Update Verbeterprogramma: cultuur rode draad in audithervorming

De Stuurgroep Publiek Belang heeft een update gepubliceerd van het Verbeterprogramma 2021-2023 in het kader van de Veranderagenda Audit. Cultuur zal de basis vormen van het programma 2022-2023.

In 2021 heeft de auditsector, georganiseerd via de Stuurgroep Publiek Belang, gewerkt aan haar in 2021 uitgebrachte driejarige verbeteragenda. In de agenda zijn vijf prioriteiten benoemd waarop de sector zich sinds 2021 met voorrang richt via vijf verschillende werkgroepen: fraude, continuïteit, vernieuwing van de audit, transparantie en verantwoording, en kwaliteitsgerichte cultuur.

Thema cultuur

Nu het eerste jaar voorbij is, heeft de Stuurgroep Publiek Belang de balans opgemaakt en doelen bijgesteld of opgeschaald. In een update van het verbeterprogramma worden de concrete doelstellingen voor de periode 2022-2023 toegelicht. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het thema cultuur. De verschillende werkgroepen hanteren een werkwijze waarbij telkens wordt gestart met een oorzakenanalyse die moet vaststellen waar eventuele problemen in de verschillende deelgebieden spelen en wat de oorzaken van die problemen zijn. Uit die analyses kwam het onderwerp cultuur herhaaldelijk naar boven als een van de belangrijkste elementen.

Open en veilige beroepscultuur

"Gedrag en cultuur spelen een doorslaggevende rol bij het succes van de hervormingsinspanningen. Hoogwaardige en effectieve audits vereisen een open en veilige beroepscultuur, met professionals die het vermogen hebben tot zelfreflectie, elkaar kunnen en durven aanspreken, en good én bad practices met elkaar delen. Juist ook bij het omgaan met maatschappelijk urgente thema's als continuïteit, fraude en duurzaamheid spelen cultuuraspecten een grote rol. Cultuur zal dan ook de basis vormen van het Stuurgroep Programma voor 2022-2023", aldus de Stuurgroep.

Berry Wammes, NBA-directeur, lid van de stuurgroep en verantwoordelijk voor het programmamanagement: "Een kwaliteitsgerichte cultuur start bij je eigen gedrag: hoe kijk je naar je vak, hoe kijk je naar je eigen betrokkenheid? En hoe pak je dat samen op en zorg je ervoor dat je elkaar versterkt? Deze zomer starten we met een breed programma rond onze beroepscultuur."

Eindrapportage

Eind 2023 gaat de eindrapportage van de Kwartiermakers naar de minister van Financiën. De Stuurgroep Publiek Belang heeft dat moment als stip op de horizon gedefinieerd en geeft in de update van de Veranderagenda per punt aan waar het veranderproces op dat moment moet staan. "Het vertrek van de Kwartiermakers betekent echter niet dat de verbeteringen in de sector klaar zijn. De komende twee jaar zullen worden besteed aan implementatie van voorgestelde oplossingen en het verankeren van de al ingezette verandering. Na 2023 wordt dit proces uiteraard voortgezet. In 2022 zal de Stuurgroep voorstellen ontwikkelen voor de voortzetting van een onafhankelijke externe monitoring en toetsing van het hervormingsproces", aldus de Stuurgroep.

Wammes: "Uiteindelijk doen we dit niet voor de kwartiermakers of de politiek. We doen dit voor de ontwikkeling van ons beroep. We streven voortdurend naar een hoogwaardige beroepsuitoefening waarin het publieke belang centraal staat."