Ook heeft de NBA de paragraaf over 'andere informatie' in een controleverklaring aangepast in de word-documenten (Nederlands en Engels), in aanvulling op de pdf-bestanden gegenereerd via de NBA-verklaringengenerator.

En tot slot zijn de rapportages over duurzaamheidsinformatie (3.5.1 en 3.5.2) beperkt redactioneel verbeterd (Nederlands en Engels).

Paragraaf 'andere informatie' in controleverklaring

Bijvoorbeeld in een jaarverslag komt het voor dat ook zogenoemde 'andere informatie' is opgenomen, behalve het controleobject. Dan geldt voor de accountant in het kort: op grond van Standaard 720 leest de accountant deze ‘andere informatie’ en overweegt of er een eventuele materiële inconsistentie is tussen de andere informatie en het controleobject of tussen de andere informatie en de kennis van de accountant verkregen tijdens de controle. Om vervolgens hierover te rapporteren in de controleverklaring.

Met deze wijziging is de formulering van de paragraaf over 'andere informatie' in de controleverklaring aangepast. De opsomming waaruit de 'andere informatie' bestaat, is komen te vervallen. In een voetnoot staat dat de opsomming in voorkomende gevallen wel mogelijk blijft.

Verder is verduidelijkt dat 'andere informatie' ook los van het controleobject kan bestaan en hoe de formulering kan luiden voor deze situatie.

Aanpassingen rapportages over duurzaamheidsinformatie

Naast beperkte redactionele verbeteringen is met de aanpassing de verwoording van de conclusie in het Nederlandstalige assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid over duurzaamheidsinformatie (rapportage 3.5.2) in lijn gebracht met die in het algemene template voor een assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid (rapportage 3.1.2).

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA streeft ernaar controleverklaringen met de nieuwe paragrafen over continuïteit en fraude zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen. Hiervoor is ook de NBA-verklaringengenerator onder handen. Naar verwachting volgt begin maart 2022 een update.
  • Voor de nieuwe paragrafen over continuïteit en fraude is op termijn ook een taxonomiewijziging nodig. Dit heeft gevolgen voor de XBRL-instances van controleverklaringen die met de NBA-verklaringengenerator zijn te genereren. Naar verwachting volgt rond de zomer een update over de status.
  • Rond de zomer volgen naar verwachting ook de opdrachtbrieven voor aanvraag tot vaststelling TVL, vierde kwartaal 2021.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).
Downloads