Ledenvergadering - 12 december 2022

Op maandag 12 december 2022 vond de bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA plaats. Het bestuur riep u op om deel te nemen aan deze bijeenkomst (16.00-18.00 uur) in de Jaarbeurs Utrecht / Media Plaza, Jaarbeursplein 6 in Utrecht. Het was ook mogelijk de bijeenkomst van de ledenvergadering online te volgen via een livestream. Online stemmen was op grond van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid niet mogelijk. Uiteraard kon u wel een collega-accountant machtigen om zo uw stem uit te brengen. Op deze pagina vindt u alle beschikbare informatie over deze vergadering.

De ledenvergadering

NBA_Beeld Ledenvergadering_200x200_144dpi.jpgDe ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de NBA. Tijdens deze vergadering, die minimaal één keer per jaar bijeenkomt, kunnen leden hun stem doen gelden en besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan. In de ledenvergadering die doorgaans in juni wordt gehouden, staat de jaarrekening op de agenda en legt het bestuur verantwoording af over het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid. Tevens besluit de ledenvergadering dan over een aantal (her)benoemingen en ontwerpverordeningen. Leden die invloed op het beleid van de NBA willen uitoefenen wordt geadviseerd aan de ledenvergadering deel te nemen of zich (door middel van een volmacht) te laten vertegenwoordigen.

Oranje lijn

Agenda

 • Jaarplan
 • Begroting
 • Ontwerpverordeningen 
  • Ontwerpverordening op het Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering en op het College voor Beroepsreglementering en zijn subcommissies
  • Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen Ontwerpverordeningen
 • Herbenoeming van de voorzitter
Oranje lijn

De ledenvergadering van de NBA heeft op 12 december in Utrecht ingestemd met ontwerpverordeningen over de beroepsreglementering en over de vergoeding van de voorzitter. Kris Douma werd met een grote meerderheid herbenoemd als NBA-voorzitter.

Oranje lijn

Vergaderstukken

Download alle vergaderstukken in één keer

Oranje lijn

Jaarplan 2023

Oranje lijn

Begroting 2023

Oranje lijn

Ontwerpverordeningen

Op 7 oktober 2022 zijn de ontwerpverordeningen geplaatst die behandeld zullen worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 12 december 2022. Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Iedereen kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur een zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

Op 13 oktober 2022 is de toelichting bij de Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen zoals die op de website is geplaatst, op onderdelen aangevuld. De ontwerpverordening is ongewijzigd gebleven.

In de bijeenkomst van de ledenvergadering op 12 december 2022 worden twee ontwerpverordeningen ter vaststelling voorgelegd aan de ledenvergadering.

Ontwerpverordening op het Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering en op het College voor Beroepsreglementering en zijn subcommissies

Het bestuur en het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) hebben het regelgevend proces geëvalueerd. Dit is gebeurd vanuit de gedachte dat het regelgevend proces – in lijn met internationale ontwikkelingen – vernieuwd moest worden. Het bestuur heeft tegen die achtergrond een strategische verkenning  uit laten voeren door Janine van Diggelen en heeft de voorstellen vervolgens laten uitwerken door Martin Hogendoorn. De voorstellen zijn daarna geconsulteerd. De consultatie maakte duidelijk dat er op hoofdlijnen steun was voor de plannen.

De plannen voorzien erin dat derden meer worden betrokken bij het regelgevend proces. Daarnaast beogen de plannen dat het regelgevend proces transparanter wordt en onafhankelijker van het bestuur. De plannen zijn uitgewerkt in deze ontwerpverordening.

Met deze (ontwerp)verordening worden het Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering en het College beroepsreglementering ingesteld en wordt het proces dat NBA wil volgen om zorgvuldig tot beroepsreglementering in het maatschappelijk belang te komen op hoofdlijnen vastgelegd.

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen

In de bijeenkomst van de ledenvergadering van juni 2022 heeft het bestuur aangekondigd een voorstel te zullen doen voor een verhoging van de vergoeding van de voorzitter. Het bestuur vindt dat de functie van voorzitter steeds veeleisender wordt en dat de vergoeding in overeenstemming zou moeten worden gebracht. Het bestuur stelt met deze ontwerpverordening aan de ledenvergadering voor om de vergoeding voor de voorzitter met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 vast te stellen op een bedrag van € 125.000,-. Verder stelt het bestuur voor om de deeltijdfactor van de leden van het bestuur in deze verordening vast te leggen met het oog op de naleving van de Wet normering topinkomens.

Oranje lijn

Amendementen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Verordening op de ledenvergadering, kan het bestuur, een ledengroepbestuur of een groep van ten minste honderd leden gezamenlijk, een amendement indienen op een voorgestelde ontwerpverordening.

Een amendement houdt een voorstel tot wijziging van een voorgelegde ontwerpverordening in en wijzigt - als het amendement wordt aangenomen - een bepaling uit de ontwerpverordening.

Op basis van een reactie die wij vanuit de organisatie hebben ontvangen nadat de ontwerpverordening op de website van de NBA bekend was gemaakt, stellen wij voor de Ontwerpverordening op het Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering en op het College voor Beroepsreglementering en zijn subcommissies op onderdelen te amenderen.

Oranje lijn

Zienswijzen bij ontwerpverordeningen

In de Wet op het accountantsberoep (verder: de wet) is bepaald dat ontwerpverordeningen die ter vaststelling aan de ledenvergadering worden voorgelegd, twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering op elektronische wijze ter inzage worden gelegd. Daarna kan iedereen daarop binnen vier weken een zienswijze indienen. Wij brengen ontvangen zienswijzen ter kennis van de leden. 

In overeenstemming met de wet, hebben wij op 7 oktober 2022 twee ontwerpverordeningen op de website van de NBA geplaatst in voorbereiding op de bijeenkomst van de ledenvergadering op 12 december 2022. Op 18 oktober 2022 hebben wij een zienswijze ontvangen op de twee ontwerpverordeningen.

Ontvangen zienswijze

Reactie van het bestuur van de NBA

De op 18 oktober 2022 ontvangen zienswijze[1] geeft ons aanleiding om daar nu al op te reageren.

Ontwerpverordening op het Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering en op het College voor beroepsreglementering en zijn subcommissies

De indiener betoogt dat de verordeningen die de ledenvergadering vaststelt ter bevordering van een goede beroepsuitoefening door accountants, alleen betrekking kunnen hebben op accountants die wettelijke- of vrijwillige controles verrichten. De ledenvergadering zou voor alle andere accountants geen regelgevende bevoegdheid hebben omdat deze naar het oordeel van de indiener het beroep van accountant niet uitoefenen.

Wij sluiten ons niet bij dat standpunt aan. De indiener gaat er naar onze mening onder meer aan voorbij dat accountants die andere assurance opdrachten of aan assurance verwante opdrachten verrichten, maar ook accountants in business, hun vakbekwaamheid als accountant aanwenden en daarom het beroep van accountant uitoefenen.

Met ons voorstel aan de ledenvergadering om deze ontwerpverordening vast te stellen, hebben wij tot uitdrukking gebracht dat vaststelling als verordening naar onze opvatting  bijdraagt aan een goede beroepsuitoefening door accountants. Uiteraard is het laatste woord daarover aan de ledenvergadering.

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen

Voor zover de zienswijze deze ontwerpverordening betreft, maken wij daaruit op dat de indiener meent dat de voorgestelde vergoeding voor het vervullen van de functie van voorzitter te hoog is en dat de vaststelling van een deeltijdfactor de weg opent voor een hogere vergoeding.

In dat opzicht merken wij in de eerste plaats op dat wij het juist aan de ledenvergadering overlaten om de vergoeding voor het vervullen van de functie van voorzitter en de deeltijdfactor vast te stellen. Aanpassingen in de vergoeding of de deeltijdfactor, kunnen ook alleen met instemming van de ledenvergadering worden doorgevoerd.

Voor zover de indiener met de zienswijze suggereert dat de verhoging buiten de ledenvergadering om is voorbereid, merken wij op dat in de bijeenkomst van de ledenvergadering van december 2021 door leden al is opgemerkt dat de vergoeding voor het vervullen van de functie van voorzitter niet in een goede verhouding staat tot de zwaarte van de functie. In de bijeenkomst van de ledenvergadering in juni 2022 hebben wij vervolgens aangekondigd dat wij in de daarop volgende bijeenkomst met een voorstel zullen komen voor een verhoging van de vergoeding van de voorzitter. Het bestuur heeft deze aankondiging gedaan naar aanleiding van het advies van de externe leden van de tijdelijke commissie die de werving en de selectie van de kandidaat voorzitter begeleidde, om een aanpassing van de vergoeding van de voorzitter in overweging te nemen.

Vanzelfsprekend hebben wij onderling over de vergoeding van de voorzitter gesproken. De hoogte van de vergoeding of de aanpassing daarvan is echter niet aan de orde gekomen tijdens de sollicitatiegesprekken. Verder heeft de voorzitter na zijn aantreden de leiding van gesprekken die over de aanpassing gingen, overgelaten aan de plaatsvervangend voorzitter. Vanwege de bevoegdheid van de ledenvergadering om die vergoeding vast te stellen, konden die gesprekken per definitie ook niet de toezegging over een aanpassing van de vergoeding bevatten.

Ten slotte

Wij kunnen op verschillende terreinen van mening verschillen met de indiener van deze zienswijze, maar argumenten in discussies met ons, zouden op een zakelijke toon gewisseld behoren te worden. De door de indiener gehanteerde kwalificerende uitdrukkingen en geuite ongefundeerde suggestie, ervaren wij als op de persoon gericht, buitenproportioneel en een accountant onwaardig. Wij benutten deze reactie dan ook voor een oproep aan de indiener om zich te hervinden in zijn toonzetting en deze en mogelijk volgende discussies te voeren met een woordkeuze die passend is bij de eer van de stand van de accountants.

[1] Eén van de bijlagen (bijlage 5) bevat informatie die op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants aan ons bekend is gemaakt maar die wij niet aan derden mogen verstrekken.

Oranje lijn

Benoemingen

Herbenoeming

Volgens artikel 15 van de Wet op het accountantsberoep (Wab) worden, door de ledenvergadering en uit de bestuursleden, jaarlijks de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter benoemd. Het bestuur draagt ter herbenoeming aan u voor de heer drs. K. (Kris) Douma voor de functie van voorzitter. In de ledenvergadering van 13 juni 2022 is mevrouw I.M. (Ingrid) Hems AA benoemd als plaatsvervangend voorzitter tot 1 juni 2023.

De heer drs. K. (Kris) Douma (1961) is sinds eind 2021 voorzitter van de NBA en wordt thans voorgedragen voor herbenoeming.

Kris Douma (324x324)

Na zijn studie sociologie arbeid en organisatie werkte hij bij verschillende FNV-bonden en kort als consultant bij AEF. Van 2003 tot en met 2006 was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, waar hij onder andere woordvoerder was voor de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de commissie rijksuitgaven en de jaarlijkse ‘Verantwoordingsdag’. Van 2007 tot en met 2014 was hij directeur verantwoord beleggen bij pensioenvermogensbeheerder MN. In die periode was hij ook actief op aandeelhoudersvergaderingen van AEX-ondernemingen. Vanaf eind 2015 was hij als director investment practices lid van de executive board van de VN-organisatie voor verantwoord beleggen (UN PRI) in Londen. In 2020 en 2021 was hij director corporate engagement bij Morningstar/ Sustainalytics en voerde hij namens institutionele investeerders de dialoog met internationale beursgenoteerde ondernemingen over hun management van materiële milieu-, sociale en governancerisico’s (ESG). Sinds 2017 bekleedt hij verschillende toezichtfuncties, onder andere bij Oxfam Novib en NV schade verzekeringen, waar hij tevens voorzitter is van de RvC.

Kris Douma kijkt terug op een ‘bewogen’ eerste jaar als voorzitter van de NBA. De afronding van de NOW-steun, de vraag hoe om te gaan met de sancties naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne, recente discussies over een verlengde terugbetalingstermijn voor tijdens de coronacrisis opgelopen belastingschulden en dan komt er nog een volgende uitdaging bij: het energie-steunpakket voor het mkb.

Maar ondanks deze actuele issues werd ook verder gewerkt aan structurele verankering van de kwaliteit van de audit, de rol van de accountant bij vermoedens van fraude en een arbeidsmarktcampagne. Tevens startte het bestuur een strategische update (waarover in de ledenvergadering meer informatie) met aandacht niet alleen voor de individuele accountant, maar ook voor de accountantsorganisatie(s), voor de beroepsopleiding en voor de basis van het vak: ‘vertrouwen in het maatschappelijk verkeer’ in alle geledingen van het beroep.

Ondertussen kijken ook kwartiermakers en politiek met voorzichtig optimisme naar de ontwikkelingen in de sector. “We zijn er nog niet, maar wel goed onderweg. Ik hoop als voorzitter van de NBA de komende tijd met de leden verder te werken aan die mooie missie: de accountant als ‘leverancier’ van vertrouwen in het maatschappelijk verkeer”.

Oranje lijn

Praktische informatie

Datum

maandag 12 december 2022

Tijd

12.30 - 13.30 uur registratie en ontvangst voorprogramma + ledenvergadering

13.30 - 15.30 uur Lezing en debat: 'CSRD: vernieuwen tussen kansen en regels' (ook te volgen via de livestream)

15.30 - 16.00 uur registratie en ontvangst ledenvergadering

16.00 - 18.00 uur ledenvergadering

18.00 uur borrel en diner

Locatie

Jaarbeurs Utrecht / Media Plaza. Na de ledenvergadering kunt u gebruikmaken van het buffet.

Online volgen

U ontvangt vooraf de inloggegevens en de link voor de livestream voor het voorprogramma en/of de ledenvergadering.

Let op: online stemmen is volgende de Tijdelijke wet COVID-19 niet mogelijk. Wilt u stemmen? Kom dan naar de ledenvergadering in Utrecht. Het verlenen van een volmacht is mogelijk tot woensdag 7 december 23.59 uur.

Vragen

Meer weten over het online volgen van de ledenvergadering of het stellen van vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Community Café

Onder het motto Laten we elkaar ontmoeten, heeft de NBA een 'Community Café' ingericht, met een eigen barista-bar. Maak nader kennis met community-ambassadeurs en ervaar wat een community voor u kan betekenen. Tijdens de inloop, de pauze en na de ledenvergadering bent u van harte welkom in het 'Community Café'.

Informatie over aanmelden, stemmen en machtigen

 • U kunt op locatie deelnemen aan de ledenvergadering in Utrecht. Het is mogelijk de ledenvergadering online te volgen, online stemmen is volgens de Tijdelijke wet COVID-19 niet mogelijk.
 • Aanmelden: Het is niet meer mogelijk u vooraf aan te melden voor de ledenvergadering. U bent van harte welkom op de locatie, Media Plaza / Jaarbeurs Utrecht. Wilt u tijdens de ledenvergadering stemmen, zorg dan dat u uiterlijk om 16.00 uur aanwezig bent voor registratie. Als u online aan de ledenvergadering wilt deelnemen, neem dan contact op met ledenvergadering@nba.nl. Wij sturen u dan uw persoonlijke inloggegevens.
 • Het verlenen van een volmacht was mogelijk tot woensdag 7 december 23.59 uur.

Op 12 december is het vanaf 16.15 uur mogelijk om te stemmen. Wij verzoeken u de informatie over de stempunten goed te lezen alvorens u een stem uitbrengt. Dit wordt tijdens de vergadering uitgelegd. Als u zich na 16.15 uur nog registreert bij balie kunt u niet meer meestemmen maar u kunt nog wel het woord voeren.

De NBA maakt in het kader van de aanmelding/registratie voor de ledenvergadering en het faciliteren van de stemmingen tijdens de ledenvergadering gebruik van de diensten van een verwerker (LUMI). Met deze partij heeft de NBA afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens.

Oranje lijn

Contact

Heeft u een vraag? Stelt deze gerust. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via 020 - 301 0401 of ledenvergadering@nba.nl.