UBO-register tijdelijk niet toegankelijk, wat betekent dat voor u?

Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in een prejudiciële zaak over het Luxemburgse UBO-register. Als gevolg van deze uitspraak is besloten tijdelijk geen informatie uit het Nederlandse UBO-register te verstrekken. Dit betekent dat u als accountant op dit moment het UBO-register niet kunt raadplegen in het kader van uw cliëntenonderzoek uit hoofde van de Wwft. Wat betekent dat voor u als accountant?

Gevolgen niet kunnen raadplegen UBO-register

Nu het UBO-register (tijdelijk) niet toegankelijk is, bestaan over de praktische toepassing van de verplichting van Wwft-instellingen tot het raadplegen van het UBO-register voor het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie en de verplichting tot het terugmelden van discrepanties, (mogelijk) onzekerheid en vragen. Hieronder lichten wij er een aantal toe:

(1) Nu het UBO-register tijdelijk niet toegankelijk is, moet ik dan wel UBO’s identificeren en verifiëren voordat ik een zakelijke relatie aanga?
Ja, ook wanneer het UBO-register tijdelijk niet toegankelijk is, geldt de plicht UBO’s te identificeren en te verifiëren voordat u een zakelijke relatie aangaat.

(2) Vormt het opschorten van verstrekkingen uit het UBO-register een belemmering voor het aangaan van nieuwe zakelijke relaties?
Nee, er is besloten dat Wwft-instellingen gebruik kunnen maken van een tijdelijke maatregel om te voldoen aan de verplichting het UBO-register te raadplegen (art 4 lid 2 Wwft).

Deze tijdelijke maatregel luidt: “De meldingsplichtige instelling kan volstaan met de vaststelling dat de opgave door de registratieplichtige entiteit is gedaan aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK en bij die bevestigingsmail de client te vragen welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven” (zie hiertoe ook de website van BFT)


(3) Wat betekent het opschorten van verstrekkingen uit het UBO-register voor de terugmeldplicht?
Zolang Wwft-instellingen het UBO-register niet kunnen raadplegen, en derhalve ook geen discrepanties kunnen constateren tussen het eigen cliëntenonderzoek en het UBO-register, kunnen en hoeven zij geen terugmeldingen te verrichten.


(4) Heeft de uitspraak het Hof van Justitie van de Europese Unie ook gevolgen voor de verplichting van mijn cliënten om hun UBO’s te registreren?
Nee, enkel de toegang voor inzage in het UBO-register is opgeschort. UBO’s registreren bij het UBO-register blijft verplicht en is ook gewoon mogelijk .

NB: Niet elke organisatie is verplicht tot het registreren van UBO’s. Op de KvK-website is vermeld welke organisaties zijn uitgezonderd.


Over het UBO-register

Het UBO-register staat voor Ultimate Beneficial Owner register en is een register dat in veel landen, waaronder Nederland en België, verplicht is gesteld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Het register bevat informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van bedrijven en andere juridische entiteiten, zoals stichtingen en verenigingen.

Een UBO is de persoon die uiteindelijk eigenaar is van of controle heeft over een bedrijf of entiteit. Dit kan bijvoorbeeld een natuurlijk persoon zijn die meer dan 25% van de aandelen bezit, of de persoon die de feitelijke zeggenschap heeft over de entiteit. Het doel van het UBO-register is om transparantie te creëren over wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn van een bedrijf of entiteit, zodat bijvoorbeeld banken en andere financiële instellingen beter kunnen controleren of er sprake is van witwassen of terrorismefinanciering.