Young profs zien verbetering in cultuur en kwaliteit, maar ervaren nog hoge werkdruk

Jonge accountants zijn positiever over de kwaliteit en cultuur binnen de accountantssector. Tegelijk is daar verdere verbetering mogelijk. Ook de werkdruk is nog altijd hoog.

Dat blijkt uit het rapport 'Opvattingen over het accountantsberoep 2019-2020', uitgebracht door de NBA Young Profs. Het document is een vervolg op een eerder rapport uit 2018. Belangrijkste uitkomst van het vervolgonderzoek is dat de young professionals positieve veranderingen zien, maar dat de sector er nog niet is.

In het onderzoek is niet alleen gevraagd hoe young professionals het werken binnen de accountancy ervaren, maar ook of zij merken dat de aandacht voor de sector in de afgelopen twee jaar heeft geleid tot veranderingen. Door accountantsorganisaties zijn concrete maatregelen getroffen om tot een gewenste kwaliteit en cultuur te komen, zo stellen de young profs. Ook ervaren zij dat er meer ruimte is voor ‘coaching on the job’.

Tegelijk zien de young professionals nog maar in beperkte mate significante verbeteringen op aspecten die te maken hebben met kwaliteit en cultuur. Ook ervaren zij, net als in het eerdere onderzoek, een hoge werkdruk. Maar ook daar is verandering zichtbaar, aldus het rapport.

Werkdruk

De werkbelasting in aantal uren per week is gedaald van gemiddeld 60 uur naar 58 uur. Daar staat tegenover dat de lengte van het busy season volgens de respondenten met een week is toegenomen tot twintig weken.

In de optiek van de young professionals wordt de werkdruk met name veroorzaakt door de capaciteit van het kantoor, planning, oplevering van informatie door klanten en door een combinatie van werk, studie en privé. Volgens veel respondenten heeft de werkdruk niet alleen een negatief effect op de kwaliteit van het werk dat zij leveren, maar ook op het persoonlijk welzijn.

Visie commissie

Het bestuur van de commissie NBA Young Profs geeft haar visie in een toelichting bij het rapport en heeft het voor publicatie besproken met het NBA-bestuur. Dat onderschrijft het rapport en wil er als sector gezamenlijk mee aan de slag. Zo zullen de bevindingen van het rapport uitgangspunt vormen voor een meerjarig programma 'kwaliteitsgerichte cultuur', gericht op niet-oob-kantoren.

Het onderzoek onder de jonge accountants (tot 35 jaar) is gehouden in het najaar van 2019, dus voordat de effecten van de coronacrisis merkbaar werden. In totaal hebben bijna vijfhonderd young profs meegewerkt aan het onderzoek.