Benoemingen

In deze ledenvergadering zullen volgens de daarvoor geldende regels benoemingen aan de orde komen. Overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van de Verordening op de ledenvergadering wordt door het bestuur onderstaande mededeling gedaan van de benoemingen die aan de orde zullen komen.

Bestuur
Het bestuur van de NBA bestaat uit zeven personen. Vier van hen zijn door de ledenvergadering benoemd, drie zijn afgevaardigd vanuit een ledengroepbestuur. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaren. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar (artikel 12 Wet op het accountantsberoep, Wab). Op grond van artikel 15 van de Wab worden, door de ledenvergadering en uit de bestuursleden, jaarlijks de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter benoemd.

Conform het rooster van aftreden dient de ledenvergadering in juni 2021 te voorzien in de benoeming van een bestuurslid dat treedt in de plaats van Jan Wietsma, die op dat moment het eind van zijn wettelijke termijn bereikt.

Om te komen tot de voordracht heeft het bestuur een uitgebreide en zorgvuldige procedure gevolgd. Die procedure is voorbereid en uitgevoerd door de Selectie- en Remuneratiecommissie van het bestuur, die daarbij gebruik heeft gemaakt van de diensten van een extern bureau (Ebbinge). Om te beginnen is een profiel opgesteld. Uitgangspunt daarbij werd gevormd door de visie van de NBA, die is vertaald in de thema’s maatschappelijke relevantie, onomstreden kwaliteit, vernieuwende kracht, lerend beroep en sterk merk. Ook de Vernieuwingsagenda en NBA 3.0 (waarbij gewerkt wordt met communities en faculties) hebben mede richting gegeven aan het profiel. Het had bovendien de voorkeur dat de bestuurskandidaat geen accountantstitel draagt, om zo de ‘blik van buiten’ in het bestuur te kunnen brengen. Daarnaast ging de voorkeur uit naar een persoon met affiniteit voor innovatie.

De werving is gestart in december 2020. Dit is gedaan door melding te maken van de vacatures tijdens de ledenvergadering van 14 december, door plaatsing op de website van de NBA en in NBA Nieuws, door vermelding op de website en in de CEO-nieuwsbrief van Ebbinge en door advertenties in een aantal landelijke dagbladen. Behalve dat een aantal personen heeft gereageerd op de advertenties, zijn ook potentieel geschikt geachte personen rechtstreeks benaderd. Met de kandidaten van de shortlist zijn gesprekken gevoerd. Bij de uiteindelijke keuze voor de kandidaten heeft het bestuur vooral ook gekeken naar de complementariteit met de overige bestuursleden: wat brengen de kandidaten aan competenties in het bestuur die thans niet of in mindere mate vertegenwoordigd zijn.

Het bestuur draagt Christel Deckers voor als lid van het bestuur. Christel Deckers is ondernemer maar geen accountant; zij heeft wel de nodige ervaring met accountants. Zij vult het bestuursteam aan met haar “blik van buiten” en een ruime ervaring op het gebied van digitalisering, HR en corporate governance.

Voorts stelt het bestuur voor Marco van der Vegte te herbenoemen als voorzitter tot en met de ledenvergadering op 13 december van dit jaar en Esther van der Vleuten te herbenoemen als plaatsvervangend voorzitter voor de periode van een jaar (tot en met de ledenvergadering van juni 2022).

Accountant en plaatsvervangend accountant
Krachtens artikel 29, eerste lid, van de Wab dient door de ledenvergadering voor elk boekjaar een accountant te worden benoemd die belast is met de controle op de financiële verantwoording van de NBA, alsmede een plaatsvervanger voor deze. Voor de controle van het lopend boekjaar zijn benoemd Anja Bast-den Hollander RA (als accountant) en de Erik Koetje RA (als plaatsvervangend accountant). Het bestuur stelt voor hen tevens te benoemen voor de controle van het boekjaar 2022.

Vervolgprocedure
Tot drie weken voor de datum van de Ledenvergadering (dus tot en met zondag 23 mei 2021) kunnen door een ledengroepbestuur of door ten minste 50 leden gezamenlijk kandidaten worden aanbevolen voor bovenvermelde vacatures (artikel 5, Verordening op de Ledenvergadering).