteren controleaanpak continuïteit. Op grond van de aangepaste Standaard 700.29A dienen accountants in controleverklaringen voortaan een sectie 'Controleaanpak continuïteit' op te nemen.
 • december - Rapportage over fraude in controleverklaringen 2021 bij oob’s. In december 2021 is Standaard 700 herzien. Op grond van deze aanpassing dienen accountants in controleverklaringen bij jaarrekeningen van oob’s met ingang van verslagjaar 2021 een sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ op te nemen. Daarnaast dienen accountants op basis van Standaard 701 kernpunten van de controle in de controleverklaringen van oob’s te rapporteren.
 • december - De NBA publiceert Publieke Managementletter ‘Scherp op fraude’. Het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude in organisaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Het bestuur, de directie of de DGA heeft de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en tijdig detecteren van fraude. In de publieke managementletter (PML) staan hiervoor tips en toelichting.
 • december - NBA-onderzoek toepassing standaard 700 – Fraude: waarnemingen en uitkomsten. Door de NBA is onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van Standaard 700 door de oob-accountantsorganisaties en de rapportering over fraude in controleverklaringen bij de oob’s over 2021.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 • september - De Werkgroep Toekomst Accountantsberoep publiceert het rapport In het publiek belang. De werkgroep stelt 53 maatregelen voor die moeten bijdrage aan verbetering van kwaliteit, gedrag en cultuur in de controlepraktijk, om zo het vertrouwen in de sector te herstellen. Het publiek belang moet voorop staan, de vertrouwensfunctie en de kwaliteit moeten leidend zijn.

Contact

Rob Heinsbroek (324x324)
Rob Heinsbroek Secretaris Stuurgroep Publiek Belang 088 496 03 10