Ledenvergadering

Binnen de NBA is de Ledenvergadering het hoogste orgaan. Minimaal een keer per jaar vindt er een ledenvergaderingbijeenkomst plaats waarin het bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid. Andere taken van de Ledenvergadering zijn: 

  • het vaststellen van verordeningen;
  • het vaststellen van de jaarrekening en de begroting;
  • het benoemen van de accountant en plaatsvervangend accountant.

Elk lid heeft in de Ledenvergadering één stem. Leden die niet zelf op de Ledenvergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen een ander lid machtigen.

Regelgeving met betrekking tot de Ledenvergadering is opgenomen in de Verordening op de Ledenvergadering.

oranje-lijn.png

Ledenvergadering 13 december 2021

De volgende bijeenkomst van de ledenvergadering vindt plaats op maandag 13 december 2021. De wijze waarop deze vergadering wordt gehouden en de aanvangstijd van de vergadering worden op een later tijdstip bekendgemaakt.