Soft controls voor de mkb-accountant (juni 2020)

Problemen met het in control zijn op de houding en het gedrag staan het goed functioneren en presteren van mkb-ondernemingen in de weg. Uitsluitend harde controls, zoals procedures, regels en richtlijnen, geven niet het beoogde resultaat. Om de gewenste cultuur te creëren zijn aanvullend ‘soft controls’ nodig: (beheersings)maatregelen die ingrijpen op c.q. appelleren aan het persoonlijk functioneren van medewerkers. Het gaat om maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld motivatie, betrokkenheid, loyaliteit, ethisch handelen en integriteit, zelfsturend handelen en normen en waarden.

In de literatuur is gezocht naar voor de mkb-accountant waarneembare signalen die duiden op problemen met het in soft control zijn en naar geschikte modellen voor de mkb-accountant om ondernemingen oplossingen aan te bieden om de werking van soft controls in ondernemingen te verbeteren. Op basis van het onderzoek zijn producten voor de mkb-accountant ontwikkeld: een toelichting en werkstappen met betrekking tot signalering voor de mkb-accountant in zijn adviesrol; toegankelijke instrumenten (Quick Scan en Soft Control Scan) die de accountant in staat stellen om soft controls bij mkb-ondernemingen te meten; en een toolbox met daarin praktische oplossingen op themakaarten die de mkb-accountant kan aandragen om het in soft control zijn van de mkb-praktijk te vergroten.

Voor leden van de NBA is een elektronische versie van de Soft Control Scan beschikbaar om de soft controls in het eigen bedrijf of bij klanten in kaart te brengen.