NBA verwelkomt rapport Werkgroep Focus op Fraude

Regelgeving en controlestandaarden geven voldoende richting aan hoe de controlerende accountant moet handelen ten aanzien van fraude. Het is vooral zaak dat accountants de regelgeving zodanig toepassen dat zij hiermee recht doen aan hun maatschappelijke rol en het beginsel van integriteit.

Dit constateert de Werkgroep Focus op Fraude in haar rapport met aanbevelingen voor het beleid van de NBA op het terrein van fraude. Deze onafhankelijke werkgroep onder leiding van René Craemer, oud-hoofdofficier Functioneel Parket, is door het NBA-bestuur ingesteld om een impuls te geven aan de discussie over het gewenste fraudebeleid.

Aanbevelingen Werkgroep

De werkgroep geeft aan dat de publieke functie van de controlerende accountant centraal moet staan en benadrukt dat accountants bij het aannemen en uitvoeren van controleopdrachten voldoende aandacht moeten besteden aan frauderisico’s.

Het is aan de NBA om te bevorderen dat accountants hierbij voldoende worden ondersteund, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Opleiding, kennis delen en de inzet van helpdesk en vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol.

Daarnaast moeten accountants op alle belangrijke posities in de financiële keten worden gesteund in hun rol.

Dialoog met leden en stakeholders

De NBA verwelkomt het rapport van de werkgroep en wil in dialoog met leden en stakeholders bepalen welke acties genomen moeten worden. Belangrijke discussiepunten zijn de aandacht die de accountant in de controleverklaring moet schenken aan frauderisico’s, de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers, de acties die van samenstellende accountants, interne accountants en accountants in business mogen worden verwacht en de verantwoordelijkheid van organisaties waarvoor accountants werkzaam zijn.

Discussiebijeekomst

De NBA organiseert op 13 maart a.s. een discussiebijeenkomst. Aanvang 14.00 uur, NBA, Amsterdam.

Reacties op discussienota

Voor haar aanbevelingen heeft de Werkgroep Focus op Fraude de discussienota ‘Aanpakken en bestrijden van fraude; Wat moet en kan de accountant doen?’ geconsulteerd en gesprekken gevoerd met betrokken stakeholders.

Het rapport van de Werkgroep bevat een samenvatting van de consultatiereacties en gespreksuitkomsten. Hieronder vindt u de afzonderlijke reacties, voor zover respondenten met publicatie hebben ingestemd.

Consultatiereacties discussienota