Livestream Algemene Ledenvergadering

De NBA organiseerde op maandag 15 juni haar online ledenvergadering. De hele livestream van de vergadering is hier terug te kijken.

Agenda ledenvergadering

15.30 uur Start voorprogramma / inloop
16.00 uur Start ledenvergadering
1. Opening en inleidend woord van de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen
Het vaststellen van de notulen van de bijeenkomst van de ledenvergadering d.d. 16 december 2019
4. Verkiezingen
a. Verkiezing van een nieuw bestuurslid
b. Herverkiezing van de voorzitter en verkiezing van de plaatsvervangend voorzitter
c. Vaststelling van het rooster van aftreden
d. Benoeming van de accountant en de plaatsvervangend accountant
5. Jaaroverzicht 2019
Het bespreken van het overzicht van de belangrijkste activiteiten van de NBA in 2019
6. Jaarrapport 2019
Het vaststellen van de rekening aan de hand van de onderstaande stukken en het verlenen van d├ęcharge
op basis van deze stukken.
a. Verslag
b. Jaarrekening
c. Overige gegevens
7. Ontwerpverordening
Het vaststellen van de in de vergaderstukken opgenomen ontwerpverordening
8. Update governance
9. Update Vernieuwingsagenda
10. Rondvraag
11. Sluiting