De technologische ontwikkelingen van de laatste jaren zetten de traditionele accountantswerkzaamheden op zijn kop. Technologie biedt evenwel ook kansen voor accountants. In deze publicatie komen, na een literatuuroverzicht, twee praktijkstudies aan bod die illustratief zijn voor klanten in het mkb (een controleopdracht en een samenstellingsopdracht). 
Uit beide studies blijkt dat data-analyse in grote mate bijdraagt aan het diepgaande begrip van de onderneming en haar activiteiten, processen en systemen. Met data-analyse kan de accountant tot een scherpere afbakening komen van verdere geplande werkzaamheden, maar ook tot eventuele aanbevelingen aan de klant. Voor de onderzochte controleopdracht blijkt daarnaast dat de data-analyse leidt tot beantwoording van specifieke controlevragen. Daarmee kan data-analyse worden verankerd in de werkzaamheden van de controle en biedt het de mogelijkheid tot het weglaten van controleprocedures die minder effectief zijn.

Er is geen minimumgrootte van de klant voor de toepassing van data-analyse, maar in bepaalde gevallen wegen (door de te verwachten beperkte toegevoegde waarde) de baten niet op tegen de kosten. In dat geval zal de accountant volstaan met een analyse van data in gestandaardiseerde formats en voorgeprogrammeerde controles. Accountants die met data-analyse willen beginnen, wordt aangeraden dit stapsgewijs in te voeren en de benodigde vaardigheden aan te leren of anderen te betrekken die deze vaardigheden al hebben of willen ontwikkelen. Eventuele efficiencyvoordelen zijn over het algemeen pas te behalen bij het herhalen van de analyses in een opvolgend jaar bij dezelfde klant of het dupliceren van de nieuwe aanpak bij vergelijkbare klanten.

Download