Algemene Ledenvergadering - 15 juni 2020

De Ledenvergadering is op maandag 15 juni 2020 online gehouden. De ALV is terug te kijken via de livestream: NBA.nl/livestream-alv.

De registratie sloot op zondag 14 juni om 12.00 uur. Van de 444 aanmeldingen namen uiteindelijk 352 leden deel aan de vergadering.

Tijdens de vergadering is Monika Bankert gekozen als nieuw NBA-bestuurslid. Ook heeft de ALV ingestemd met de herbenoeming van de voorzitter, met de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en met de benoeming van de accountant van de NBA. Bovendien is ingestemd met een aanpassing van de verordening op de kostenvergoedingen. Hieronder treft u daarover meer informatie aan.

Aan het slot van de vergadering is de Loftrompet van de NBA toegekend aan Bas Herrijgers, Jos van Huut en Arnout van Kempen, voor hun actieve rol voor het beroep en de beroepsorganisatie.

Agendapunten:

 • Benoeming van een nieuw bestuurslid
 • Herverkiezing van de voorzitter en verkiezing van de plaatsvervangend voorzitter
 • Het jaarrapport 2019
 • Aanpassing van de verordening op de kostenvergoedingen
 • Update governance en Vernieuwingsagenda

Jaaroverzicht 2019

Benoemingen Ledenvergadering 2020

In deze ledenvergadering kwamen volgens de daarvoor geldende regels verschillende benoemingen aan de orde. Overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van de Verordening op de ledenvergadering werd door het bestuur onderstaande mededeling gedaan van de benoemingen die aan de orde kwamen.

Bestuur
Het bestuur van de NBA bestaat uit zeven personen. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaren. Jaarlijks treedt een deel van de door de ledenvergadering benoemde bestuursleden af volgens een door de ledenvergadering vastgesteld rooster. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar (artikel 12, Wab). Dit jaar diende de ledenvergadering een nieuw bestuurslid te benoemen in de vacature die is ontstaan door het afscheid van Gertjan Stoker als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter.

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 
Zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter wordt telkens voor een jaar benoemd uit de leden van het bestuur. De heer M.J. van der Vegte RA (thans voorzitter van de NBA) is herbenoemd.

Accountant en plaatsvervangend accountant
Krachtens artikel 29, eerste lid, van de Wab dient door de Ledenvergadering voor elk boekjaar een accountant te worden benoemd die belast is met de controle op de financiële verantwoording van de NBA, alsmede een plaatsvervanger voor deze. Voor de controle van het lopend boekjaar zijn benoemd mevrouw A.J. Bast-den Hollander RA (als accountant) en de heer H.T. Koetje RA (als plaatsvervangend accountant). Zij zijn herbenoemd voor de controle van het boekjaar 2021.

Vervolgprocedure

Ten minste zes weken voor de datum van de ledenvergadering deelde het bestuur de namen van de door hem aanbevolen kandidaten mede. Tot drie weken voor de datum van de Ledenvergadering (dus uiterlijk 24 mei 2020) kon door een ledengroepbestuur of door ten minste 50 leden gezamenlijk kandidaten worden aanbevolen (artikel 5, Verordening op de Ledenvergadering).

Ontwerpverordening ALV 15 juni 2020

15 juni 2020 - Tijdens de ledenvergadering is de Aanpassing van de verordening op de kostenvergoedingen vastgesteld.

14 april 2020  – Het bestuur stelt voor de Verordening op de kostenvergoedingen aan te passen, en daarmee de vergoedingen voor de bestuursleden (anders dan de voorzitter) aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Er is inmiddels sprake van een kleiner bestuurscollectief, dat meer vraagt van de kennis en verantwoordelijkheid, inzet, tijdsbesteding en professionele inbreng van bestuursleden.

De oude bestuursvergoeding stamt nog uit de periode dat er 13 bestuursleden waren en de component tijdsbesteding per bestuurslid (gemiddeld iets meer dan één dag per maand) lager lag dan nu, in een bestuur van zeven leden (gemiddeld twee tot drie dagen per maand). Sinds de verkleining van het bestuur per begin 2019, kent het bestuur geen ‘dagelijks bestuur’ meer. De met dit ‘dagelijks bestuur’ samenhangende hogere vergoeding  voor tijdsbesteding die gevraagd werd van de plaatsvervangend voorzitter komt met deze aanpassing dan ook te vervallen.

De aangepaste kostenvergoeding voor bestuursleden, net als de autonoom ongewijzigde vergoeding voor de voorzitter, behelst een uurtarief van € 73. Alle zittende bestuursleden zien af van de verhoging van de vergoeding in 2020.

Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Een ieder kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

Ingediende vragen

Voor de ledenvergadering zijn de volgende vragen binnengekomen. Het antwoord op deze vragen is tijdens de ledenvergadering gegeven.

 1. Sinds begin dit jaar is het niet meer mogelijk een reactie te plaatsen bij artikelen op accountant.nl. Waarom sluit de NBA zich af van kritiek?
 2. Er zijn beroepsorganisaties die, door de huidige coronasituatie, het verplicht te behalen aantal PE-uren verlagen. Heeft ook de NBA een dergelijke maatregel getroffen?
 3. Wat is de voortgang en planning rondom aanstelling van een onafhankelijke voorzitter? Hoe is/wordt dit gemonitord? Zijn er al concrete stappen gezet?
 4. In welk licht ziet de NBA de discussie over etnische diversiteit (naast aandacht voor m/v/x) binnen onze sector?
 5. De NBA Young Profs fungeren inmiddels als community, evenals Accounttech en Planet Finance. De voortgang voor de vorming van de nieuwe governance van de NBA en de vernieuwingsagenda lijkt echter te stagneren. Wat doet de NBA om de vaart erin te houden, om zo ook duidelijkheid te geven aan alle leden en om betrokkenheid te behouden en te creëren?
 6. Wat is het nieuwe normaal voor de NBA na de coronacrisis? Hoe zit dat eruit? Wat gaat er veranderen? Hoe blijft de NBA de leden ondersteunen in de toekomst? De online meetings/webinars worden bijvoorbeeld positief ontvangen. Wordt deze vorm duurzaam vastgehouden?
 7. De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving. Denk aan de 1,5 meter-samenleving en de recessie die voorspeld wordt. Hoe gaan wij als beroep ons hierop voorbereiden en hoe gaan we om met deze veranderingen?
 8. Wat doet de NBA om de mogelijkheid van online stemmen voor de toekomst te behouden?
 9. Kan de NBA een soort 'digitaal prikbord' opzetten, waarbij aanbod van expertise van individuele leden en vraag naar expertise bij accountantskantoren bij elkaar kunnen worden gebracht?
 10. Kan de NBA als een  soort Inkoopcollectief optreden voor bijvoorbeeld vaktechnische abonnementen of bevorderen dat individuele leden daarvoor voordelig kunnen aanhaken bij andere accountantskantoren?
 11. Kan zo concreet mogelijk worden aangegeven hoe faculties en communities de komende periode gestalte gaan krijgen?
 12. In het document voor de ledenvergadering over de update van de governance wordt het 'register plus' genoemd, dat wordt ontwikkeld om een digitale ontmoetingsplaats te zijn. Wat is de planning, wanneer is dit register gereed?
 13. Ik ben geïnteresseerd in de ontwikkelingen op een bepaald vakgebied. Hoe weet ik als NBA-lid wat er binnen faculties, communities en projecten uit de Vernieuwingsagenda op dit gebied gebeurt en hoe ik daar een bijdrage aan kan leveren? Komt er bijvoorbeeld een keuzehulp voor actieve NBA-leden?

Extra informatie - Online ledenvergadering

Livestream

De Algemene Ledenvergadering is terug te kijken via de livestream.