Ledenvergadering

Binnen de NBA is de Ledenvergadering het hoogste orgaan. Minimaal een keer per jaar wordt een bijeenkomst van de ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording aflegt. Belangrijke taken van de Ledenvergadering zijn onder meer:

  • vaststelling begroting, jaarrekening en het bestuursverslag;
  • benoeming voorzitter, plv. voorzitter, bestuursleden en controlerend accountant;
  • vaststelling van verordeningen. 

Elk lid heeft in de Ledenvergadering één stem. Leden die niet zelf op de Ledenvergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen een ander lid machtigen om voor hem/haar te stemmen. Elk lid (behalve NBA-bestuursleden) kan op de Ledenvergadering stemmen mede namens maximaal drie andere leden.

Regelgeving met betrekking tot de Ledenvergadering is opgenomen in de Verordening op de Ledenvergadering.

 

oranje-lijn.png

Ontwerpverordeningen tbv ALV 17 december 2018

Nieuwsbericht - 16 oktober 2018

Vandaag zijn de ontwerpverordeningen geplaatst die behandeld zullen worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 17 december a.s. De eerste ontwerpverordening heeft betrekking op de verkleining van het bestuur. De tweede is erop gericht om er voor te zorgen dat een accountantsorganisatie ten minste eens in de zes jaar wordt getoetst.

Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de NBA-website worden gepubliceerd. Een ieder kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

oranje-lijn.png