Accountants wordt steeds vaker gevraagd om meer te vertellen over hun werkzaamheden en bevindingen dan in de controleverklaring staat. Daarbij gaat het met name om een toelichting op wat de accountant heeft gezien bij de controle en wat deze ervan vindt. En ook wat de accountant heeft gedaan om een fraude of toekomstig faillissement te signaleren.

Een deel van de belanghebbenden bij de uitkomsten van accountantscontroles zou graag zien dat accountants opener zijn over wat zij aantreffen bij door hen gecontroleerde entiteiten. Tegelijk moeten accountants de geheimhoudingsregels naleven die voortvloeien uit de Europese en Nederlandse wetgeving en de eigen beroepsregels. De geheimhoudingsplicht voor de accountant moet de vertrouwelijkheid waarborgen, maar is niet absoluut.

Discussienotitie

Een projectgroep, ingesteld door de Stuurgroep Publiek Belang en onder voorzitterschap van Hendrik Jan Biemond, heeft in de discussienotitie een analyse gemaakt van wat de veronderstelde problematiek precies inhoudt en op welke momenten en in welke vormen in het controleproces de thematiek aan bod kan komen. Ook is onderzocht welk juridisch kader van toepassing is en welke ruimte er is of zou moeten zijn voor de accountant, om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag om meer transparantie.

Daarbij is de projectgroep gevraagd te zoeken naar balans tussen enerzijds de wens tot meer transparantie vanuit het maatschappelijk verkeer en anderzijds het belang van de gecontroleerde organisatie bij vertrouwelijkheid door de accountant.

Consultatie

Ten behoeve van de consultatiereacties zijn in het discussiedocument vijf consultatievragen opgenomen. De consultatieperiode loopt tot 22 december 2023. Reacties kunnen per mail gestuurd worden aan j.boontjes@nba.nl.

Na afloop van de consultatieperiode wordt een rondetafelbijeenkomst georganiseerd, waarin de verschillende belanghebbenden met elkaar in gesprek zullen gaan over de transparantie en geheimhouding van de accountant.

Stuurgroep

De discussienotitie is opgesteld door een projectgroep 'Transparantie en Geheimhouding', in opdracht van de Stuurgroep Publiek Belang. De uitgave is onderdeel van de al langer lopende Veranderagenda Audit.

De Stuurgroep Publiek Belang is een samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van vergunninghoudende accountantskantoren en de NBA. De stuurgroep staat onder voorzitterschap van de NBA.

Lees meer