Steun voor voorstellen organisatiecontinuïteit van Stuurgroep Publiek Belang

Verschillende belanghebbenden hebben hun steun uitgesproken voor de voorstellen in het green paper organisatiecontinuïteit dat de Stuurgroep Publiek belang van de NBA in maart publiceerde. Dat blijkt uit de consultatiereacties die de stuurgroep in reactie op het green paper heeft ontvangen.

In het green paper stelt de Stuurgroep Publiek Belang dat ondernemingen en instellingen beter over hun continuïteitsverwachting moeten gaan communiceren. Hiertoe stelt zij voor dat organisaties altijd een paragraaf 'Toekomstbestendigheid' opnemen in het bestuursverslag, waarin de leiding van een organisatie uitlegt welke risico's, onzekerheden en veronderstellingen op korte en langere termijn van invloed kunnen zijn op de continuïteit van de organisatie. De accountant zou dan vervolgens de onderbouwing van deze paragraaf moeten controleren en zijn oordeel daarover verwerken in de controleverklaring, met als doel om gebruikers van het jaarverslag meer en relevantere informatie over de organisatie te verschaffen.

Brede steun
Uit de consultatiereactie op het green paper en uit het seminar dat over het onderwerp gehouden is, bleek dat het invoeren van een toekomstbestendigheidsparagraaf op bijval van een meerderheid van de belanghebbende partijen kon rekenen.

Verschillende partijen benadrukken de voor hen specifieke aandachtspunten. Zo stelt Eumedion dat zij het voorstel van de Stuurgroep steunt, maar zij waarschuwt tegelijkertijd voor een te lange doorkijkperiode voor de continuïteitsanalyse en het risico op boiler plate teksten als er standaardzinnen in de controleverklaring gebruikt worden t.a.v. de continuïteit.

De Vereniging Effectenbezitters (VEB) kan zich vinden in de uitgangspunten van het green paper, maar zou graag extra onderbouwing zien op een aantal punten, zoals de aansprakelijkheid en de borging van een level playing field.

Ook verschillende accountantsorganisaties gaven te kennen voorstander te zijn van het verplicht stellen van een continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag.

Kritische kanttekeningen
Naast steun, worden door verschillende partijen ook kritische kanttekeningen geplaatst. Zo stellen curatoren dat zij een meer uitgebreide toelichting over continuïteit toejuichen, maar zetten zij vraagtekens bij het voorgestelde middel van de continuïteitsparagraaf omdat zij verwachten dat deze moeilijk toetsbaar zal zijn.

De Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) stelt aarzeling t.a.v. de voorstellen te hebben omdat zij van mening is dat extra regelgeving niet bijdraagt aan de oplossing.

Snel publiceren jaarstukken is in publiek belang
Recent onderzoek van Ruud Vergoossen toont aan dat jaarstukken in ons land laat worden gepubliceerd, en bestuursverslagen niet goed beschikbaar zijn voor gebruikers. "Een rapportering met focus op continuïteit is een prima idee, maar als de jaarstukken laat beschikbaar komen is het als mosterd na de maaltijd." aldus een deelnemer aan het seminar over de voorstellen in de greenpaper organisatiecontinuïteit op 24 mei 2018.

Vervolg
De komende periode zal de Stuurgroep, mede op basis van de reacties, komen tot een white paper, dat zij in het najaar beoogt te publiceren.

Lees hieronder de ontvangen consultatiereacties op het green paper organisatiecontinuïteit en het verslag van het NBA seminar over continuïteit.