NEMACC (2012-2020)

NEMACC was het samenwerkingsverband tussen de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) met als doel de ondersteuning en profilering van de maatschappelijke betekenis van de mkb-accountant. NEMACC was actief van 2012 tot en met 2020. Inmiddels is NEMACC opgevolgd door het Onderzoekscentrum MKB

Doel

NEMACC is gestart in 2012 en had als doel de ondersteuning en profilering van de maatschappelijke betekenis van de mkb-accountant. Dit werd gedaan door middel van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Voor dat onderzoek werkten de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) nauw samen binnen NEMACC. Die samenwerking werd aangegaan voor een beperkte periode (in beginsel 7 jaar). Mede doordat een aantal projecten langer liep dan oorspronkelijk gedacht, rondde NEMACC zijn activiteiten uiteindelijk in 2020 af.

Organisatie
Op de activiteiten van NEMACC werd toezicht gehouden door een Raad, die bestond uit twee vertegenwoordigers van de NBA en twee vertegenwoordigers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De voorzitter van de Raad werd benoemd door de AA's in het bestuur van de NBA.

Onderzoek
Ten behoeve van de diverse onderzoeken kon NEMACC een beroep doen op een hooglerarenteam en onderzoekers vanuit de EUR en, indien de benodigde deskundigheid binnen de EUR niet aanwezig was, hoogleraren en onderzoekers van andere universiteiten of hogescholen. Omdat veel onderzoek betrekking had op het werk van mkb-accountants, maakte NEMACC daarnaast dankbaar gebruik van de welwillende medewerking van koepelorganisaties van accountants, serviceorganisaties voor accountants en accountantskantoren zelf.

Kennisoverdracht
De kennis die NEMACC door het onderzoek heeft verworven, is op verschillende manieren met de leden van de NBA gedeeld. Zo heeft NEMACC onderzoekers tijdens symposia de gelegenheid gegeven om de uitkomsten van hun onderzoek aan de leden van de NBA te presenteren. Ook trok NEMACC de regio in, om tijdens vergaderingen van de afdelingen en kringen nader in te gaan op de praktische betekenis van de onderzoeksbevindingen. De onderzoeksrapporten en de daarvan afgeleide (dunnere) brochures zijn via de website van de NBA ter beschikking gesteld. De rapportages en brochures zijn vervolgens ondergebracht in het documentatiecentrum van NEMACC, dat thans door de NBA wordt beheerd.