Standpunt Coziek nabetaling ORT

7 april 2017

 Met betrekking tot de Nabetaling ORT neemt NBA-Coziek het volgende standpunt in: 

1.

De ontwikkelingen en met name de rechtszaken in het afgelopen jaar (2016) hebben helder gemaakt dat in ieder geval voor werknemers die structureel onregelmatig werkten, er een verplichting tot nabetaling van de ORT bestaat. Ultimo 2015 was deze verplichting niet in de balans opgenomen vanwege onduidelijkheid over het bestaan en onzekerheden over de hoogte van een verplichting. Het nu wel opnemen van een verplichting naar aanleiding van de nieuwe rechtelijke uitspraken in 2016 leidt dus redelijkerwijs niet tot foutenherstel.

2.

De instelling/werkgever dient een juridische analyse te maken: welke groepen (oud)-medewerkers hebben recht op nabetaling omdat sprake was van structurele ORT? Per groep wordt vervolgens een schatting van de verplichting gemaakt. Deze verplichting dient te worden verwerkt als een voorziening in de balans per 31 december 2016. Het is dus niet de vraag of een betrouwbare schatting van de totale verplichting mogelijk is, omdat de ‘unit of account’ bij een individuele werknemer ligt. Wij verwachten dat werkgevers/ instellingen deze analyse maken; het behoort ons inziens tot hun normale jaarwerk inzake de jaarrekening 2016.

3.

Alleen voor zover er voor een groep (oud) werknemers niet duidelijk is of er sprake was van structureel onregelmatig werken, en/of dat (bij uitzondering) geen betrouwbare schatting  gemaakt kan worden, wordt voor die groep een adequate toelichting opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

4. 

Indien er voor 1 juni 2017 of eerder aftekenmoment, een CAO of een lokaal akkoord tot stand komt o.a. met betrekking tot onder andere de nabetaling ORT, biedt deze de basis waarmee de werkgever/instelling een betrouwbare schatting kan maken van de op te nemen verplichting. Ook hierbij dient de instelling/werkgever een juridische analyse te maken voor de oud-medewerkers die niet onder de cao vallen en te bepalen in hoeverre daarvoor een verplichting dient te worden verantwoord eind 2016.

Het kan gebeuren dat er een CAO of lokaal akkoord tot stand komt nadat de juridische analyse al tot een betrouwbare schatting heeft geleid. Een eventueel verschil moet worden geanalyseerd en er moet bepaald worden of dit moet worden meegenomen in de bepaling van de verplichting per 31 december 2016. Indien dit zich voordoet en er nog niet afgetekend is, is dit veelal een gebeurtenis na balansdatum die nadere informatie geeft over de situatie op balansdatum. Dit leidt tot het corrigeren van de eerder gemaakte schatting.