In haar reactie heeft NBA haar overall steun voor deze voorstellen uitgesproken, en aangegeven de verduidelijkingen ten aanzien van de verantwoordelijkheden van de accountant te ondersteunen. De NBA heeft echter ook aangegeven dat de nieuwe Standaard geen indirecte rapportage-eisen aan het management zou moeten stellen, en is van mening dat het uitgangspunt moet blijven dat een accountant de informatie die het management heeft opgesteld, moet controleren.

Dit betekent dat de accountant dus niet zelf informatie zou moeten delen waarvoor het management verantwoordelijk is. Uiteraard kan de accountant wel informatie delen over zijn eigen werkzaamheden, of als dat nodig is ter onderbouwing van een ander oordeel. Ook heeft de NBA steun uitgesproken voor het beginsel dat de beoordeling van de continuïteit voor een periode van 12 maanden moet worden uitgevoerd, ingaande op de datum van de financiële overzichten en de accountantsverklaring.

Downloads