Dat schrijven de sectorcommissie Coziek van de NBA en de werkgroep gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een brief aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport. De NVB en de NBA willen in gesprek met de ministers, om te overleggen wat nodig is om de continuïteit van zorginstellingen te borgen.

Zorginstellingen zien hun financiële resultaten verslechteren vanwege de hoge energiekosten, inflatie, arbeidsmarkttekorten en aangepaste CAO's. De zorgen zijn het grootst voor GGZ-instellingen die als gevolg van problemen bij de invoering van een nieuw bekostigingssysteem (het Zorgprestatiemodel) soms al lange tijd niet volledig hebben kunnen factureren.

Niet incidenteel

Als gevolg van deze ontwikkelingen verwachten banken en accountants dat veel zorginstellingen het boekjaar 2022 en 2023 zullen afsluiten met een negatief resultaat. Op basis van huidige kennis en inzichten is niet aannemelijk dat de financiële problemen van de instellingen van incidentele aard zijn. De consequentie daarvan kan zijn dat de accountant geen controleverklaring kan afgeven, waardoor het ook voor de bank lastiger wordt om de zorginstelling te helpen.

Om zorginstellingen te ondersteunen en de tijd te geven om financieel orde op zaken te stellen, kunnen banken tijdelijk afwijken van de gemaakte afspraken. Dit kan alleen als er voldoende aanwijzingen zijn dat de financiële problemen tijdelijk zijn en dat uit de controleverklaring van de accountant blijkt dat de cijfers een adequate weergave van de werkelijkheid zijn.

Kip en ei

Maar de accountant kan soms geen controleverklaring afgeven, zolang niet duidelijk is dat de instelling mag afwijken van de afspraken met de bank. Hierdoor ontstaat een kip/ei-probleem, dat hulp aan zorginstellingen bemoeilijkt.

Beschikbaarheid van goede zorg is in het belang van de hele samenleving. De NVB en de NBA willen daarom graag met het ministerie van VWS in gesprek, om te zoeken naar een oplossing.

Download