De ledenvergadering

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de NBA. Tijdens de ledenvergadering, die minimaal één keer per jaar bijeenkomt, kunnen leden hun stem doen gelden en besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan. In de ledenvergadering die doorgaans in juni wordt gehouden, staat de jaarrekening op de agenda en legt het bestuur verantwoording af over het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid. Tevens besluit de ledenvergadering dan over een aantal (her)benoemingen en ontwerpverordeningen. Indien een ledenvergadering wordt gehouden in december, staat de begroting op de agenda en licht het bestuur de plannen voor het komende jaar toe. Leden die invloed op het beleid van de NBA willen uitoefenen wordt geadviseerd aan de ledenvergadering deel te nemen.

Programma

Voorafgaand aan de ledenvergadering is er een voorprogramma: Dit programma begint om 14:15 uur, de ontvangst is vanaf 13:30 uur.  

Tijdens deze ledenvergadering komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • (Her-)benoeming van de voorzitter
 • Ontwerpbegroting 2024 en jaarplan
 • Enkele ontwerpverordeningen

Ontwerpverordeningen

10 oktober 2023 - Vandaag zijn op de website van de NBA drie ontwerpverordeningen geplaatst die voor vaststelling worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 11 december 2023 

Een verordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Iedereen kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

In de bijeenkomst van de ledenvergadering op 11 december 2023 worden drie ontwerpverordeningen ter vaststelling voorgelegd.

Waar gaan de ontwerpverordeningen over?

Elk van de ontwerpverordeningen bevat een uitgebreide toelichting. Hieronder volgt alleen een beknopte toelichting

1.       Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Wijzigingsverordening ViO 2023 NAS - Fees)

De Wijzigingsverordening ViO 2023 NAS (Non-Assurances Services Provisions) - Fees wijzigt de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). De belangrijkste wijzigingen van artikelen met betrekking tot samenloop van dienstverlening (NAS) zijn:

Oob (incl. andere beursgenoteerde ondernemingen) en niet-oob

 • Het namens de verantwoordelijke partij rapporteren aan de met governance belaste personen van de verantwoordelijke entiteit over aangelegenheden met betrekking tot het assuranceobject (art. 18 ViO).
 • Strengere eisen met betrekking tot het leveren van sommige diensten, zoals fiscale dienstverlening (nieuw art. 18a ViO en nieuw art. 20a ViO).

Oob/ andere beursgenoteerde ondernemingen

 • Een verbod op het aanbieden van andere diensten in samenloop van controle/beoordeling aan een controlecliënt die een beursgenoteerde onderneming is maar geen organisatie van openbaar belang (oob) als er een zelftoetsing dreigt voor onafhankelijkheid (aangepast art. 21 ViO en nieuw art. 22a ViO);
 • Verdere aanscherping van de omstandigheden waarin materialiteit een rol speelt bij het bepalen van de toelaatbaarheid van een samenloop van dienstverlening (aangepast artikel 21 ViO);
 • Bepalingen betreffende de communicatie van de controlerend accountant met degenen belast met governance, inclusief, voor oob's, een vereiste voor voorafgaande goedkeuring van samenloop van dienstverlening door degenen belast met governance (nieuw artikel 22b ViO).

De belangrijkste wijzigingen voor vergoedingen (Fees)

zijn: 

 • Een verbod voor accountantsorganisaties op vergoedingen voor assurance-opdrachten die afhankelijk zijn van andere diensten dan de assurance-opdracht aan de assurance-cliënt;
 • In het geval van oob's, een vereiste om niet langer als accountant op te treden indien de honorarium-afhankelijkheid van de controlecliënt na een gespecificeerde periode voortduurt.

Deze wijzigingen zijn verwerkt in de artikelen 23, 25a en 25b van de ViO.

2.      Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Wijzigingsverordening ViO 2023 Group Audit)

De Wijzigingsverordening ViO 2023 Group Audit wijzigt de ViO.

De belangrijkste wijzigingen van artikelen met betrekking tot Group Audit zijn:

 • de definities van opdrachtteam, buitenlands accountantskantoor en gelijkwaardige opdracht.
 • een toevoeging van artikel 3a ViO; en
 • een wijziging van artikel 9 ViO.

3. Ontwerp-Contributieverordening 2024

Met ingang van 2019 is een systeem ingevoerd waarmee contributietarieven jaarlijks automatisch worden aangepast op basis van de raming van de ontwikkeling van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) zoals die blijkt uit de publicaties van het CPB. Met toepassing van dat systeem zou de contributie voor het jaar 2024 met 3,2% worden verhoogd ten opzichte van 2023.

De salarissen van NBA-medewerkers worden jaarlijks met een andere methodiek aangepast. De percentages die uit die systematiek volgden, lagen na de invoering van de automatische aanpassing van de contributie hoger. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

Jaar

Aanpassing

salarissen (%)

Aanpassing

contributie (%)

2020

2,4

1,4

2021

2,9

1,6

2022

1,8

0

2023

3,5

2,2

 

Ook voor 2024 is de verwachting dat de salarissen met een aanzienlijk hoger percentage[1] worden aangepast dan het percentage dat bij voortzetting van de systematiek van toepassing zou zijn op de contributie (3,2%).

Omdat salariskosten de grootste kostenpost vormen voor de NBA, hebben de verschillen tussen de aanpassingspercentages met name in de afgelopen twee jaar een druk op de begroting gelegd die niet met de door het bestuur reeds doorgevoerde bezuinigingen kan worden geneutraliseerd.

Daarnaast ontplooit de NBA meer activiteiten dan waren voorzien, zoals die op het terrein van cultuur en de instelling van de expertgroep. Daarmee waren extra kosten gemoeid die eerder niet waren begroot.

Deze omstandigheden hebben het bestuur aanleiding gegeven om aan de ledenvergadering voor te stellen om de contributietarieven voor 2024 ten opzichte van 2023 aanvullend met 5,8% te verhogen tot een percentage van 9%.

De aanvullende verhoging moet ertoe leiden dat het vermogen en de liquiditeit van de NBA de komende jaren op het niveau blijven dat is afgesproken met de ledenvergadering. Zoals door het bestuur toegelicht bij de presentatie van de begroting voor 2023, is het nog steeds de intentie om voor 2025 een begroting te presenteren waarin de baten en lasten in evenwicht zijn. Het bestuur wil dat onder andere bereiken door naast de reeds doorgevoerde bezuinigingen te streven naar een additionele efficiency-slag.

In 2024 zal het bestuur voorstellen doen voor een systeem voor aanpassing van de contributietarieven dat leidt tot minder grote verschillen tussen de percentages waarmee de salarissen en de contributietarieven jaarlijks worden aangepast.

[1] De CBS-index lonen bedraagt voor het tweede kwartaal van 2023 5,7%. In de begroting is vooralsnog uitgegaan van een indexatie van 6%.

Download

Benoemingen

In deze ledenvergadering zullen volgens de daarvoor geldende regels benoemingen aan de orde komen. Overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van de Verordening op de ledenvergadering wordt door het bestuur onderstaande mededeling gedaan van de benoemingen die aan de orde zullen komen.

Volgens artikel 15 van de Wet op het accountantsberoep (Wab) worden, door de ledenvergadering en uit de bestuursleden, jaarlijks de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter benoemd. In de ledenvergadering van 12 juni 2023 is mevrouw Drs. Carla G.A. Slotema-Tesser RA MPC CPC  benoemd als plaatsvervangend voorzitter tot de ledenvergadering die gehouden zal worden in juni 2024. Op de agenda van  de ledenvergadering van 11 december 2023 staat de (her)benoeming van de voorzitter. Het bestuur draagt ter herbenoeming aan u voor de heer drs. K. (Kris) Douma voor de functie van voorzitter.


De heer drs. K. (Kris) Douma (1961) is sinds eind 2021 voorzitter van de NBA en wordt thans voorgedragen voor herbenoeming.

Na zijn studie sociologie arbeid en organisatie werkte hij bij verschillende FNV-bonden en kort als consultant bij AEF. Van 2003 tot en met 2006 was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, waar hij onder andere woordvoerder was voor de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de commissie rijksuitgaven en de jaarlijkse ‘Verantwoordingsdag’. Van 2007 tot en met 2014 was hij directeur verantwoord beleggen bij pensioenvermogensbeheerder MN. In die periode was hij ook actief op aandeelhoudersvergaderingen van AEX-ondernemingen. Vanaf eind 2015 was hij als director investment practices lid van de executive board van de VN-organisatie voor verantwoord beleggen (UN PRI) in Londen. In 2020 en 2021 was hij director corporate engagement bij Morningstar/ Sustainalytics en voerde hij namens institutionele investeerders de dialoog met internationale beursgenoteerde ondernemingen over hun management van materiële milieu-, sociale en governancerisico’s (ESG). Sinds 2017 bekleedt hij verschillende toezichtfuncties, onder andere bij Oxfam Novib en NV schade verzekeringen. 

Kris Douma kijkt terug op een ‘bewogen’ eerste twee jaar als voorzitter van de NBA. Terwijl in het eerste jaar veel aandacht ging naar bijvoorbeeld de afronding van de NOW-steun en de vraag hoe om te gaan met de sancties naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne, is er het afgelopen jaar meer tijd en ruimte voor de strategische agenda van het NBA-bestuur. Op de kern van het vak, ‘vertrouwen in het maatschappelijk verkeer, werden stappen gezet op het gebied van fraude en aanwezigheid van de accountant in de aandeelhoudersvergadering. Bovendien heeft een omvangrijk cultuur-onderzoek plaatsgevonden waar we in het komende jaar verder mee gaan. Tevens werd een proces in gang gezet om te komen tot het verhogen van de aantrekkelijkheid van het beroep door het toekomstbestendig maken van het beroepsprofiel en de modernisering van de opleiding. Beide ‘work in progress’. 

Op het moment dat de ledenvergadering plaatsvindt is ook het eindrapport van de Kwartiermakers bekend. Het afgelopen jaar hebben we nauw samengewerkt met de iedereen in de sector, met oob-kantoren, SRA en andere betrokkenen om de Kwartiermakers mee te nemen in onze reis ter verbetering van de onafhankelijkheid en kwaliteit van het werk van de accountant. Vanzelfsprekend wil ik me daar ook de komende periode voor blijven inzetten, samen met al die accountants, trainees en andere betrokkenen. Het is op grond van mijn ervaring de afgelopen twee jaar mijn overtuiging dat de sector zelf de drager van de verandering kan en wil zijn, samen voor ‘vertrouwen in het maatschappelijk verkeer’.   

Praktische informatie

Datum

maandag 11 december 2023

Tijd

13.30 uur  Ontvangst en registratie
14.00 uur  Voorprogramma
15.30 uur Pauze
16.00 uur  NBA-ledenvergadering
18.00 uur  Verwacht einde ledenvergadering, aansluitend borrel/diner

Locatie Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20 in Amersfoort. Bekijk hieronder de routebeschrijving. Na de ledenvergadering kunt u gebruikmaken van het buffet.
Online stemmen Online stemmen is op grond van de Wet op het accountantsberoep niet mogelijk. Uiteraard kunt u wel een collega accountant machtigen om zo toch uw stem uit te brengen.
Machtigen Bent u verhinderd of wil u de ledenvergadering online volgen? Machtig dan een ander lid om uw stem uit te brengen. Bij aanmelding voor de ledenvergadering komt u de optie ‘machtigen’ tegen. Machtigingen moeten uiterlijk op woensdag 6 december 2023 23.59 uur , bij ons binnen zijn. 
Stemmen 

Op 11 december is het vanaf 16.15 uur mogelijk om te stemmen. Wij verzoeken u de informatie over de stempunten goed te lezen alvorens u een stem uitbrengt. Dit wordt tijdens de vergadering uitgelegd. Als u zich na 16.15 uur nog registreert bij balie kunt u niet meer meestemmen maar u kunt nog wel het woord voeren.

Vragen Meer weten over het online volgen van de ledenvergadering of het stellen van vragen? Bekijk dan hieronder de veelgestelde vragen
Persoonsgegevens De NBA maakt in het kader van de aanmelding/registratie voor de ledenvergadering en het faciliteren van de stemmingen tijdens de ledenvergadering gebruik van de diensten van een verwerker (LUMI). Met deze partij heeft de NBA afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. 
Contact Heeft u een vraag? Stelt deze gerust. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via 088 - 4960 401 of ledenvergadering@nba.nl.

 

Heb je een vraag over de ledenvergadering? Neem dan contact op

Contact

088 - 4960 401