Wat wij doen

Young Profs Festival

Missie en visie 

Missie

“Wij zijn de schakel tussen young professionals in de accountancy sector en de stakeholders ten behoeve van een toekomstbestendig beroep”

Visie

Onze visie is om een substantiële bijdrage te leveren aan en invloed uit te oefenen op de toekomst van het accountantsberoep. Dit realiseren wij door jonge professionals te verbinden met relevante belanghebbenden, hun ideeën en zorgen te verzamelen en ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord en serieus wordt genomen. 

Onze prioriteit ligt bij het bevorderen van de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van het accountantsberoep. Om dit te bereiken, hebben wij drie pijlers: het lerende karakter van het beroep, de maatschappelijke relevantie ervan en de aspecten van ethiek, cultuur en gedrag.

Lerend beroep 

Als NBA Young Profs zien wij een cruciaal belang van de waarde van flexibiliteit in de opleiding tot accountant en de ontwikkeling van accountants gedurende hun hele carrière. Daarom pleiten wij voor een opleiding die niet alleen inhoudelijke vakkennis, IT-vaardigheden, ethiek en specialisatie omvat, maar ook studenten de vaardigheden leert om zich aan te passen aan veranderingen in de maatschappij. Bijscholing en vaardigheidsontwikkeling stellen accountants in staat hun competenties te verbeteren en zich aan te passen aan de voortdurend veranderende eisen van het beroep.

Als NBA Young Profs willen we bijdragen aan de ontwikkeling van een sector waarin jonge professionals zich kunnen ontwikkelen en groeien en waarin accountantskantoren hun rol als opleidingsinstellingen uitoefenen. Door te investeren in de opleiding en ontwikkeling van jonge professionals kunnen we bijdragen aan een toekomstbestendige accountancysector die inspeelt op de veranderende behoeften van de maatschappij. Een combinatie van een solide basisopleiding en permanente educatie houdt kennis en vaardigheden up-to-date en voldoet aan de behoeften van de maatschappij.

Maatschappelijke relevantie

Het accountantsberoep speelt een cruciale rol in onze samenleving. Het vergroten van het vertrouwen in de accountant en de sector is van essentieel belang voor het verbeteren van de maatschappelijke relevantie van ons beroep. Dit kan worden bereikt door het verhogen van de transparantie naar stakeholders toe en door het verbreden van het accountantsberoep en de rol van de accountant in de voorlinie. Communicatie van "good practices" en beschrijving van praktijkdilemma's zijn belangrijke middelen om vertrouwen te geven en uit te stralen. Het is van belang dat de informatie die de accountant aan stakeholders verstrekt, aansluit bij de verwachtingen van de maatschappij om transparantie te waarborgen.

Om de horizon van het accountantsberoep te verbreden, is het van belang dat accountants zich bezighouden met sociale, economische en milieukwesties en multidisciplinair werken. Wij als NBA Young Profs kunnen bijdragen aan de toekomst van het accountantsberoep door bewustzijn te creëren en plannen te maken omtrent diversiteit en inclusiviteit binnen het beroep. Het is belangrijk om jonge professionals aan te trekken en het accountantsberoep onder de aandacht te brengen door middel van verschillende (online) evenementen.

Wij kijken naar de mogelijkheden om de krachten te bundelen van diverse ledengroepen en accountantskantoren om vroegtijdig kansen te benutten. Op de lange termijn kunnen accountantsorganisaties samenwerken om het accountantsberoep meer divers en inclusief te maken. Door gezamenlijk te werken aan deze doelen, geloven wij dat we het vertrouwen in de sector kunnen vergroten en de maatschappelijke relevantie van het accountantsberoep kunnen verder verbeteren.

Ethiek, cultuur en gedrag

Als NBA Young Profs hebben wij als doel om ethisch handelen in het accountantsberoep te bevorderen en streven ernaar bij te dragen aan de cultuur en het maken van de juiste keuzes. Ethiek begint met het besef waarom we accountant willen zijn en hoe we kunnen bijdragen aan een betere wereld. Veilige leeromgevingen, waar ruimte is om te leren van fouten, zijn cruciaal voor het borgen van ethisch handelen. We hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en passen onze keuzes hierop aan.

We willen onze visie op ethiek, cultuur en gedrag actief uitdragen via sociale media en evenementen en zo beroepstrots en -eer creëren. Middels het uitvoeren van onderzoeken en het rapporteren hieromtrent willen wij een beweging in gang zetten welke een positieve impact heeft op ethiek, cultuur en gedrag.