Algemene Ledenvergadering - 15 juni 2020

De volgende bijeenkomst van de ledenvergadering vindt plaats op maandag 15 juni 2020 om 16.00 uur. De ledenvergadering wordt online gehouden.

Dat is spannend voor de leden en voor de NBA. U kunt aanmelden tot zondag 14 juni, 12.00 uur. Om de vergadering goed te laten verlopen is het fijn als u op tijd inlogt. Dan kunt u kijken of alles goed werkt en kunnen we u helpen als er technische vragen zijn. Wij zorgen voor een voorprogramma.

Wat ook helpt is als u zoveel mogelijk vooraf meldt welke vragen u hebt. Die worden dan meegenomen in de vergadering.

  • U kunt uw vragen mailen naar ledenvergadering@nba.nl.
  • Vragen die vooraf zijn ingediend worden gedeeld op de website van de NBA, zodat alle leden deze kunnen inzien (www.nba.nl/alv)
  • Natuurlijk kunt u ook tijdens de ledenvergadering vragen stellen of het woord voeren. Enkele dagen voor de ledenvergadering ontvangt u in een instructiemail uitleg op welke manier u dat kunt doen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Benoeming van een nieuw bestuurslid
  • Herverkiezing van de voorzitter en verkiezing van de plaatsvervangend voorzitter
  • Het jaarrapport 2019
  • Aanpassing van de verordening op de kostenvergoedingen
  • Update governance en Vernieuwingsagenda

Benoemingen Ledenvergadering 2020

In deze ledenvergadering zullen volgens de daarvoor geldende regels verschillende benoemingen aan de orde komen. Overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van de Verordening op de ledenvergadering wordt door het bestuur onderstaande mededeling gedaan van de benoemingen die aan de orde zullen komen.

Bestuur
Het bestuur van de NBA bestaat uit zeven personen. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaren. Jaarlijks treedt een deel van de door de ledenvergadering benoemde bestuursleden af volgens een door de ledenvergadering vastgesteld rooster. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar (artikel 12, Wab). Dit jaar dient de ledenvergadering een nieuw bestuurslid te benoemen in de vacature die is ontstaan door het afscheid van Gertjan Stoker als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter.

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 
Zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter wordt telkens voor een jaar benoemd uit de leden van het bestuur. De heer M.J. van der Vegte RA (thans voorzitter van de NBA) is herbenoembaar.

Accountant en plaatsvervangend accountant
Krachtens artikel 29, eerste lid, van de Wab dient door de Ledenvergadering voor elk boekjaar een accountant te worden benoemd die belast is met de controle op de financiële verantwoording van de NBA, alsmede een plaatsvervanger voor deze. Voor de controle van het lopend boekjaar zijn benoemd mevrouw A.J. Bast-den Hollander RA (als accountant) en de heer H.T. Koetje RA (als plaatsvervangend accountant). Zij zijn herbenoembaar voor de controle van het boekjaar 2021.

Vervolgprocedure

Ten minste zes weken voor de datum van de ledenvergadering deelt het bestuur de namen van de door hem aanbevolen kandidaten mede. Tot drie weken voor de datum van de Ledenvergadering (dus uiterlijk 24 mei 2020) kunnen door een ledengroepbestuur of door ten minste 50 leden gezamenlijk kandidaten worden aanbevolen (artikel 5, Verordening op de Ledenvergadering).

Ontwerpverordening ALV 15 juni 2020

14 april 2020  – Het bestuur stelt voor de Verordening op de kostenvergoedingen aan te passen, en daarmee de vergoedingen voor de bestuursleden (anders dan de voorzitter) aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Er is inmiddels sprake van een kleiner bestuurscollectief, dat meer vraagt van de kennis en verantwoordelijkheid, inzet, tijdsbesteding en professionele inbreng van bestuursleden.

De oude bestuursvergoeding stamt nog uit de periode dat er 13 bestuursleden waren en de component tijdsbesteding per bestuurslid (gemiddeld iets meer dan één dag per maand) lager lag dan nu, in een bestuur van zeven leden (gemiddeld twee tot drie dagen per maand). Sinds de verkleining van het bestuur per begin 2019, kent het bestuur geen ‘dagelijks bestuur’ meer. De met dit ‘dagelijks bestuur’ samenhangende hogere vergoeding  voor tijdsbesteding die gevraagd werd van de plaatsvervangend voorzitter komt met deze aanpassing dan ook te vervallen.

De aangepaste kostenvergoeding voor bestuursleden, net als de autonoom ongewijzigde vergoeding voor de voorzitter, behelst een uurtarief van € 73. Alle zittende bestuursleden zien af van de verhoging van de vergoeding in 2020.

Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de website van de NBA worden gepubliceerd. Een ieder kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.

Aanmelden en machtigen

U kunt zich aanmelden via www.MijnNBA.nl. Aanmelden kan tot zondag 14 juni, 12.00 uur  Bent u verhinderd, machtigt u dan een ander lid om uw stem uit te brengen. Machtigen moeten 10 juni zijn ingediend.

Leden die niet zelf op de Ledenvergadering aanwezig kunnen of willen zijn, kunnen een ander lid verzoeken namens hem/haar te stemmen en deze daartoe een volmacht verlenen. Lees eerst de procedure volmachtverlening. Voor het aanmelden en machtigen per post gebruikt u dit formulier.

Leest u hier belangrijke informatie over onder andere de registratie, het inloggen, stemmen en het stellen van vragen tijdens of voorafgaand aan de online ledenvergadering.

Aanmelden voor niet-leden

Bent u geen NBA-lid dan bieden wij u ook de mogelijkheid de online ledenvergadering te volgen. Meld u hier aan, enkele dagen voorafgaand aan de ledenvergadering ontvangt u de informatie om de ledenvergadering te kunnen volgen.