Wat wij doen

Young Profs Festival

De NBA Young Profs is het netwerk waar jonge accountants met elkaar ervaringen delen, hun mening uiten en bijdragen aan de ontwikkeling van onze opleiding en ons beroep.

Iedereen die bezig is met de praktijkopleiding, jonger is dan 35 jaar of maximaal 5 jaar staat ingeschreven in het register behoort tot de NBA Young Profs.

Kernwaarden

  1. Invloed op de toekomst van het veelzijdige beroep van accountant
  2. Trots op het mooiste vak
  3. Vertrouwen in het beroep uitstralen

Het doel van de NBA Young Profs is invloed uitoefenen op de toekomst van het accountantsberoep. Wij willen dit bereiken door onze zichtbaarheid te vergroten en ons actief te mengen in het (maatschappelijk) debat over het accountantsberoep. De zichtbaarheid zorgt ervoor dat de beroepsgroep niet om ons heen kan! We proberen deze zichtbaarheid ook uit te breiden naar onze stakeholders, zoals kantoren, opleidingsinstellingen en het maatschappelijk verkeer. 

We willen aantonen dat het maatschappelijk verkeer op onze beroepsgroep kan vertrouwen en tegelijk laten we zien dat we trots zijn op ons beroep.

De NBA Young Profs:

  • Behartigen de belangen van de Young Profs.
  • Dragen de visie van de Young Profs uit.
  • Vormen het netwerk waar Young Profs hun mening kunnen uiten.
  • Vervullen een adviesfunctie richting de NBA.

Drie pijlers

Wij richten ons op 3 pijlers:

Lerend beroep

Het lerend beroep ziet toe op de opleiding tot accountant en de permanente educatie na het behalen van de titel. We streven naar een opleiding waarin flexibiliteit centraal staat en (toekomstige) accountants zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Belangrijke elementen in de opleiding betreffen inhoudelijke vakkennis, IT, ethiek en de mogelijkheid voor een gekozen specialisatie. Accountancy is een lerend beroep dat continue in beweging is. Daarom moet ook de opleiding tot accountant en de verplichte educatie na het behalen van de titel zich voortdurend aanpassen aan de ontwikkelingen in het beroep.

Maatschappelijke relevantie

Om de pijler ‘maatschappelijke relevantie’ te vergroten, zijn het vertrouwen in de accountant en de sector, de transparantie richting stakeholders, de verbreding van het accountantsberoep en de rol van de accountant in de voorlinie van essentieel belang.
De NBA Young Profs willen bijdragen aan de toekomst van het accountantsberoep door proactief de handschoen op te pakken. Dit willen wij onder meer doen door het verder stimuleren van diversiteit en inclusiviteit binnen het accountantsberoep. Daarom moet op korte termijn bewustzijn gecreëerd en plannen gemaakt worden om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen omtrent diversiteit en inclusiviteit binnen het accountantsberoep.

Ethiek, cultuur en gedrag

Ethisch handelen is een basisvoorwaarde in het accountantsberoep. Op individueel niveau zien we ethiek terug in ons gedrag. Maar wat is ethiek dan? Ethiek gaat om het maken van de juiste beslissingen – het goede doen - een rechte rug houden. Het goede doen begint voor de NBA Young Profs met het besef waarom we accountant willen zijn. Waartoe is de accountant op aarde? Als accountant dienen wij het maatschappelijk verkeer en willen wij vanuit onze rol bijdragen aan een betere wereld. Dit is een overtuiging die zorgt voor trots en passie bij de uitoefening van ons beroep. Vanuit deze overtuiging, deze intrinsieke motivatie, laten wij iedere dag zien waar wij als accountants voor staan. Deze overtuiging vormt de beroepseer.