Jaaroverzichten, -rapporten en -plannen

De NBA brengt elk jaar een Jaaroverzicht, Jaarrapport en Jaarplan en begroting uit. Het Jaaroverzicht bevat de belangrijkste highlights uit het desbetreffende jaar. In het Jaarrapport zijn het bestuursverslag, de jaarrekening en de toelichting opgenomen. Dit jaarrapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV. Het Jaarplan, het woord zegt het al, bevat de plannen voor het komende jaar en de begroting is mede hierop gebaseerd. 

De jaaroverzichten tot 2012 zijn als PDF te downloaden. Het jaaroverzicht van 2013 verscheen op Pinterest.

Jaaroverzicht 2019

Het Jaaroverzicht 2019 bevat de belangrijkste onderwerpen waar de NBA zich in 2019 mee bezig heeft gehouden. Ook wordt al een doorkijk gegeven naar 2020. Door de opzet, veel beeld en korte teksten, krijgt u als lezer op een snelle manier een beeld van de activiteiten van de NBA in het afgelopen jaar.

Afbeelding Inhoudsopgave Jaaroverzicht 2019.png

Jaarrapport 2018

Het Jaarrapport 2018 staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2019. 

Eerdere jaarrapporten

Jaarplannen

Jaarplan 2021

'Werken aan en vitaal beroep', zo luidt de titel van het NBA-Jaarplan 2021. De NBA zet in 2021 de meerjarige strategie zoals geformuleerd in 2018 voort. In die strategie werd ingezet op onomstreden kwaliteit, maatschappelijke relevantie en ontwikkeling en vernieuwing van beroep en beroepsorganisatie, dat laatste onder de noemer NBA 3.0.

In het Jaarplan worden de belangrijkste plannen kort toegelicht en ook is een samnevatting van de begroting 2021 hierin opgenomen.

Jaarplan_2021_beeld_600x375.jpg