Attentie: Anticipeer op accountantswerkzaamheden eindafrekening NOW

De NBA raadt accountants aan om te anticiperen op de accountantswerkzaamheden voor de eindafrekening NOW. Meetperioden vragen naar verwachting straks om een afgrenzing zoals we dat op het einde van een boekjaar bij onze reguliere werkzaamheden gewend zijn. Door aan het einde van de NOW-meetperiode bijvoorbeeld tussentijds te gaan inventariseren, kunnen problemen achteraf worden voorkomen; ook al zijn de standaarden en protocollen nu nog niet bekend.

Dit onderwerp wordt besproken in een FAQ op de NBA Helpt-website bij de NOW Helpdesk. Vast staat dat de accountantsbetrokkenheid verplicht is vanaf voorschotten boven de 100.000 euro / definitieve uitkeringen boven de 125 duizend euro. En er zijn vast organisaties in cliëntenportefeuilles waarbij accountants verwachten dat het voor de werkzaamheden nodig zal zijn om te kunnen beschikken over een inventarisatie aan het einde van de gekozen meetperiode voor de NOW-regeling.

De NBA is in gesprek met SZW over de uit te voeren werkzaamheden. Normaliter wordt boven de 125k een controleverklaring gevraagd. Gezien de bijzondere situatie wordt door SZW bekeken of en in welke mate er nu zekerheid verlangd gaat worden. Het is denkbaar dat de door SZW gevraagde mate van zekerheid toeneemt naarmate het subsidiebedrag hoger is. De uit te voeren werkzaamheden worden beschreven in daarvoor uit te geven standaarden en het accountantsprotocol. De inhoud hiervan wordt vooraf afgestemd met SZW, maar is nu nog niet bekend.

Inventarisatie

Of er aan het einde van 3-maandsperiode moet worden geïnventariseerd hangt af van het relatieve belang van voorraden bij de onderneming en voor de controle-aanpak. De verantwoording van de klant gaat over de loonsom x omzetdaling. Daarbij is de volledigheid en afgrenzing voor de omzetverantwoording van belang.

Als de accountant in de controle of beoordeling van de jaarrekening normaliter gebruikmaakt van inventarisaties, dan is dat waarschijnlijk ook bij de NOW-subsidie van belang. En als de accountant bij het samenstellen van de jaarrekening gebruikmaakt van inventarisaties door de cliënt ultimo boekjaar, dan is dat ook bij de accountantswerkzaamheden voor de NOW-subsidie ultimo meetperiode van belang.

NOW 1 en NOW 2

De NBA wijst er ook op dat het niet mogelijk is de NOW 1- en NOW 2- te combineren en dan aan het einde van de NOW 2-periode eveneens te inventariseren. De NOW 1 en NOW 2 subsidies zijn aparte subsidies en kennen ook een andere berekeningswijze. Daarom is afgrenzing en inventarisatie aan het einde van beide meetperioden van belang. Over beide afrekeningen wordt ook afzonderlijk een accountantsproduct afgegeven.