Nieuwe voorbeeldverklaringen inclusief paragrafen fraude en continuïteit

Vandaag heeft de NBA een aangepaste voorbeeldrapportage voor een niet-oob-controleverklaring en een uitgebreide oob-controleverklaring gepubliceerd (Nederlands en Engels). In deze nieuwe teksten zijn ook de paragrafen over de controleaanpak van frauderisico's en de controleaanpak van continuïteit opgenomen.

Nieuwe paragraaf 'Informatie ter ondersteuning van ons oordeel'

Nieuw is ook de paragraaf 'Informatie ter ondersteuning van ons oordeel'. Met deze paragraaf wordt voldaan aan het vereiste in Standaard 700 dat geen deeloordelen of deelconclusies worden gegeven. Deze paragraaf voorkomt dat telkens afzonderlijk in de paragrafen over de controleaanpak frauderisico's, de controleaanpak continuïteit en bij de inhoud van de kernpunten van de controle een dergelijke passage moet worden opgenomen. In een voetnoot staat dat andere manieren mogelijk zijn om te voldoen aan dit vereiste in de standaard.

Controleaanpak frauderisico's en controleaanpak continuïteit

Net als bij de kernpunten zijn ook in de paragrafen over de controleaanpak van frauderisico's en de controleaanpak van continuïteit de vereisten opgenomen waaraan deze paragrafen moeten voldoen volgens Standaard 700.

De NBA ontwikkelt momenteel handreikingen met voorbeelden en bijbehorende voorbeeldteksten voor de controleaanpak frauderisico's en de controleaanpak continuïteit. Naar verwachting worden deze nog dit eerste kwartaal 2022 ter consultatie gepubliceerd.

Updates NBA-verklaringengenerator

Voor de nieuwe paragrafen over de controleaanpak frauderisico's en de controleaanpak continuïteit is op termijn ook een taxonomiewijziging nodig. Dit heeft gevolgen voor de XBRL-instances van controleverklaringen die met de NBA-verklaringengenerator zijn te genereren. Naar verwachting volgt rond de zomer een update over de status.

Vooruitlopend op de taxonomiewijziging streeft de NBA ernaar de NBA-verklaringengenerator alvast aan te passen voor wordversies van de controleverklaring inclusief de paragrafen over de controleaanpak frauderisico's en de controleaanpak continuïteit. Naar verwachting volgt begin maart 2022 een update.

Word-documenten oob-versie en niet-oob-versie

Met de verwachte update van begin maart 2022 zal het mogelijk zijn word-documenten te genereren van zowel de niet-oob-versie als de oob-versie, inclusief de paragrafen over de controleaanpak van frauderisico’s en de controleaanpak van continuïteit.

Rangletters vervallen

De letters A., B., C., enz. in de koppen zijn vervallen.
Op grond van de Standaard zijn ze niet nodig en in veel oob-controleverklaringen blijven ze achterwege.

XBRL-instance oob-versie

Een XBRL-instance voor de oob-versie is nog niet mogelijk, daarvoor is eerst de taxonomiewijziging nodig.
Een XBRL-instance is nu nog niet nodig: voor beursgenoteerde oob's is een XBRL-instance namelijk nog niet verplicht.

XBRL-instance niet-oob-versie

Vooruitlopend op de taxonomiewijziging zal het met de verwachte update begin maart 2022 mogelijk zijn ook XBRL-instances te genereren van niet-oob-controleverklaringen inclusief de paragrafen over de controleaanpak frauderisico's en de controleaanpak continuïteit. Die paragrafen gelden als ‘overige-aangelegenheden-paragrafen’ in de huidige taxonomie.

Voor niet-oob-controleverklaringen met:

  • een of meer benadrukkingsparagrafen;
  • kernpunten van de controle;

zijn XBRL-instances nog niet mogelijk omdat hiervoor wel een taxonomiewijziging nodig is.

Toekomstige aanpassingen andere NBA-voorbeeldteksten

  • Rond de zomer volgen naar verwachting ook de opdrachtbrieven voor aanvraag tot vaststelling TVL, vierde kwartaal 2021.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).