De NBA heeft over het verslagjaar 2021 de rapportage over fraude in controleverklaringen van een aantal AEX- en AMX-fondsen en overige oob's geanalyseerd. In deze analyse zijn alle zes oob-accountantsorganisaties betrokken.

De NBA heeft de rapportage voorgelegd aan een aantal gebruikers van de controleverklaring, te weten de AFM, Eumedion en VEB. De reacties van deze gebruikers zijn opgenomen in de rapportage.

Achtergrond

In december 2021 is Standaard 700 herzien. Op grond van paragraaf 29B uit deze standaard dienen accountants in controleverklaringen voortaan een sectie 'Controleaanpak frauderisico's' op te nemen. Deze fraudesectie hoort bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden.

Illustratieve voorbeelden in aanvulling op NBA-handreiking 1150

Voor boekjaren die eindigen na 15 december 2022 is de wijziging van Standaard 700 ook van toepassing op controleverklaringen van alle wettelijke controles. In de NBA-handreiking 1150 'Rapporteren in de Sectie 'Controleaanpak frauderisico's in de controleverklaring' wordt beschreven hoe de accountant invulling kan geven aan de vereisten voor deze sectie. Dit is op basis van Standaarden 700 en 240. Daarnaast heeft de NBA voorbeeldteksten voor de sectie 'Controleaanpak frauderisico's' gepubliceerd die illustratief kunnen zijn in het rapportageproces bij de jaarrekeningen 2022.

Good practices - rapportage niet-oob's in fraudesectie controleverklaring

Een aantal niet-oob-accountants heeft over verslagjaar 2021 al vrijwillig een sectie 'Controleaanpak frauderisico's' opgenomen in de controleverklaringen. De controleverklaringen zijn ter analyse ingediend bij de NBA en hierover heeft de NBA een rapport: Rapportage-analyse: Fraudesecties in controleverklaringen 2021 van niet-oob's uitgebracht die ook nuttig is voor andere accountants.

Meer informatie

Op de pagina Rapporteren over fraude en continuïteit vindt u alle informatie bij elkaar. Hier staat ook informatie voor controlecliënten.