Update NBA-voorbeeldteksten: nieuw-format-beoordelingsverklaringen verbeterd

Vandaag publiceert de NBA een update van NBA-voorbeeldteksten (Nederlands en Engels). De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Nieuw-format- beoordelingsverklaringen verbeterd

In de nieuw-format-beoordelingsverklaringen staat de conclusie aan het begin van de verklaring, net als het oordeel in de nieuw-format-controleverklaringen.
In de Nederlandse voorbeeldrapportage 2.1.5, in de paragraaf ‘Onze afkeurende conclusie’, is de woordvolgorde consistent gemaakt aan beoordelingsverklaringen met een conclusie met beperking.
Verder is de formulering van de reden voor de afkeurende conclusie in lijn gebracht met die voor een afkeurend oordeel in een controleverklaring.

In de Nederlandse voorbeeldrapportage 2.1.6, in de paragraaf ‘Onthouding van onze conclusie’ zijn de juiste termen voor een beoordelingsopdracht opgenomen, zonder termen voor een controle.

In de overeenkomstige Engelse voorbeeldrapportage 2.1.6 is de passage over het voldoen aan voorschriften uit de Verordening inzake onafhankelijkheid en de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants verplaatst van de paragraaf over de basis voor de onthouding van onze conclusie naar die over de verantwoordelijkheden van de accountant, zoals in de Nederlandse rapportage.

In de Nederlandse voorbeeldrapportage 2.3.1 is verduidelijkt dat de paragraaf om de basis voor de financiële verslaggeving en beperking van gebruik en verspreidingskring te benadrukken deel uitmaakt van de rapportage, evenals in de overeenkomstige Engelse voorbeeldrapportage. De optionele status ervan is vervallen.

Toekomstige aanpassingen

  • De consultatie van de voorgestelde taxonomiewijziging in verband met de nieuwe paragrafen over fraude en continuïteit is gestart. Naar verwachting volgt rond de zomer een update.
  • De NBA onderzoekt welke aanpassingen nodig zijn in de voorbeeldbrieven opdrachtbevestiging voor een controleopdracht in verband met de nieuwe paragrafen over fraude en continuïteit. Naar verwachting volgt in juni 2022 een update.
  • De NBA onderzoekt een passende formulering voor een passage in lijn met NBA Alert 45 om op te nemen in de voorbeeldbrief bevestiging bij de jaarrekening ingeval van een controleopdracht. Naar verwachting volgt in juni 2022 een update.
  • Met de voorgestelde taxonomiewijziging worden ook XBRL-instances van nieuw-format-beoordelingsverklaringen mogelijk. De NBA is bezig de nieuw-format-beoordelingsverklaringen in te bouwen in de NBA-verklaringengenerator. De huidige oud-format-beoordelingsverklaringen, met de conclusie aan het eind van de verklaring, kunnen in de toekomst vervallen. Naar verwachting volgt rond de zomer een update.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Meer informatie