Missie

De NBA helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst. Zij is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de maatschappij.

Taken

In het accountantsregister van de NBA staan alle accountants in Nederland ingeschreven. Accountants zijn werkzaam in de openbare praktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. Ze vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 22.000 professionals met gemeenschappelijke gedragsregels. Integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag zijn essentiële waarden voor iedere accountant.

De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door toetsing en door permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. Ook zorgt de NBA er voor dat het accountantsberoep op belangrijke nationale en internationale podia haar stem duidelijk laat horen.

Jaarplan 2024

Met het NBA Jaarplan 2024 en de hierin opgenomen strategische thema’s wil de NBA ervoor zorgen dat het beroep ook in de toekomst relevant blijft en flexibel kan reageren. Met ambities gericht op ontwikkeling van cultuur en gedrag, blijvende aandacht voor fraudepreventie, de voorbereiding van nieuwe taken ten aanzien van duurzaamheidsverslaggeving en de ondersteuning van de mkb-accountant als betrouwbare adviseur en samensteller.

Ook werkt de NBA aan nieuwe beroepsprofielen en een heroriëntatie op de accountantsopleiding, zodat deze studeerbaar en aantrekkelijk blijft. Dat laatste geldt ook voor het beroep zelf. Veel accountants ervaren de regeldruk binnen het beroep als belastend, met een negatief effect op het werkplezier. Reden om in 2024 te starten met een langjarig programma gericht op regelverbetering.

Om het kennispotentieel van de leden beter te kunnen benutten en hen meer te betrekken bij de beleids- en besluitvorming, zet de NBA het project ‘Levendige beroepsorganisatie’ voort. Onderdeel hiervan is een herwaardering van de 'sociëteitsfunctie', gericht op meer contact met en tussen de leden.