De zorgverzekeringswet (Zvw) is gericht op de zogeheten Zorgmarkt Cure (curatieve zorg). De Wet langdurige zorg (WLz) is gericht op de Zorgmarkt Care (langdurige zorg).

Als toezichthouders zijn te noemen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) en het College Bescherming Persoongegevens (CPB). Het Zorginstituut Nederland (ZIN) beheert onder andere het verzekeringspakket, de geldfondsen en de financiering van de zorgverzekeraars. De NZa en het ZIN zijn ook bevoegd tot het opstellen van regelgeving, waaronder handleidingen en controleprotocollen.

Sinds de decentralisatie van de WMO, Jeugdzorg en Participatiewetgeving (de drie D's) naar de gemeenten zijn ook zij vanaf 2015 belangrijke spelers in het zorgveld.

De zorgaanbieders in de cure- en care-sector zijn divers van karakter: van de algemene ziekenhuizen en medisch specialisten tot tandartsen en paramedici, van verzorgingshuizen tot thuiszorginstellingen. De verslaggevingsregels zijn vastgelegd in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Binnen de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) is een apart hoofdstuk gewijd aan verslaggevingsregels voor zorginstellingen (RJ 655).

Rol van de NBA

Door de veelheid aan regelgeving en toezichthouders wordt de accountant in de zorgsector geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan controlevoorschriften. De NBA wil voor de accountants in de zorgsector een adviserende en ondersteunende rol spelen. Enerzijds door de controlevoorschriften op uitvoerbaarheid te beoordelen, anderzijds door als kritisch adviseur op te treden bij nieuwe of gewijzigde regelgeving. Accountants moeten niet alleen hun werk goed doen, maar ook goed kunnen doen.

De zorgsector valt onder de NBA Sectorcommisie Coziek. Controleprotocollen in de zorg worden beoordeeld door de NBA werkgroep COPRO.