De NBA heeft begin februari met het ministerie overleg gevoerd over ervaringen met de NOW-subsidies. "Vanuit de eerste ervaringen met de uitvoering van de NOW-controles en het feit dat de crisis zich anders ontwikkeld dan voorzien, zien wij knelpunten ontstaan bij de uitwerking van verschillende aspecten op zowel de ondernemingen in Nederland als op de bij ons aangesloten accountants die bij deze NOW-controles betrokken zijn", aldus de brief aan de minister.

Restrictieve uitleg

De NBA vraagt aandacht voor vier elementen van de toetsing van de NOW-subsidiegelden. De restrictieve uitleg van de regeling schaadt ondernemingen. "In de praktijk komen wij een aantal casussen tegen waarin in onze optiek een te restrictieve uitleg van de NOW-regeling wordt gehanteerd en waarover wij na herhaald overleg met uw ambtenaren niet tot overeenstemming kunnen komen. Voorbeelden zijn de referentieomzet en het concernbegrip."

Hoewel de NBA de voorkeur geeft aan "gezamenlijke standpunten die wij kunnen onderschrijven", wil de beroepsorganisatie niet dat accountants moeten toetsen aan een norm "die in onze optiek redelijkerwijs niet gelezen kan worden uit de regeling zelf en waarvan wij menen en van juristen vernemen dat het de vraag is of die uitleg voor de rechter stand zal houden". Volgens de NBA is dat niet in het maatschappelijk belang.

Gevolgen oordeelonthouding

Daarnaast is er zorg over de gevolgen bij een oordeelonthouding of het ontbreken van een verklaring. Als de accountant een oordeelonthouding afgeeft, wordt de onderneming nu gekort op de NOW-steun. "Organisaties kennen een administratieplicht en het lijkt niet passend om die te verzwaren om ondersteuning te krijgen voor de financiële gevolgen van algemeen beleid in het kader van de volksgezondheid." Volgens de NBA kent de NOW "specifieke vereisten waaraan zelfs ondernemingen waarvan de administratie is ingericht om te voldoen aan de reguliere jaarrekeningvereisten niet zondermeer kunnen voldoen".

De NBA heeft "moeite met de manier waarop de korting wordt bepaald" en pleit voor een "breed gremium" dat moet nadenken over de controlestrategie, waarbij de steun aan getroffen bedrijven en het tegengaan van fraude "gelijkelijk wordt gewogen". In dat gremium kunnen naast NBA en SZW ook de Auditdienst Rijk (ADR), de Algemene Rekenkamer en het bedrijfsleven zitting hebben.

Administratieve lasten

De NBA heeft daarnaast begrip voor signalen van ondernemers die moete hebben met de kosten van de NOW-verantwoording. "Tegelijk vraagt de verantwoording voor de accountant veel werk, dat zorgvuldig moet worden verricht." Daarom vraagt de NBA het ministerie om te bezien of er alternatieven zijn om de administratieve lasten omlaag te brengen. "Een voorbeeld zou kunnen zijn de accountantswerkzaamheden voor de hele NOW-toekenning in één keer uit te laten voeren." Ook kan gekeken worden naar de controleaanpak van andere ministeries en de werkwijze in andere Europese landen.

Vragen en termijnen

Op 21 januari heeft de NBA de minister gevraagd om verlenging van de termijn voor indienen van de NOW-verantwoordingen. Daar lijkt op korte termijn antwoord op te komen. Maar de NBA ziet ook "onvoldoende voortgang" bij de beantwoording van openstaande vragen. "Hierdoor ontbreekt een heldere norm (inclusief eventuele daarbij behorende interpretaties) die nodig is om de door de onderneming opgestelde eindafrekeningen te kunnen onderzoeken. Dit alles heeft ook impact op het tijdig kunnen opstellen en controleren van jaarrekeningen."

De NBA hoopt dat de regeling door het oplossen van de zorgpunten effectiever wordt en zo meer ondernemers worden geholpen. "Snelheid is ook geboden omdat de onzekerheid over de regeling het in sommige gevallen onmogelijk maakt om de jaarrekening van organisaties op te maken en te controleren." De NBA wil ook in de komende tijd graag "constructief" met het ministerie blijven samenwerken.

Download