De ledenvergadering

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de NBA. Tijdens de ledenvergadering, die minimaal één keer per jaar bijeenkomt, kunnen leden hun stem doen gelden en besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan. In de ledenvergadering die doorgaans in juni wordt gehouden, staat de jaarrekening op de agenda en legt het bestuur verantwoording af over het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid. Tevens besluit de ledenvergadering dan over een aantal (her)benoemingen en ontwerpverordeningen. Leden die invloed op het beleid van de NBA willen uitoefenen wordt geadviseerd aan de ledenvergadering deel te nemen.

Agenda

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 • Het vaststellen van het jaarrapport 2022 en verlenen van decharge aan het bestuur
 • Benoeming van een nieuw bestuurslid alsmede de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter
 • Benoeming van de accountant en de plaatsvervangend accountant
 • De besluitvorming over ontwerpverordeningen
 • Het uitreiken van de loftrompet

Vergaderstukken

Download alle vergaderstukken in één keer
Jaarrapport 2022

Benoemingen

In deze ledenvergadering zullen volgens de daarvoor geldende regels benoemingen aan de orde komen. Overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van de Verordening op de ledenvergadering wordt door het bestuur onderstaande mededeling gedaan van de benoemingen die aan de orde zullen komen.

Bestuur NBA

Het bestuur van de NBA bestaat uit zeven personen. Vier van hen zijn door de ledenvergadering benoemd, drie zijn afgevaardigd vanuit een ledengroepbestuur. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaren. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar (artikel 12 Wet op het accountantsberoep, Wab). Op grond van artikel 15 van de Wab worden, door de ledenvergadering en uit de bestuursleden, jaarlijks de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter benoemd.

Conform het rooster van aftreden dient de ledenvergadering in juni 2023 te voorzien in de benoeming van een bestuurslid dat treedt in de plaats van Ingrid Hems, die eind mei het einde van haar wettelijke termijn in het bestuur van de ledengroep Accountants in Business heeft bereikt. Het bestuur van de ledengroep Accountants in Business heeft Monika Bankert aangewezen als vertegenwoordiger van de ledengroep in het bestuur. Monika Bankert is lid van het bestuur van de ledengroep sinds 9 november 2022 en maakt sinds 15 juni 2020 deel uit van het bestuur van de NBA. Door het benoemen van een zittend bestuurslid is een vacature ontstaan voor een nieuw bestuurslid. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur heeft het bestuur besloten een kandidaat werkzaam bij een reguliere vergunninghouder voor te dragen aan de ledenvergadering.

Om te komen tot de voordracht heeft het bestuur een uitgebreide en zorgvuldige procedure gevolgd. Die procedure is voorbereid en uitgevoerd door de Selectie- en Remuneratiecommissie van het bestuur aangevuld met een extern lid, de heer Bart Jonker. De werving is gestart in december 2022 door melding te maken van de vacature tijdens de ledenvergadering van 12 december 2022 en door plaatsing op de website van de NBA en in NBA Nieuws. Na beraadslaging van de selectiecommissie over de ontvangen reacties, is gekozen om met één kandidaat een gesprek te voeren. Het bestuur heeft besloten deze kandidaat voor te dragen op advies van de selectiecommissie.

Het bestuur draagt Steef Visser voor als lid van het bestuur.

Daarnaast wordt de plaatsvervangend voorzitter benoemd. Het bestuur draagt Carla Slotema-Tesser voor als plaatsvervangend voorzitter voor de periode van één jaar.

Tot drie weken voor de datum van de Ledenvergadering (dus tot en met zondag 21 mei 2023) kunnen door een ledengroepbestuur of door ten minste 50 leden gezamenlijk kandidaten worden aanbevolen voor bovenvermelde vacatures (artikel 5, Verordening op de Ledenvergadering).

Accountant en plaatsvervangend accountant

Krachtens artikel 29, eerste lid, van de Wab dient door de ledenvergadering voor elk boekjaar een accountant te worden benoemd die belast is met de controle op de financiële verantwoording van de NBA, alsmede een plaatsvervanger voor deze. Voor de controle van het lopend boekjaar zijn benoemd Anja Bast-den Hollander RA (als accountant) en de Erik Koetje RA (als plaatsvervangend accountant). Het bestuur stelt voor hen tevens te benoemen voor de controle van het boekjaar 2024.

Ontwerpverordeningen

Waar gaan de ontwerpverordeningen over?

Het bestuur legt vier ontwerpverordeningen ter vaststelling voor tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 12 juni 2023. Elk van de ontwerpverordeningen bevat een uitgebreide toelichting. Hieronder volgt alleen een beknopte toelichting.

 1.  Ontwerpverordening tot wijziging van onder andere de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen

  Deze ontwerpverordening heeft als belangrijkste doel wijzigingen in het systeem van kwaliteitstoetsingen in te voeren (Toezicht nieuwe leest). Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de Raad voor Toezicht in het derde jaar van de toetsingscyclus (van zes jaar) een accountantseenheid bezoekt voor een ontwikkelingsgesprek. Verder voorziet de voorgestelde wijziging erin dat hertoetsingen als dat mogelijk is, worden beperkt tot de onderdelen van het kwaliteitssysteem die bij de eerste toetsing onvoldoende bleken. Als een gedeeltelijke hertoetsing aan de orde is, wordt ook maar een gedeelte van het vaste tarief voor een hertoetsing doorberekend.

  Met deze ontwerpverordening wordt voorgesteld de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen, de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen en de Verordening op de Raad voor Toezicht te wijzigen.

 2. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de organen voor de beroepsreglementering

  Met deze ontwerpverordening stelt het bestuur voor om vanuit praktische overwegingen enkele eisen die gesteld worden aan de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering en de voorzitter van het College voor beroepsreglementering te laten vervallen.

  De Verordening op de organen voor de beroepsreglementering is door de ledenvergadering vastgesteld in de bijeenkomst van 12 december 2022.

 3. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen

  In de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen zijn de tarieven opgenomen die betrekking hebben op de afronding van de opleiding tot accountant. In deze verordening is bijvoorbeeld het tarief opgenomen voor de afname van het examen ter afronding van de opleiding tot accountant.

  Met deze ontwerpverordening stelt het bestuur voor om een aantal tarieven in de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen autonoom aan te passen.

 4. Ontwerpverordening tot wijziging van onder andere de Verordening op de ledenvergadering

  Met deze ontwerpverordening stelt het bestuur voor om een aantal bepalingen dat nu nog in de ‘Beginselen van goed NBA-bestuur’ staat, op te nemen in diverse verordeningen.

  Met deze ontwerpverordening wordt voorgesteld de Verordening op de ledenvergadering, de Verordening op het bestuur en de Verordening op de voorzitter te wijzigen.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met deze ontwerpverordeningen?

 1. Zienswijze indienen

  Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Dat is gebeurd op 11 april 2023. Iedereen kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur een zienswijze op deze ontwerpverordening indienen. Het bestuur brengt een ontvangen zienswijze ter kennis van de leden van de NBA. De leden kunnen een zienswijze dus betrekken bij het besluit ter vaststelling van de ontwerpverordening.

  De zienswijzeprocedure is geregeld in artikel 22 van de Wet op het accountantsberoep.

  Een zienswijze kunt u richten aan mr. A. (Arjen) Sukkel (a.sukkel@nba.nl), Coördinator juridische zaken.

 2. Een amendement indienen

  Een groep van honderd leden van de NBA kan een voorstel tot amendering voorleggen aan de ledenvergadering. Een amendement houdt een voorstel tot wijziging van een voorgelegde ontwerpverordening in. Als het na een stemming door de ledenvergadering wordt aangenomen, wijzigt het amendement een bepaling uit, of een gedeelte van, de ontwerpverordening.

  Een amendement kan tot uiterlijk twee weken voor de datum van de ledenvergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de NBA. Op het moment van de indiening hoeft het amendement nog niet ondertekend te zijn door honderd leden. Een week voor de aanvang van de bijeenkomst van de ledenvergadering moet het amendement wel dat aantal handtekeningen hebben om voor behandeling in aanmerking te komen.

  De procedure rond de indiening van een amendement is geregeld in de Verordening op de ledenvergadering.

  Een amendement kunt u richten aan mr. A. (Arjen) Sukkel (a.sukkel@nba.nl), Coördinator juridische zaken.

 3. Een stem uitbrengen

  Als u het niet eens bent met een ontwerpverordening of een ingediend amendement of het er juist wel mee eens bent, dan kunt u tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering uw stem uitbrengen als de ontwerpverordening of een amendement op de ontwerpverordening in stemming wordt gebracht.
Download

Zienswijzen bij ontwerpverordeningen

Naar aanleiding van de vier ontwerpverordeningen die wij op 11 april 2023 op de website van de NBA hebben geplaatst in voorbereiding op de bijeenkomst van de ledenvergadering in juni 2023, hebben wij op 4 mei 2023 op elk van die vier ontwerpverordeningen een zienswijze ontvangen. Die zienswijzen maken wij via deze weg bekend aan de leden van de NBA.

Ontvangen zienswijzen

Downloads

Ingediende amendementen

Een groep van 100 leden heeft drie amendementen ingediend met betrekking tot de Ontwerpverordening tot wijziging van onder andere de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen. Deze amendementen worden behandeld en eveneens in stemming gebracht tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 12 juni 2023.

Download

Ingediende vragen

U kunt de vragen die voor de ledenvergadering van 12 juni 2023 zijn binnengekomen hieronder downloaden. Indien er al antwoorden op deze vragen beschikbaar zijn, worden die hier ook geplaatst.

Download

Praktische informatie

Datum maandag 12 juni 2023
Tijd

12.30 uur  Ontvangst met lunch
13.30 uur  Voorprogramma: 'De Accountant van de toekomst'
15.30 uur  Pauze / registratie
16.00 uur  NBA-ledenvergadering
18.00 uur  Verwacht einde ledenvergadering, aansluitend borrel/diner

Locatie Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20 in Amersfoort. Na de ledenvergadering kunt u gebruikmaken van het buffet
Online stemmen Online stemmen is op grond van de Wet op het accountantsberoep niet mogelijk. Uiteraard kunt u wel een collega-accountant machtigen om zo toch uw stem uit te brengen. 
Machtigen Bent u verhinderd of wil u de ledenvergadering online volgen? Machtig dan een ander lid om uw stem uit te brengen. Machtigingen moeten uiterlijk op woensdag 7 juni 2023, 23:59 uur, bij ons binnen zijn.
Stemmen 

Op 12 juni is het vanaf 16.15 uur mogelijk om te stemmen. Wij verzoeken u de informatie over de stempunten goed te lezen alvorens u een stem uitbrengt. Dit wordt tijdens de vergadering uitgelegd. Als u zich na 16.15 uur nog registreert bij balie kunt u niet meer meestemmen maar u kunt nog wel het woord voeren.

Vragen Meer weten over het online volgen van de ledenvergadering of het stellen van vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen
Persoonsgegevens De NBA maakt in het kader van de aanmelding/registratie voor de ledenvergadering en het faciliteren van de stemmingen tijdens de ledenvergadering gebruik van de diensten van een verwerker (LUMI). Met deze partij heeft de NBA afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens.
Community Café Onder het motto laten we elkaar ontmoeten, heeft de NBA een 'Community Café' ingericht, met een eigen barista-bar. Maak nader kennis met community-ambassadeurs en ervaar wat een community voor u kan betekenen. Tijdens de inloop, de pauze en na de ledenvergadering bent u van harte welkom in het 'Community Café'.
Contact Heeft u een vraag? Stelt deze gerust. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via 088 - 4960 401 of ledenvergadering@nba.nl.