Tijdens de vergadering in het Media Plaza van de Jaarbeurs in Utrecht werd het Jaarplan 2023 van de NBA toegelicht. Dat plan kent twee speerpunten: de rol van de accountant rondom duurzaamheidsinformatie en de cultuur binnen het beroep.

Ook werd de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Die begroting gaat uit van een tekort van ruim 1,8 miljoen euro, dat ten laste komt van de algemene reserve van de NBA. De contributie wordt volgend jaar met 2,2 procent verhoogd.

Ontwerpverordeningen

Daarnaast stemde de vergadering in met een verordening gericht op het instellen van een nieuw belanghebbendenorgaan voor beroepsreglementering. Dat betekent dat bij het opstellen van beroepsregels in de toekomst ook stakeholders van buiten het beroep worden geraadpleegd, naast de rol van een College voor Beroepsreglementering met daarbij behorende subcommissies.

De vergoeding voor de voorzitter moet meer in lijn zijn met het belang van het voorzitterschap, beter aansluiten op vergelijkbare organisaties en maken dat voor die voorzittersrol ook in de toekomst kandidaten te vinden zijn. Daarom stemde de vergadering over een wijziging van de Verordening op de kostenvergoedingen. Ook die werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Herbenoeming voorzitter

Tot slot stemde de vergadering met ruim 92 procent van de stemmen in met de herbenoeming van Kris Douma als voorzitter van de NBA. Die massale steun voelde voor Douma als een "klein feestje" en een stimulans om met het bestuur ook komend jaar een belangrijke bijdrage te leveren aan het beroep, zo stelde hij.

In totaal waren 142 stemgerechtigde leden bij de vergadering aanwezig. Ook kon de ledenvergadering online worden gevolgd.