Toelichting Audit

Op basis van je zelfreflectie geven we je een advies. Bij ieder advies tref je leerdoelen, competenties en suggesties aan hoe je invulling kunt geven aan deze leerdoelen en competenties. Deze voorbeelden kunnen je helpen om de leerdoelen specifiek te maken voor je eigen situatie.

Download

Bepaal je startniveau

Welke omschrijving geeft het beste je huidige kennis, ervaring weer op het gebied van duurzaamheid?

1. Basis

Ik heb nog onvoldoende kennis om te begrijpen wat de impact is van het onderwerp op mijn werkveld. Het onderwerp is voor mij nieuw.

Meer informatie

2. Onthouden en begrijpen

Ik ben bekend dat ik enige vorm van assurance op duurzaamheidsinformatie moet kunnen verlenen. Ik mag mij nog wel verdiepen hoe ik daartoe een risicoanalyse maak en integreer binnen de reguliere (jaarrekening)controle.

Meer informatie

3. Toepassen en analyseren

Ik ben van mening dat ik voldoende kennis heb over duurzaamheidsinformatie. Mijn (leer)vragen zijn meer gericht op hoe ik:

  • relevante branchekennis en -inzichten kan verzamelen om risicio's te duiden;
  • een (positief)kritische houding kan ontwikkelen naar het auditteam en het auditobject toe.

Meer informatie

4. Evalueren en creeëren

Ik zie het als mijn ontwikkeling om binnen complexe processen een vertaling te kunnen maken tussen beleid en duurzaamheids/ESG-doelen.

Meer informatie

Audit - Basis

We adviseren je om de basiskennis te vergaren in combinatie met de kennis leerdoelen van Onthouden en begrijpen. De focus ligt op leren van kennis en opdoen van inzichten over hoe duurzaamheid op jouw werk(veld) van toepassing is.

Focus: basiskennis.

Audit - Onthouden en begrijpen

Het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen sluit aan bij je kennis en ervaring. De leerdoelen op het gebied van kennis kunnen je behulpzaam zijn om te checken of je deze kennis beheerst. De ontwikkeling ligt voor jou op het gebied van begrijpen; wat betekent duurzaamheid voor mijn werk? Je weet wat nodig is om assurance te kunnen geven over duurzaamheidsinformatie en hoe je je controleaanpak daarop aanpast. Je kunt verbanden leggen tussen controlestandaarden enerzijds en je controleopdrachten anderzijds.

Denk ook aan gerichte vaardigheden om bijvoorbeeld het gesprek hierover te kunnen voeren met je team en bestuur van het controle object en om in je controle werkzaamheden de benodigde informatie te achterhalen.

Voor de middellange termijn kan het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren je helpen bij het scherp krijgen waar je naar toe wilt ontwikkelen.

Focus: jij en je professie.

Audit - Toepassen en analyseren

Op basis van je zelfreflectie ben je uitgekomen bij het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren.

Je bent niet alleen bekend met de basisvereisten, je weet de informatie ook te toetsen, ondermeer omdat je beschikt over relevante branchekennis om auditrisico’s te duiden. Je geeft assurance af op het gebied van duurzaamheid en binnen je auditteam heb je een voortrekkersrol.

Dit vraagt ook wat van je vaardigheden en je houding. Zonder afbreuk te doen aan je kritische houding weet je teamleden en je controleobject mee te nemen op dit gebied.

Als je aan de leerdoelen van het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren voldoet dan ben je waarschijnlijk niet alleen binnen je team maar ook voor je organisatie aanspreekpunt.

In dat geval is het ontwikkelniveau Evalueren en creëren een volgende stap in je ontwikkeling.

Focus: Competenties gericht op toepassing voor het eigen werkveld.

Audit - Evalueren en creëren

Je bent niet alleen voor de eigen collega's aanspreekpunt maar ook een stevige gesprekspartner voor auditcommitee, bestuurders en overige stakeholders voor de relatie tussen het beleidsmatige werkveld en de verantwoording daarvan.

Inhoudelijke verdieping kun je zoeken in de complexiteit van je werk, gecontroleerde objecten of in het signaleren en mitigeren van risico’s.

Als je dit beheerst, is je uitdaging vooral het meenemen van anderen op dit thema. Welke kennis, inzichten en vaardigheden kun jij overdragen op collega's en/of stakeholders op gebied van duurzaamheidsverantwoording?

Focus: Expertise voor toepassing in brede zin en om de expertise conceptueel te vertalen. Voorbeeld en vraagbaak voor anderen. 

Download